Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyskurs medialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-DyskMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskurs medialny
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KJ-spec1_W09

KJ-spec1_U05

KJ-spec1_K02

KJ-spec1_K04


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metod badawczych analizy dyskursu, zwrócenie uwagi na zagadnienia z różnych obszarów refleksji nad dyskursem w mediach oraz refleksji nad rolą mediów związaną z kształtowaniem rzeczywistości poprzez odpowiednie użycie języka oraz pojęć. Celem jest wykształcenie umiejętności krytycznego obcowania z tekstami kultury, przede wszystkim z tekstami medialnymi, prowadzenia krytycznej analizy dyskursu medialnego i korzystanie z przedstawionych narzędzie analitycznych.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia:

1. Przegląd metod analizy dyskursu. Gatunki wypowiedzi medialnej i ich specyfika - media elektroniczne i drukowane. Zbieranie danych i analiza danych (2h).

2. Perspektywa postkolonialna w badaniach nad dyskursem medialnym (2h).

3. Krytyczna analiza dyskursu (2h).

4. Onomastyczna analiza dyskursu (2h).

5. Dyskurs medialny i polityka - zagadnienie perswazji słownej, symbolicznej (2h).

6. Analiza materiałów medialnych (praca warsztatowa) (2h).

7. Prezentacja prac studentów - dyskusja (3h).

Literatura:

Wybrane fragmenty publikacji (dostarczone przez wykładowcę):

Czyżewski Marek, Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Sedno , 2017.

red. Z. Bajer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2004

Czyżewski Marek, Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu, Sedno, 2017.

M. Rutkowski, K. Skowronek, Onomastyczna analiza dyskursu, AGH, Kraków, 2020.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d3e464b6-dab0-47b5-8a81-441222ab47f3/c/04_Loewe_9-16_.pdf

http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/5228

M. Kita, Dyskurs prasowy, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej literatury, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 199-288

I. Loewe, Dyskurs telewizyjny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej literatury, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 289-312

U. Żydek-Bednarczuk, Dyskurs medialny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej literatury, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 179-197

Kawka Maciej, O badaniu języka dyskursu medialnego. Medium i Społeczeństwo, 2014, 4, 164–171

Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo UJ

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Studenci w parach wykonują pracę polegającą na analizie krytycznej wybranego fragmentu wypowiedzi medialnej zgodnie z metodami i technikami zaprezentowanymi podczas zajęć. Prezentacja (wraz z bibliografią) będzie przedstawiana podczas zajęć, po niej nastąpi dyskusja. Składowe oceny: Prezentacja (50%), udział w dyskusji po prezentacji, umiejętność uzasadnienia analizy (30%), aktywność podczas zajęć (20%).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)