Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat redaktora i problemy typografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-WarRed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat redaktora i problemy typografii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01 FP2_W13 FP2_W20 FP2_W23 FP2_U03 FP2_U06 FP2_K01 FP2_K02

Skrócony opis:

Poznawanie zasad redakcji tekstu, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie poprawnego redagowania tekstów pod względem językowym i merytorycznym (adiustacja i korekta). Rozpoznawanie autorskich intencji i analizowanie zamierzonych i niezamierzonych błędów (rozpoznawanie błędów). Krytyczne i językowe przygotowanie do wykonywania zadań tekstologicznych. Przygotowanie tekstu do publikacji. Dokonywanie modyfikacji tekstów pod względem graficznym i typograficznym (ujednolicanie i wyróżnianie). Student umie przygotować tekst, opracować go pod względem językowym i edytorskim.

Pełny opis:

Poznawanie i zrozumienie kolejnych etapów pracy nad przekazem autorskim oraz poznawanie faz procesu wydawniczego: redakcji, korekty, przygotowania projektu typograficznego/graficznego, składu, łamania, druku, działań promocyjnych. Podczas analizy czynności i wymienionych etapów podkreślana jest konieczność ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych w dany projekt osób. Student powinien zdobyć umiejętność przeprowadzenia elementarnej analizy rynku wydawniczego oraz przygotować projekt wydawniczy książki: opracować jej kształt edytorski, zaplanować działania promocyjne itd. Student poznaje teoretyczne i praktyczne zasady redakcji tekstu, zdobywa kompetencje i wiedzę w zakresie poprawnego redagowania tekstów pod względem językowym (stylistyka, ortografia, interpunkcja, kultura języka). Poznaje i używa znaki korektorskie (redagowanie w programie Word i na wydruku). Zakres redakcji obejmuje: analizę elementów i części składowych książki (korekta, adiustacja), koncepcję graficzną/typograficzną książki. Środki wyrazu typograficznego obejmują: krój pisma, klasyfikacje fontów, układy typograficzne i sposoby wyróżniania tekstów, zasady rozmieszczania materiału ilustracyjnego i podpisów i inne zasady czytelności publikacji. Student dokonuje modyfikacji tekstów pod względem graficznym i typograficznym (ujednolicanie i wyróżnianie). Poznaje i stosuje edytorskie reguły dotyczące cytowań, mott, akapitów, przypisów, dedykacji.

Literatura:

Redakcja:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowski (ostatnie wydanie).

Nowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański.

M. Bańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003.

A. Markowski, polszczyzna znana i nieznana, Warszawa 1993.

B. Pędzich, 365 ćwiczeń ze słownictwa, Warszawa 2007.

A. Hacia, 365 ćwiczeń z gramatyki, Warszawa 2007.

A. Markowski, 365 ćwiczeń z pisowni i wymowy, Warszawa 2008.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego,

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach,Kraków 2004.

Typografia:

- R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

- J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii, 2006.

- A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Warszawa 2005.

- R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

FP2_W01 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa

FP2_W13 - ma pogłębioną wiedzę o kulturowych kontekstach języka

FP2_W20 - zna współczesne metody analizy zjawisk językowych

FP2_W23 - ma pogłębioną i uporządkowaną świadomość złożoności języka

Umiejętności:

FP2_U03 - umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe

FP2_U06 - potrafi przeprowadzić analizę krytyczną zjawisk językowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- kolokwia cząstkowe i końcowe sprawdzające opanowanie materiału

- zajęcia praktyczne w grupach

- kartkówki z poprawności językowej i elementów typografii

- praca własna studenta

Na ocenę bardzo dobrą:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji i typografii, podaje przykłady

- umie zastosować terminologię i wiedzę w praktyce

- wymienia, opisuje, analizuje i poprawia błędy językowe

- wymienia podstawowe słowniki i książki z zakresu warsztatu redaktora i typografa

- bierze aktywny udział w zajęciach, argumentuje, wyraża własne opinie

- pracuje w grupie, kieruje pracami i prezentuje wyniki.

Na ocenę dobrą:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji i typografii, podaje przykłady

- umie zastosować terminologie i wiedzę w praktyce

- wymienia, opisuje, analizuje i poprawia błędy językowe

- wymienia podstawowe słowniki i książki typograficzne

- bierze aktywny udział w zajęciach

- pracuje w grupie, prezentuje wyniki.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji i typografii

- wymienia i poprawia błędy językowe

- potrafi wymienić niektóre z podstawowych słowników i książek z zakresu

typografii

- bierze aktywny udział w zajęciach

- pracuje w zespole.

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)