Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-TeorLit-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy, ćwiczenia dla III roku studiów licencjackich niestacjonarnych

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi problemami, pojęciami i terminami

współczesnej teorii literatury. Przygotowanie do egzaminu z teorii literatury.

Wymagania wstępne: znajomość problemów z zakresu poetyki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) Rodzaje stylów odbioru w koncepcji Michała Głowińskiego

2) Kierunki i obszary zainteresowań teorii literatury ostatnich dekad XX wieku

Treści merytoryczne:

1) Historyczne wyznaczniki "literackości". Definicja funkcji poetyckiej R. Jakobsona

2)Ingardenowska ontologia dzieła literackiego jako przedmiotu intencjonalnego, intersubiektywnego i dwuwymiarowego (warstwowo-fazowego), pojęcia miejsc niedookreślenia, konkretyzacji

3) Formalistyczne koncepcje chwytu i uniezwyklenia. Jak jest zrobiony utwór literacki, problematyka narracji mówionej (skazu)

4) Teoria Jurija Łotmana (pojęcie tekstu, tekst wśród kodów kulturowych, tekst jako wypowiedź, złożony znak i model rzeczywistości, pojęcie „wtórnych systemów modelujących”)

6) Literatura jako akt według Richarda Ohmanna. Pojęcia lokucji, illokucji, perlokucji, konstatywów i performatywów J. L. Austina

7) Koncepcja "dzieła otwartego" Umberto Eco

8) Pragmatystyczna teoria interpretacji Stanleya Fisha

Metody oceny: kontrola obecności, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć), pisemne kolokwium zaliczeniowe, końcowy egzamin ustny. Zakres materiału obowiązującego do egzaminu określa lista lektur.

Metody oceny: kontrola obecności, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć), pisemne kolokwium zaliczeniowe, końcowy egzamin ustny.Zakres materiału obowiązującego do egzaminu określa lista lektur.

Literatura:

S. Balbus, Granice poetyki i kompetencje teorii literatury, w: Poetyka bez granic, red. W. Bolecki i W. Tomasik, Warszawa 1995

J. Sławiński, Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, w tegoż: Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992

M. Głowiński, Style odbioru, Warszawa 1976

J. Culler: Co to jest teoria, w tegoż: Teoria literatury, bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998

A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006

R. Nycz, Obszary zainteresowań współczesnej teorii literatury, w: „Ruch Literacki” 1996, Nr 1

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi problemami, pojęciami i terminami

współczesnej teorii literatury. Przygotowanie do egzaminu z teorii literatury.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: kontrola obecności, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć), pisemne kolokwium zaliczeniowe, końcowy egzamin ustny. Zakres materiału obowiązującego do egzaminu określa lista lektur.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.