Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-SeLic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP-W02

FP-W11

FP-U02

FP-U05

FP-U06

FP-K03


Wymagania wstępne:

Zaliczenie trzech semestrów seminarium licencjackiego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu zapoznanie studenta z tematyką, której dotyczy seminarium oraz systematyczne pogłębianie przez niego wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej oraz praca nad nią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu zapoznanie studenta z tematyką, której dotyczy seminarium oraz systematyczne pogłębianie przez niego wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Zapoznanie studenta z podstawami metodologii i warsztatu badań literaturoznawczych lub – w zależności od profilu seminarium - językoznawczych w tym metod samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich doboru dla potrzeb pracy licencjackiej. Doskonalenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. ustalania stanu badań, gromadzenia i selekcji materiałów, porządkowania ich pod kątem opracowywanego tematu, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, edytorskiego opracowania tekstu naukowego. Rozwijanie i pogłębianie umiejętności prezentacji własnych ustaleń badawczych oraz podejmowania konstruktywnej dyskusji na ich temat. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Literatura:

Właściwa dla każdej grupy seminaryjnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu przygotowywanej pracy licencjackiej;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

przygotowywanej pracy licencjackiej;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze; potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze i języku w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem otrzymania zaliczenia.

Student otrzymuje zaliczenie, jeżeli:

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu przygotowywanej pracy licencjackiej;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

przygotowywanej pracy licencjackiej;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze; potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze i języku w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Anna Dąbrowska-Kamińska, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student otrzymuje zaliczenie, jeżeli:

-zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa;

- zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej, zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej oraz dobre praktyki życia akademickiego;


-potrafi formułować problemy badawcze przygotowywanej pracy licencjackiej oraz referować literaturę przedmiotu; dobrać narzędzia i metody badawcze;

- umie sprawnie merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów i formułować wnioski;


- potrafi poprawnie opracować wyniki własnych badań oraz zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim;


- potrafi, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, planować i organizować indywidualną pracę badawczą;


- jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa.


Za udział w IV semestrze seminarium Student może otrzymać 4,5 pkt. ECTS:


30 godzin - udział w zajęciach;


90 godzin - pisanie pracy licencjackiej;

10 godzin - przygotowanie do egzaminu;Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na zajęciach będą prezentowane rozdziały prac.

Pełny opis:

Zajęcia będą dotyczyły problematyki poruszanej w pracach licencjackich. Słowniki antroponimów Kazimierza Rymuta ukazują przekształcone w procesie onimizacji i proprializacji dawne określenia charakteryzujące i identyfikujące, które stały się podstawami nazwisk współcześnie w Polsce używanych. W tej grupie mogą wystąpić formy z cechami gwarowymi, typowe dla języka mieszkańców danego regionu, np. w Warszawie będą to Pigułoszczak czy Piskorszczak. Formy nazwisk podlegają ściśle określonym normom językowym. Gwarowa warszawska leksyka, zwłaszcza w języku potocznym, była przedmiotem badań uznanych językoznawców, np. Bronisława Wieczorkiewicza.

Literatura:

Bajerowa I., 1980, Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Kraków.

Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Brückner A., 1927, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Dąbrowska-Kamińska A., 2020, Z uwag o języku "Złego" Leopolda Tyrmanda [w:] Prace Filologiczne t. LXXV, cz. 2, s. 15-27.

Doroszewski W., 1950, Kryteria poprawności językowej, Warszawa.

Frycie S., Jurkowski M., Sicińska K., 2005, Kultura języka polskiego, Warszawa

Rymut K., Nazwiska Polaków Słownik etymologiczno-historyczny, Kraków t.1. 1999; t.2. 2001.

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Agnieszka Karolczuk, Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski, Agnieszka Karolczuk, Łukasz Kucharczyk, Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Semestr 5:

uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

własna praca nad literaturą przedmiotu – 30 godzin

Pisanie i redakcja pracy – 30 godzin

Razem: 90 godzin = 3 ECTS.

Semestr 6:

uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

przygotowanie finalnej wersji pracy licencjackiej – 60 godzin

Razem: 90 godzin = 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu zapoznanie studenta z tematyką, której dotyczy seminarium oraz systematyczne pogłębianie przez niego wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej oraz praca nad nią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu zapoznanie studenta z tematyką, której dotyczy seminarium oraz systematyczne pogłębianie przez niego wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Zapoznanie studenta z podstawami metodologii i warsztatu badań literaturoznawczych lub – w zależności od profilu seminarium - językoznawczych w tym metod samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich doboru dla potrzeb pracy licencjackiej. Doskonalenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. ustalania stanu badań, gromadzenia i selekcji materiałów, porządkowania ich pod kątem opracowywanego tematu, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, edytorskiego opracowania tekstu naukowego. Rozwijanie i pogłębianie umiejętności prezentacji własnych ustaleń badawczych oraz podejmowania konstruktywnej dyskusji na ich temat. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Literatura:

Właściwa dla każdej grupy seminaryjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Jacek Kopciński, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Łukasz Cybulski, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Agnieszka Karolczuk, Jacek Kopciński, Mateusz Kowalski, Vira Neszew, Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)