Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej-współczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-HLPWspW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej-współczesność
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab8e33ab422b1477087177205dae67613%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=924bd87b-2e63-424e-aed9-3877f3271d82&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA


FP1_W01; FP1_W03

FP1_W05; FP1_W07

FP1_W14; FP1_W16


UMIEJĘTNOŚCI


FP1_U03; FP1_U04


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


FP1_K01; FP1_K06

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie historii literatury polskiej doby współczesnej poprzez omówienie najważniejszych tematów i zjawisk literackich XX i XXI wieku, tj. od początku Dwudziestolecia międzywojennego do chwili obecnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie historii literatury polskiej doby współczesnej poprzez omówienie najważniejszych tematów i zjawisk literackich XX i XXI wieku, tj. od początku Dwudziestolecia międzywojennego do chwili obecnej. Na wykładzie obok twórczości najważniejszych pisarzy współczesnych omawiane są najbardziej znaczące wydarzenia literackie, dominujące kierunki i zjawiska artystyczne, manifesty i programy literackie. Przedmiotem wykładu jest twórczość reprezentująca wszystkie gatunki literackie. Pod uwagę brana jest także szeroko rozumiana refleksja nad literaturą (krytyka i badania literackie) doby współczesnej.

Literatura:

LITERATURA

a) podstawowa (wybrane pozycje):

Poezja polska okresu dwudziestolecia międzywojennego. Antologia BN I 253 (Wrocław 1997)

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, BN I 230 (Wrocław 1978)

Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993: wiersze i komentarze (Kraków 1995)

Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia. 1 (Warszawa 2012), 2 (Warszawa 2013)

b) uzupełniająca (wybrane pozycje):

Słownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka i in. (Wrocław 1992, 1993, 1996).

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, t. II, red. A. Hutnikiewicz i in. (Warszawa 2000).

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne (Warszawa 2000).

J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej (Warszawa 1997, 1999, 2000, 2002).

M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989 (Wrocław 1999).

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975 (Warszawa 1996, 1997, 1999).

S. Burkot, Literatura polska 1939- 2009 (Warszawa 2010).

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (Kraków 1999, 2000, 2002).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

FP1_W01 - ma podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

FP1_W03 - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

FP1_W05 - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji.

FP1_W07 - ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze literaturoznawstwa; ma podstawową wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tym zakresie i kierunkach ich rozwoju.

FP1_W14 - ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich z poszczególnych epok oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

FP1_W16 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu współczesnego literaturoznawstwa.

UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U03 - umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze.

FP1_U04 - potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

FP1_K06 - ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

OPIS ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 40 godz.

przygotowanie do egzaminu - 40 godz.

----------------

Suma godzin 110/30 godzin = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładzie

Zapoznanie się z lekturami

Praca pisemna na ocenę

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

Na ocene dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz podaje przykłady.

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa i z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji, ma głęboką wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Karcz, Bogumiła Sulich, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Andrzej Karcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie historii literatury polskiej doby współczesnej poprzez omówienie najważniejszych tematów i zjawisk literackich XX i XXI wieku, tj. od początku Dwudziestolecia międzywojennego do chwili obecnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie historii literatury polskiej doby współczesnej poprzez omówienie najważniejszych tematów i zjawisk literackich XX i XXI wieku, tj. od początku Dwudziestolecia międzywojennego do chwili obecnej. Na wykładzie obok twórczości najważniejszych pisarzy współczesnych omawiane są najbardziej znaczące wydarzenia literackie, dominujące kierunki i zjawiska artystyczne, manifesty i programy literackie. Przedmiotem wykładu jest twórczość reprezentująca wszystkie gatunki literackie. Pod uwagę brana jest także szeroko rozumiana refleksja nad literaturą (krytyka i badania literackie) doby współczesnej.

Literatura:

LITERATURA

a) podstawowa (wybrane pozycje):

Poezja polska okresu dwudziestolecia międzywojennego. Antologia BN I 253 (Wrocław 1997)

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, BN I 230 (Wrocław 1978)

Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993: wiersze i komentarze (Kraków 1995)

Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia. 1 (Warszawa 2012), 2 (Warszawa 2013)

b) uzupełniająca (wybrane pozycje):

Słownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka i in. (Wrocław 1992, 1993, 1996).

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, t. II, red. A. Hutnikiewicz i in. (Warszawa 2000).

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne (Warszawa 2000).

J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej (Warszawa 1997, 1999, 2000, 2002).

M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989 (Wrocław 1999).

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975 (Warszawa 1996, 1997, 1999).

S. Burkot, Literatura polska 1939- 2009 (Warszawa 2010).

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (Kraków 1999, 2000, 2002).

Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z tego wykładu w poprzednim semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab8e33ab422b1477087177205dae67613%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=924bd87b-2e63-424e-aed9-3877f3271d82&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie historii literatury polskiej doby współczesnej poprzez omówienie najważniejszych tematów i zjawisk literackich XX i XXI wieku, tj. od początku Dwudziestolecia międzywojennego do chwili obecnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie historii literatury polskiej doby współczesnej poprzez omówienie najważniejszych tematów i zjawisk literackich XX i XXI wieku, tj. od początku Dwudziestolecia międzywojennego do chwili obecnej. Na wykładzie obok twórczości najważniejszych pisarzy współczesnych omawiane są najbardziej znaczące wydarzenia literackie, dominujące kierunki i zjawiska artystyczne, manifesty i programy literackie. Przedmiotem wykładu jest twórczość reprezentująca wszystkie gatunki literackie. Pod uwagę brana jest także szeroko rozumiana refleksja nad literaturą (krytyka i badania literackie) doby współczesnej.

Literatura:

LITERATURA

a) podstawowa (wybrane pozycje):

Poezja polska okresu dwudziestolecia międzywojennego. Antologia BN I 253 (Wrocław 1997)

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, BN I 230 (Wrocław 1978)

Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993: wiersze i komentarze (Kraków 1995)

Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia. 1 (Warszawa 2012), 2 (Warszawa 2013)

b) uzupełniająca (wybrane pozycje):

Słownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka i in. (Wrocław 1992, 1993, 1996).

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, t. II, red. A. Hutnikiewicz i in. (Warszawa 2000).

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne (Warszawa 2000).

J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej (Warszawa 1997, 1999, 2000, 2002).

M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989 (Wrocław 1999).

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975 (Warszawa 1996, 1997, 1999).

S. Burkot, Literatura polska 1939- 2009 (Warszawa 2010).

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (Kraków 1999, 2000, 2002).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.