Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej -Młoda Polska-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-HLP-MłPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej -Młoda Polska-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U01

FP1_U02

FP1_U04

FP1_U07

FP1_U08

FP1_K06

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z:

- najważniejszymi nurtami, prądami, poglądami i manifestami epoki;

- obecnymi w epoce motywami;

- dziełami lirycznymi, prozatorskimi, dramatycznymi, fantastycznymi oraz baśniowymi.

Literatura:

Literatura podmiotu:

Poezja:

Kazimierz Przerwa Tetmajer:

- Koniec wieku XIX

- Nie wierzę w nic…

- Eviva L’arte!

- Lubię, kiedy kobieta…

- Melodia mgieł nocnych.

- Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej.

Leopold Staff:

- Kowal.

- Deszcz jesienny

- Sonet szalony

- Przedśpiew

Stanisław Korab-Brzozowski

- O, przyjdź!

- Ukrzyżowanie

- Powinowactwo cieni i kwiatów o zmierzchu.

Maryla Wolska:

- Szara godzina

Maria Komornicka:

- Na rozdrożu

Maria Grossek-Korycka

- Myślę o tobie

Bronisława Ostrowska:

- Kwiat paproci

Tadeusz Boy:

- Stefania

- Pieśń o ziemi naszej

Manifesty:

Stanisław Przybyszewski, Confiteor.

Wacław Nałkowski, Forpoczty ewolucji psychicznej i troglodyci (fragment).

Stanisław Brzozowski, Legenda Młodej Polski (fragment).

Stefan Żeromski, Literatura a życie polskie (fragment)

Wacław Berent, Próchno

Wacław Berent, Fachowiec.

Stanisław Wyspiański, Wesele.

Stanisław Wyspiański, Noc Listopadowa.

Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni.

Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…

Władysław S. Reymont, Chłopi.

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis.

Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej.

Włodzimierz Perzyński, Szczęście Frania.

Stanisław Przybyszewski, Złote runo.

Jan August Kisielewski, W sieci.

Kazimierz Władysław Wójcicki, Twardowski, Piszczałka, Szklana góra.

Roman Zmorski, Sobotnia góra.

Antoni Józef Gliński, O królewnie zaklętej w żabę.

Józef Ignacy Kraszewski, Kwiat paproci.

Antoni Lange, Nowe mieszkanie

Stefan Grabiński, Klątwa.

Stefan Żeromski, Zemsta jest moją.

Stanisław Przybyszewski, Goście.

Literatura przedmiotu:

Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 2000

Poetki Młodej Polski, zebr. i oprac. J. Z. Jakubowski, Warszawa 1963

Poetki przełomu XIX i XX wieku. Antologia, oprac. zespół pod red. J. Zacharskiej, Białystok 2000.

Młoda Polska. Wybór poezji, opracował Tadeusz Żeleński, Wrocław 1947.

Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki i J. Maciejewski, Wrocław 1986.

Teresa Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986.

Literatura okresu Młodej Polski, pod red. Kazimierza Wyki, Artura Hutnikiewicza, Warszawa 1968.

Kazimierz Wyka, Młoda Polska, tom 1 i 2, Kraków 1987.

Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2002.

Maria Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków 1985.

Młodopolski świat wyobraźni, pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977.

Krystyna Kłosińska, Powieść „o wieku nerwowym”, Katowice 1989.

Bronisław Baczko, Brzozowski - filozofia czynu i pracy, w: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, seria I, Wrocław 1972.

Maria Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1975.

Hanna Filipkowska, Wśród bogów i bohaterów, Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu, Warszawa 1973.

Aniela Łempicka, Stanisław Wyspiański pisarz dramatyczny. Idee i formy, Kraków 1973.

Agnieszka Ziołowicz, „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków 1996.

Iwona E. Rusek, Pragnienie-symbol-mit. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta, Warszawa 2013.

Iwona E. Rusek, Poznaj samego siebie. O „Fachowcu” Wacława Berenta, Warszawa 2014.

Iwona E. Rusek, Wstęp do: W. Berent, Fachowiec, BN I 330, Wrocław 2018.

Irena Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski. Z zagadnień struktury dramatu, Toruń 1948.

Woda żywa. Baśnie pisarzy polskich, zebrała Stefania Wortman, Warszawa 1963.

Baśnie polskie, wybór i opracowanie Tomasz Jodełka-Burzecki, Warszawa 1985.

Ewa Piasecka, „Dolina mroku”. Groza i niesamowitość w prozie polskiej lat 1890 -1918, Opole 2006.

Danuta Skrabacz, Baśniowy świat Młodej Polski, Kraków 2000.

Anna Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wymienia i prezentuje dzieła charakterystyczne dla epoki;

rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy XIX wieku. Student będzie

formułował opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki

reprezentatywnych dzieł epoki. Student zostanie przygotowany do

historycznoliterackiej analizy z uwzględnieniem określonych kontekstów.

Student umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla

epoki. Rozpoznaje motywy i jest w stanie przeprowadzić samodzielną

analizę utworu w odniesieniu do problemów epoki.

W cyklu kształcenia zostanie wykształcona postawa kreatywności,

otwartości i wrażliwości na literaturę i sztukę okresu.

ECTS:

udział w wykładzie - 30h

przygotowanie do wykładu - 45h

przygotowanie do kolokwium końcowego - 12h

konsultacje indywidualne z prowadzącym - 3h

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student wymienia i prezentuje dzieła

charakterystyczne dla epoki; rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy

XIX wieku. Student sprawnie formułuje opinie o literaturze w oparciu o

znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł epoki. Student będzie

sprawnie dokonywał historycznoliterackiej analizy młodopolskich

tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student umiejętnie

posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Na ocenę dobrą student wymienia i prezentuje większość dzieł

charakterystycznych dla epoki; rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i

prądy XIX wieku. Student formułuje opinie o literaturze w oparciu o

znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł epoki i dokonuje

historycznoliterackiej analizy młodopolskich tekstów z

uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dobrze posługuje się

terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Na ocenę dostateczną student wymienia i prezentuje większość dzieł

charakterystycznych dla epoki; w stopniu dostatecznym rozpoznaje i

rozróżnia główne nurty i prądy XIX wieku. Student formułuje podstawowe

opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki

reprezentatywnych dzieł epoki i dokonuje elementarnej

historycznoliterackiej analizy młodopolskich tekstów z

uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dostatecznie posługuje

się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)