Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej 1918-1989-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-HLP18-89w
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej 1918-1989-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajY72RGrPzIlQtkHOqDLzusPNxXQ5F0FaM6YY8_WHD_E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bcc78946-3062-43cd-a2ea-1a75ce6d77e1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP 1_W07

FP1_U03

FP 1_K01


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu poetyki, z analizy dzieła literackiego i ogólna orientacja w historii literatury polskiej, zwłaszcza współczesnej, oraz historii wspomnianego okresu na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Zaznajomienie studenta z wybranymi utworami literatury polskiej, powstałymi i wydanymi w okresie od 1918 do 1989 roku (w semestrze zimowym z międzywojnia i lat wojny i okupacji, w semestrze letnim z lat 1945-1989). Pokazanie ich na tle epoki, prądów literackich itp.

Pełny opis:

Zaznajomienie studenta z wybranymi utworami literatury polskiej, powstałymi i wydanymi w okresie od 1918 do 1989 roku (w semestrze zimowym z międzywojnia i lat wojny i okupacji, w semestrze letnim z lat 1945-1989). Pokazanie ich na tle epoki, prądów literackich itp. Student doskonali sztukę interpretacji, otwartego myślenia, umiejętność porównywania faktów literackich, dialogiczność sądów i wniosków zamiast arbitralności i encyklopedyzmu – mechanicznej metody zdobywania wiedzy.

Literatura:

Literatura podmiotowa

Witold Gombrowicz, opowiadania z „Pamiętnika z okresu dojrzewania”: „Zbrodnia z premedytacją” i „Biesiada u hrabiny Kotłubaj”; Bolesław Leśmian, wiersze wybrane: „Ballada bezludna” i „W malinowym chruśniaku”; Bruno Schulz, wybrane opowiadania: „Pan”, „Ptaki”, „Manekiny"; Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Pożegnanie jesieni”; Tadeusz Peiper, „Nowe usta” (szkic programowy); Julian Przyboś, wybrane wiersze: „Gmachy”, „Z Tatr”, „Notre-Dame”; Czesław Miłosz, wybrane wiersze (z tomu „Trzy zimy”): „Obłoki”, „Pieśń”, „Wieczorem wiatr”; Józef Czechowicz, wybrane wiersze: „Ballada z tamtej strony”, „Przeczucia”, „Żal”; Krzysztof Kamil Baczyński, wybrane wiersze: „Ciemna miłość”, „Młot”, „Róża świata”; Tadeusz Gajcy, tytułowy poemat z tomu „Widma” (1943).

Literatura przedmiotowa (opracowania)

Ogólne:

J. Kwiatkowski, „Dwudziestolecie międzywojenne” (dowolne wydanie);

J. Święch, „Literatura polska w latach II wojny światowej” (dowolne wydanie).

Szczegółowe:

J. Błoński, „Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu”, Kraków 1994; „Studia o Leśmianie”, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Warszawa 1971; J. Jarzębski, „Sen o >złotym wieku<”, „Teksty” 1973, nr 2; J. Sławiński, „Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej”, Warszawa 2000; Cz. Miłosz, „Trzy zimy. Głosy o wierszach”, red. R. Gorczyńska i P. Kłoczowski, Londyn 1987 [głosy K. Dybciaka, R. Gorczyńskiej i W. Karpińskiego]; T. Kłak, „Czechowicz – mity i magia”, Kraków 1973; S. Stabro, „Polska Baczyńskiego”, w: tegoż, „Poeta odrzucony”, Kraków 1989; J. Kwiatkowski, „Ciemny dialog”, w: tegoż, „Klucze do wyobraźni”, wyd. 2, Kraków 1973.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na zakończenie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Jerzy Sikora, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jerzy Sikora
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anvYFbJvOLZS-DGS-5EGM3jjP2Dm4UklXK47F671Lf_M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f173216d-b07f-4ffe-bf62-6eabb762e63f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zaznajomienie studenta z wybranymi utworami współczesnej literatury polskiej, powstałymi i wydanymi w okresie od 1918 do 1989 roku (w semestrze zimowym z międzywojnia i lat wojny i okupacji).

Pełny opis:

Zaznajomienie studenta z wybranymi utworami współczesnej literatury polskiej, powstałymi i wydanymi w okresie od 1918 do 1989 roku (w semestrze zimowym z międzywojnia i lat wojny i okupacji). Pokazanie ich na tle epoki, prądów literackich itp. Student doskonali sztukę interpretacji, otwartego myślenia, umiejętność porównywania faktów literackich, dialogiczność sądów i wniosków zamiast arbitralności i encyklopedyzmu – mechanicznej metody zdobywania wiedzy.

Literatura:

Literatura podmiotowa

Witold Gombrowicz, opowiadania z „Pamiętnika z okresu dojrzewania”: „Zbrodnia z premedytacją” i „Biesiada u hrabiny Kotłubaj”; Bolesław Leśmian, wiersze wybrane: „Ballada bezludna” i „W malinowym chruśniaku”; Bruno Schulz, wybrane opowiadania: „Pan”, „Ptaki”, „Manekiny"; Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Pożegnanie jesieni”; Tadeusz Peiper, „Nowe usta” (szkic programowy); Julian Przyboś, wybrane wiersze: „Gmachy”, „Z Tatr”, „Notre-Dame”; Czesław Miłosz, wybrane wiersze (z tomu „Trzy zimy”): „Obłoki”, „Pieśń”, „Wieczorem wiatr”; Józef Czechowicz, wybrane wiersze: „Ballada z tamtej strony”, „Przeczucia”, „Żal”; Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane wiersze: „Odwiedziny miejsc ulubionych w młodości”, „Podróż po Warszawie”, „Utęskniony pociąg”; Jan Lechoń, wybrane wiersze: „Herostrates”, „Mochnacki”, „Spotkanie”; Julian Tuwim, wybrane wiersze: „Czereśnie”, „Chrystus miasta”, „Spadek”; Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze: „Kabała jesienna”, „Kuglarz”, „Manifest szalony”; Jarosław Iwaszkiewicz, „Panny z Wilka”; Jerzy Andrzejewski, „Ład serca”; Krzysztof Kamil Baczyński, wybrane wiersze: „Ciemna miłość”, „Młot”, „Róża świata”; Tadeusz Gajcy, tytułowy poemat z tomu „Widma” (1943); Tadeusz Borowski, „Gdziekolwiek ziemia”.

Literatura przedmiotowa (opracowania)

Ogólne:

J. Kwiatkowski, „Dwudziestolecie międzywojenne” (dowolne wydanie);

J. Święch, „Literatura polska w latach II wojny światowej” (dowolne wydanie).

Szczegółowe:

J. Błoński, „Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu”, Kraków 1994; „Studia o Leśmianie”, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Warszawa 1971; J. Jarzębski, „Sen o >złotym wieku<”, „Teksty” 1973, nr 2; J. Sławiński, „Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej”, Warszawa 2000; Cz. Miłosz, „Trzy zimy. Głosy o wierszach”, red. R. Gorczyńska i P. Kłoczowski, Londyn 1987 [głosy K. Dybciaka, R. Gorczyńskiej i W. Karpińskiego]; T. Kłak, „Czechowicz – mity i magia”, Kraków 1973; M. Głowiński, „Grupa literacka a model poezji. Przykład >Skamandra<”, w: „Z problemów literatury polskiej XX wieku”, t. 2, Warszawa 1965; K. Wyka, „Pogranicze powieści” [rozdz. „Oblicza świata”], wyd. 3, Warszawa 1989; T. Walas, „Zwierciadła Jerzego Andrzejewskiego”, w: „Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego”, [zbior.], wyd. 2, Warszawa 1974; S. Stabro, „Polska Baczyńskiego”, w: tegoż, „Poeta odrzucony”, Kraków 1989; J. Kwiatkowski, „Ciemny dialog”, w: tegoż, „Klucze do wyobraźni”, wyd. 2, Kraków 1973; A. Werner, „Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów”, Warszawa 1981.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sikora, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jerzy Sikora
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajY72RGrPzIlQtkHOqDLzusPNxXQ5F0FaM6YY8_WHD_E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bcc78946-3062-43cd-a2ea-1a75ce6d77e1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zaznajomienie studenta z wybranymi utworami literatury polskiej, powstałymi i wydanymi w okresie od 1918 do 1989 roku (w semestrze zimowym z międzywojnia i lat wojny i okupacji, w semestrze letnim z lat 1945-1989). Pokazanie ich na tle epoki, prądów literackich itp.

Pełny opis:

Zaznajomienie studenta z wybranymi utworami literatury polskiej, powstałymi i wydanymi w okresie od 1918 do 1989 roku (w semestrze zimowym z międzywojnia i lat wojny i okupacji, w semestrze letnim z lat 1945-1989). Pokazanie ich na tle epoki, prądów literackich itp. Student doskonali sztukę interpretacji, otwartego myślenia, umiejętność porównywania faktów literackich, dialogiczność sądów i wniosków zamiast arbitralności i encyklopedyzmu – mechanicznej metody zdobywania wiedzy.

Literatura:

Literatura podmiotowa

Witold Gombrowicz, opowiadania z „Pamiętnika z okresu dojrzewania”: „Zbrodnia z premedytacją” i „Biesiada u hrabiny Kotłubaj”; Bolesław Leśmian, wiersze wybrane: „Ballada bezludna” i „W malinowym chruśniaku”; Bruno Schulz, wybrane opowiadania: „Pan”, „Ptaki”, „Manekiny"; Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Pożegnanie jesieni”; Tadeusz Peiper, „Nowe usta” (szkic programowy); Julian Przyboś, wybrane wiersze: „Gmachy”, „Z Tatr”, „Notre-Dame”; Czesław Miłosz, wybrane wiersze (z tomu „Trzy zimy”): „Obłoki”, „Pieśń”, „Wieczorem wiatr”; Józef Czechowicz, wybrane wiersze: „Ballada z tamtej strony”, „Przeczucia”, „Żal”; Krzysztof Kamil Baczyński, wybrane wiersze: „Ciemna miłość”, „Młot”, „Róża świata”; Tadeusz Gajcy, tytułowy poemat z tomu „Widma” (1943).

Literatura przedmiotowa (opracowania)

Ogólne:

J. Kwiatkowski, „Dwudziestolecie międzywojenne” (dowolne wydanie);

J. Święch, „Literatura polska w latach II wojny światowej” (dowolne wydanie).

Szczegółowe:

J. Błoński, „Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu”, Kraków 1994; „Studia o Leśmianie”, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Warszawa 1971; J. Jarzębski, „Sen o >złotym wieku<”, „Teksty” 1973, nr 2; J. Sławiński, „Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej”, Warszawa 2000; Cz. Miłosz, „Trzy zimy. Głosy o wierszach”, red. R. Gorczyńska i P. Kłoczowski, Londyn 1987 [głosy K. Dybciaka, R. Gorczyńskiej i W. Karpińskiego]; T. Kłak, „Czechowicz – mity i magia”, Kraków 1973; S. Stabro, „Polska Baczyńskiego”, w: tegoż, „Poeta odrzucony”, Kraków 1989; J. Kwiatkowski, „Ciemny dialog”, w: tegoż, „Klucze do wyobraźni”, wyd. 2, Kraków 1973.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)