Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-SemLicenc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W19;


FP1_W20;


FP1_U01;


FP1_U03;


FP1_U04;


FP1_U06;


FP1_K05;


FP1_K06.
Wymagania wstępne:

Pozytywna ocena z pracy pisemnej z wybranej epoki historycznoliterackiej.

Pełny opis:

1. Zapoznanie się z warsztatem pisania pracy licencjackiej;

2. Kwerendy bibliogaficzne;

3. Przygotowanie bibliografii;

4. Edycja tekstu naukowego;

5. Wykorzystanie źródeł naukowych i zasady cytowania;

6. Zasady powadzenia wywodu naukowego;

7. Wybór tematu pracy licencjackiej;

8. Ustalenie celu badania naukowego; prezentacja hipotezy badawczej

9. Podstawy metodologii badań historycznoliterackich;

10.Wybór metody analizy materiału badawczego;

11. Formułowanie wniosków.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student otrzymuje zaliczenie, jeżeli:

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu przygotowywanej pracy licencjackiej;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

przygotowywanej pracy licencjackiej;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze; potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by

przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego

dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych

uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

- umie przygotować typowe prace pisemne w języku

polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i informacji

pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Za udział w I semestrze seminarium Student może otrzymać 3 punkty ECTS:

30 godzin - udział w zajęciach;

50 godzin - przygotowywanie się do pisania pracy licencjackiej;

10 godzin - pisanie pierwszego fragmentu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Student nie otrzymuje zaliczenia, jeżeli nie spełnia kryteriów wymienionych w efektach kształcenia.

Student otrzymuje zaliczenie, jeżeli:

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu przygotowywanej pracy licencjackiej;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

przygotowywanej pracy licencjackiej;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze; potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by

przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego

dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych

uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

- umie przygotować typowe prace pisemne w języku

polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i informacji

pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nazwy osobowe. Przezwiska jako antroponimy. Ćwiczenia nad materiałem wybranym z felietonów.

Opracowanie warszawskich cech gwarowych. Zdrobnienia. Specyfika gwary miejskiej. Zapożyczenia na tle historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Język a kultura na wsi i w miastach.

2. Kształtowanie się języka dzieci i młodzieży.

3. Zagadnienia onomastyczne.

4. Nazewnictwo miejskie a kultura. Gwara warszawska i gwary środowiskowe.

5. Język polski do 1939 roku.

6. Język polski po 1945 roku,

7. Pionowe ruchy ludności w czasie okupacji jako początek demokratyzacji języka polskiego.

Literatura:

Dąbrowska-Kamińska A., 2011, Nazwy osobowe w powieściach warszawskich: Cafe „Pod Minogą” Stefana Wiecheckiego i „Zły” Leopolda Tyrmanda [w:] Pogranicze w języku i kulturze, pod red. Haliny Karaś, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, s. 201-217.

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wyd. Lubelskie.

Wieczorkiewicz B., 1966, Gwara warszawska dawniej i dziś, PIW, Warszawa.

Wieczorkiewicz B., 1966, Słownik gwary warszawskiej XIX w., Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)