Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie publikacji współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-PrzPuWs
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie publikacji współczesnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_?tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3#/teamDashboard/2020~2F21_L%20%7C%20WH-FPZ-I-3-PrzPuWs%20%7C%20CW/19:5f49faee1e2f4d47a469bbd8fda07388@thread.tacv2/td.members
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1e_W05;

FP1e_W09;

FP1e_W18;

FP1e_U06;

FP1e_K02;

FP1e_K04.

Skrócony opis:

Studenci uzupełniają swoją wiedzę na temat wszystkich etapów procesu powstawania książki, czyli: redakcji, przygotowania ilustracji (i podpisów do nich), składu i korekty, równocześnie doskonaląc swoje kompetencje w każdej z wymienionych dziedzin.

Pełny opis:

Tematy:

I — Czy „nowoczesnemu” redaktorowi wypada jeszcze używać ołówka i gumki? Ćwiczenia praktyczne (cz. 1)

II — Wypada, ale na ogół ich nie używa. Ćwiczenia praktyczne (cz. 2)

III — Jak poszukiwać ilustracji? Ćwiczenia praktyczne (cz. 3)

IV — Skutecznie — i najlepiej, żeby były za darmo. Ćwiczenia praktyczne (cz. 4)

V — Czy korektę można robić na ekranie? Ćwiczenia praktyczne (cz. 5)

VI — Można, ale łamacze tego nienawidzą. Ćwiczenia praktyczne (cz. 6)

VII — „Czy to mu się nie przełamie?”. Ćwiczenia praktyczne (cz. 7)

VIII — „Przełamie się, ale trudno — poradzi sobie”. Ćwiczenia praktyczne (cz. 8)

Literatura:

Podstawowe słowniki:

Jan Grzenia, Słownik nazw własnych, wyd. 2 popr., Warszawa 2002; Piotr Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Wyrażenia, zwroty, frazy, Warszawa 2004; Nowy słownik ortograficzny, oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański, Warszawa 1999; Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2002.

Podstawowe strony internetowe:

http://sjp.pwn.pl/poradnia;

https://www.synonimy.pl/; https://synonim.net.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1e_W05 (Student zna i rozumie podstawową terminologię edytorstwa naukowego oraz współczesnego edytorstwa praktycznego);

FP1e_W09 (ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego na poziomie podstawowym; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego: jego historii, osiągnięć i kierunków rozwoju — na poziomie podstawowym);

FP1e_W18 (ma uporządkowaną wiedzę obejmującą wybrane, najważniejsze teorie i nurty metodologiczne związane z edytorstwem naukowym — teksty z różnych epok, praktycznym edytorstwem współczesnym oraz wiedzą o książce; zna podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych technologii publikowania i umie je powiązać z zasadami pracy edytorskiej);

FP1e_U06 (na poziomie podstawowym potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz innych, których znajomość jest niezbędna przy opracowaniu zarówno tekstów autorów żyjących, jak i dzieł dawniejszych; potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi; potrafi przeprowadzić na poziomie podstawowym krytykę tekstu w odniesieniu do nieskomplikowanych dzieł literatury dawniejszej (XVI—XX wiek); potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego na poziomie podstawowym);

FP1e_K02 (potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role związane z procesem redagowania tekstu, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego);

FP1e_K04 (prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu edytora, wydawcy, redaktora).

Metody i kryteria oceniania:

TRZY GŁÓWNE WARUNKI ZALICZENIA:

1) obecność – bez konsekwencji zajęcia można opuścić cztery razy; nieobecność na nich nie oznacza jednak zwolnienia z wykonania przewidzianych za każdym razem prac redakcyjno-korektorskich (i innych przewidzianych w programie prac); w erze tzw. pandemii za „obecność” na zajęciach zmuszeni jesteśmy uznać nasze uczestnictwo w spotkaniach „zdalnych” na platformie MS Teams;

2) wykonywanie bieżących prac redakcyjno-korektorskich (i innych) na zajęciach; uwaga: w erze tzw. pandemii zredagowane fragmenty należy przesyłać prowadzącemu na adres: j.falkowski@uksw.edu.pl;

3) aktywność podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)