Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-WiedzoKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W04

FP1_W08

FP1_W10

FP1_W13

FP1_U01

FP1_U02

FP1_K05

FP1_K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu nabycie przez studenta następujących umiejętności - rozumienie współczesnych zjawisk kulturowych – ich genezy i przemiany. Umiejętność porównywania i rozumienia najważniejszych elementów kultury w różnych okresach i regionach. Kultura jako element kształtujący tożsamość. Rozpoznawanie antecedencji współczesnych konwencji kulturowych.

Wymagania wstępne: Przystępując do przedmiotu student powinien mieć rozeznanie we współczesnej kulturze i twórczości artystycznej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Współczesne konwencje kulturowe – ich geneza i przemiany. Wzrastanie w kulturze i jednoczesne jej kształtowanie. Współistnienie wielu kultur – wzajemne ich przenikanie i etnocentryzm. Człowiek i zbiorowość – kultura jako wyznacznik tożsamości społecznej. Rola i znaczenie poszczególnych elementów tradycji kulturowej. Modernizacja i tradycja kultury.

Metody oceny:

Colloquium ustne.

Literatura:

Antropologia kultury, oprac. G. Godlewski i in., red. A. Mencwel, Warszawa 2005.

Antropologia słowa, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, red. G. Godlewski, Warszawa 2003.

Antropologia ciała, oprac. A. Chałupnik i in., red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

Antropologia widowisk, oprac. A. Chałupnik i in., red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 1970; M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; Tekst ustny. Texte orale, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, Wrocław 1989; L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 1966; P. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989; W. J. Ong, Oralność i piśmienność, przeł. J. Japola, Lublin 1992; E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewak, Warszawa 2000; M. Golka, Mit jako zwornik kultury i polityki, [w:] Mity: historia i struktura mistyfikacji, red. Z. Drozdowicz, Poznań 1997; J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy: hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000; M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W04 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu wiedzy o kulturze. Efekt przedmiotowy: wymienia i rozumie kategorie antropologiczne

FP1_W08 ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze. Efekt przedmiotowy: opisuje zjawiska kulturowe.

FP1_W10 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski,

uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej. Efekt przedmiotowy: definiuje zjawiska kulturowe i ujęciu diachronicznym.

FP1_W13 ma uporządkowaną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury

Światowej. Efekt przedmiotowy: Wymienia antecedencje zjawisk kulturowych.

FP1_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać

informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Efekt przedmiotowy: Interpretuje zjawiska kulturowe dobierając właściwy im język.

FP1_U02 posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań

w sposób zgodny z normami języka polskiego. Efekt przedmiotowy: Umie werbalizować swoje analizy wykorzystując język wiedzy o kulturze.

FP1_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy . Efekt przedmiotowy: Umie określić swoje uczestnictwo w kulturze.

FP1_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego. Efekt przedmiotowy: Wykorzystuje nowe środki komunikacji i potrafi je zinterpretować w kontekście kultury.

OPIS ECTS - 2 pkt

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 20h

Przygotowanie pracy końcowej - 10h

Metody i kryteria oceniania:

FP1_W04 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu wiedzy o kulturze. Efekt przedmiotowy: wymienia i rozumie kategorie antropologiczne. Niedostateczny: Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Wymienia kategorie antropologiczne. Dobry: Posługuje się kategoriami antropologicznymi w odniesieniu do kultury. B. Dobry: Używa kategorii antropologicznych do opisu zjawisk kulturowych.

FP1_W08 ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze. Efekt przedmiotowy: opisuje zjawiska kulturowe. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Definiuje i opisuje zjawiska kultury współczesnej. Dobry: Zjawiska kulturowe pokazuje w perspektywie komparatystycznej. B. Dobry: Zna przykłady innych kultur opisane w literaturze.

FP1_W10 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski,

uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej. Efekt przedmiotowy: definiuje zjawiska kulturowe i ujęciu diachronicznym. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Omawia normę kulturową w kontekście diachronicznym. Dobry: Definiuje kontekst diachroniczny i go interpretuje. B. Dobry: Definiuje genezę i diachronię norm kulturowych.

FP1_W13 ma uporządkowaną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury

Światowej. Efekt przedmiotowy: Wymienia antecedencje zjawisk kulturowych. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Umie podać przykłady zjawisk kulturowych w literaturze. Dobry. Umie interpretować przykłady literackie i kulturowe w kontekście wiedzy o kulturze. B. Dobry: Umie określić swoje uczestnictwo w kulturze poprzez analizę tekstów literackich.

FP1_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać

informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Efekt przedmiotowy: Interpretuje zjawiska kulturowe dobierając właściwy im język. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na dostateczny. Dostateczny: Potrafi wykorzystywać nowoczesne media elektroniczne. Dobry: Dostrzega antecedencje nowoczesnych norm kulturowych. B. Dobry: Umie selekcjonować informacje według języków komunikacji.

FP1_U02 posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań

w sposób zgodny z normami języka polskiego. Efekt przedmiotowy: Umie werbalizować swoje analizy wykorzystując język wiedzy o kulturze. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na dostateczny. Dostateczny: Używa terminologii wiedzy o kulturze. Dobry: Używa terminologii wiedzy o kulturze odwołując się do literatury. B. Dobry: Zna teorie antropologiczne i wykorzystuje je.

FP1_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy . Efekt przedmiotowy: Umie określić swoje uczestnictwo w kulturze. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na dostateczną. Dostateczny: Umie zdefiniować współczesne normy kulturowe. Dobry: Zna kategorie zmiany norm kulturowych. B. Dobry: Traktuje kulturę według kategorii tekstowych.

FP1_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego. Efekt przedmiotowy: Wykorzystuje nowe środki komunikacji i potrafi je zinterpretować w kontekście kultury. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na dostateczny. Dostateczny: wymienia zjawiska kulturowe w mediach elektronicznych. Dobry: Definiuje normy kulturowe i umie je określić w komunikacji medialnej. B. Dobry: Opisuje normy kulturowe dostosowując język wiedzy o kulturze do języków mediów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)