Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-SemLic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a92fb062147a04528b016484954c20187%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f8cbbb1-858e-4f7e-98b1-81ff63f16523&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W18

FP1_W21

FP1_U04

FP1_K03

FP1_K04


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego, zakończone napisaniem pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC LICENCJACKICH Z ZAKRESU JĘZYKOZNAWSTWA:

1. Opis wybranych elementów językowego obrazu świata: metafora kognitywna; stereotyp językowy; semantyka kognitywna (prototypy i kategorie semantyczne);

2. Wybrane zagadnienia z historii polskiego językoznawstwa: przedstawienie i interpretacja wybranych zagadnień naukowych podejmowanych przez lingwistów polskich przełomu XIX i XX wieku (np. język a psychika; społeczny aspekt działalności językowej; język a poznanie; język a rzeczywistość).

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

Literatura podstawowa związana z problematyką seminariów:

1. G. Kleiber, Semantyk prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, Kraków 2003

2. G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

3. J. R. Taylor, Kategoryzacja w języku, Kraków 2001

4. R. Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2013

5. A. Wierzbicka, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, [w:] Teksty Drugie, 1-2, 2001.

6. Język a kultura 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991.

7. Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

8. Kognitywne podstawy językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W18

FP1_W21

FP1_U04

FP1_K03

FP1_K04

Punktacja ECTS - 12 punktów

Udział w zajęciach – 30 godz.

Przygotowanie do zajęć – 30 godz.

Prowadzenie dodatkowej kwerendy – 20 godz.

Prowadzenie badań – 30 godz.

Pisanie pracy licencjackiej – 100 godz.

Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej – 90 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium po semestrze zimowym otrzymuje student, który przedstawi wstęp oraz część teoretyczną pracy licencjackiej, jak również szczegółowy konspekt części materiałowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)