Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR, promocja, kształtowanie wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-PRPrWiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PR, promocja, kształtowanie wizerunku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05, FP1_W09, FP1_W22,

FP1_U1, FP1_U05, FP1_U11

FP1_K04, FP1_K07,

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą Public Relations, studenci otrzymają praktyczne wskazówki do analizy i interpretacji czynników wpływających na skuteczność i poprawność budowania komunikacji PR, strategii CSR firmy/ instytucji/ osoby, komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz (w miarę możliwości) spotkań z praktykami.

Pełny opis:

PR historia, rozwój

PR a reklama, promocja i marketing – podobieństwa, różnice

PR wewnętrzny (budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym poprzez wykorzystanie m.in.: intranetu, biuletynów wewnętrznych, organizację eventów)

PR zewnętrzny (strategie wyróżnienia firmy/instytucji z otoczenia konkurencyjnego)

Relacje z mediami

PR kryzysowy

CSR

PR on-line

Analiza strategii PR firm, osób, instytucji.

Przygotowanie projektu. Dyskusja.

Literatura:

Budzyński W, PR. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2006

Murdoch A, Język Public Relations. Jak promować firmę?, Warszawa 2000

Rozwadowska B, PR. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa 2002

Szymańska A, PR w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wrocław 2004

Tworzydło D, PR. Teoria i studia przypadków, Rzeszów 2003

Wójcik K, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2008

FastText

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W05 - student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji

FP1_W09 - student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

FP1_W22 - student rozumie i potrafi zastosować podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

FP1_U01- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne

FP1_U05- potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

FP1_U11 - posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych

FP1_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną

FP1_K07 - systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych

i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego i nieustannej ewolucji całego obszaru kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach - 10% (dozwolone 1 nieusprawiedliwiona nieobecność) i zapoznanie się z zalecaną literaturą (aktywność na zajęciach - 20%) ; prezentacja projektu i dyskusja - 70%.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)