Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia i antropologia dla polonistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-SocAnt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia i antropologia dla polonistów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W23


FP1_U12


FP1_K01Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z wybranymi zagadnieniami socjologii i antropologii, które wydają się kluczowe z perspektywy dzisiejszego spojrzenia na tekst tak w związku z rozwojem refleksji społecznej i kulturowej, jak również przemianami kultury.

1/ Główne paradygmaty socjologii i antropologii i ich obecność w świadomości społecznej 1

2/ Główne paradygmaty socjologii i antropologii i ich obecność w świadomości społecznej 2

3/ Język jako obiekt badania i metoda badawcza: de Saussure, Malinowski, Levi-Strauss, Geertz

4/ Nowe technologie komunikacyjne – zmiana kultury i zmiana badań nad kulturą

5/ Uczestnictwo w kulturze i kultura uczestnictwa

6/ Kultura wizualna i metody badań wizualnych

7/ Wybrane metody badań społecznych

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z wybranymi zagadnieniami socjologii i antropologii, które wydają się kluczowe z perspektywy dzisiejszego spojrzenia na tekst tak w związku z rozwojem refleksji społecznej i kulturowej, jak również przemianami kultury.

1/ Główne paradygmaty socjologii i antropologii i ich obecność w świadomości społecznej 1

2/ Główne paradygmaty socjologii i antropologii i ich obecność w świadomości społecznej 2

3/ Język jako obiekt badania i metoda badawcza: de Saussure, Malinowski, Levi-Strauss, Geertz

4/ Nowe technologie komunikacyjne – zmiana kultury i zmiana badań nad kulturą

5/ Uczestnictwo w kulturze i kultura uczestnictwa

6/ Kultura wizualna i metody badań wizualnych

7/ Wybrane metody badań społecznych

Literatura:

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2003.

Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005, ss.17-43.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W23 – ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o

człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich

funkcjonowania

FP1_U12 – posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i

analizowania zjawisk społecznych

FP1_K01 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia

się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Na II stopniu

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 30h

Konsultacje - 5h

Przygotowanie pracy końcowej - 40h

Metody i kryteria oceniania:

FW1_W23 – ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o

człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich

funkcjonowania

-na ocenę 2 (ndst.): nie ma podstawowej wiedzy o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich

funkcjonowania

- na ocenę 3 (dst.): częściowo posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich

funkcjonowania

- na ocenę 4 (db.): w dobrym stopniu posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

- na ocenę 5 (bdb.): w bardzo dobrym stopniu posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

FP1_U12 – posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i

analizowania zjawisk społecznych

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i

analizowania zjawisk społecznych funkcjonowania

- na ocenę 3 (dst.): częściowo posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i

analizowania zjawisk społecznych funkcjonowania

- na ocenę 4 (db.): w dobrym stopniu posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych funkcjonowania

- na ocenę 5 (bdb.): w bardzo dobrym stopniu posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych funkcjonowania

FP1_K01 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia

się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Na II stopniu

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia

się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

- na ocenę 3 (dst.): w stopniu dostatecznym ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

- na ocenę 4 (db.): w stopniu dobrym ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

- na ocenę 5 (bdb.): w stopniu bardzo dobrym ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Metody weryfikacji - aktywność na zajęciach, rozmowa na koniec spotkań.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa i studium przypadku.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)