Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-DiaTerPe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbolWiedza:

EK 1 - student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

EK 2 - posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

EK 3 - zna rodzaje terapii, które można zastosować

EK 4 - zna przyczyny omawianych zaburzeń

EK 5 - zna symptomy tych zaburzeń


Umiejętności:

EK 6 - po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

EK 8 - troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami


Kompetencje:

EK 9 - ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

EK 10 - stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia

/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, z którymi można spotkać się podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pełny opis:

Po ukończeniu zajęć student:

1. nazywa zaburzenia jakie mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

2. wymienia i opisuje symptomy zaburzeń

3. wyjaśnia i charakteryzuje przyczyny zaburzeń

4. ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

5. troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami

6. kreatywnie podchodzi do prowadzonych zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borowiecka Renata, Dziecko w równowadze, Warszawa 2011.

2. Brejnak Wojciech, Dysleksja: nie jesteś sam, Warszawa 2003.

3. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?, Warszawa 1989.

4. Herda Katarzyna, O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic, Kielce 2007.

5. Kastory – Bronowska, Monika, Wczesna Interwencja, Warszawa 2002.

6. Pisula Ewa, Autyzm, Płock 2002.

7. Wnukowska Katarzyna, Czy moje dziecko mówi poprawnie: poradnik logopedyczny, Gdańsk 2010.

Literatura dodatkowa:

1. Bobula Stanisław, ADHD dar specyficzny, Kraków 2006.

2. Bogdanowicz Marta, Dysleksja w wieku dorosłym, Gdańsk 2012.

3. Borkowska Maria, Integracja Sensoryczna na co dzień, Warszawa 2010.

4. Mrugalska Krystyna, Upośledzenie umysłowe: wskazówki dla rodziców i opiekunów dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych upośledzeniem umysłowym, Warszawa 1986.

5. Zabłocki Kazimierz Jacek, Autyzm, Płock 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

zna rodzaje terapii, które można zastosować

zna przyczyny omawianych zaburzeń

zna symptomy tych zaburzeń

Umiejętności:

po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami

Kompetencje:

ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do zajęć - 7

Konsultacje - 1

Czas na pisanie referatu - 5

Przygotowanie do zaliczenia - 10

Suma godzin: 38 godzin/30(25)godz=1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- wykład informacyjny, konwersatoryjny

- analiza prac uczniów

- prezentacja multimedialna

Kryteria oceniania:

2 (nast.) nie nazywa zaburzeń występujących u dzieci w toku nauki szkolnej

3 (dst.) zna i nazywa zaburzenia występujące u dzieci

4 (db.) wymienia i charakteryzuje symptomy towarzyszące poszczególnym zaburzeniom

5 db.) samodzielnie rozpoznaje i nazywa zaburzenia, które mogą towarzyszyć dziecku oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj terapii

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)