Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-HistJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: FP2_W02, FP2_W17

UMIEJĘTNOŚCI: FP2_U06, FP2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: FP2_K01


od roku 2019/2020:

WIEDZA: FP2_W06

UMIEJĘTNOŚCI: FP2_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: FP2_K02


Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z przyczynami i przebiegiem zmian w języku polskim od jego początków po czasy współczesne.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z przyczynami i przebiegiem zmian w języku polskim od jego początków po czasy współczesne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Student zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii języka

EK2 - Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka.

EK3 - Student potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin językoznawstwa, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę zjawisk historycznojęzykowych.

EK4 - Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu z zakresu historii języka, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania.

EK5 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Punktacja ECTS - 3,5 pkt., w tym:

30 godzin - udział w zajęciach;

30 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

12 godzin - przygotowanie prezentacji/dyskusji

15 godzin - przygotowanie się do zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia periodyzację Z. Klemensiewicza lub S. Dubisza; zna podstawowe badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego; wymienia zmiany wewnatrz- i zewnątrzjęzykowe w poszczególnych okresach rozwoju polszczyzny; potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie

na ocenę dobrą:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka i podaje przykłady; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia periodyzację Z. Klemensiewicza i S. Dubisza; zna badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego; wymienia i omawia zmiany wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe w poszczególnych okresach rozwoju polszczyzny, posługuje się merytoryczną argumentacją;potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie

na ocenę bardzo dobrą:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka, podaje przykłady i potrafi posługiwać się tymi terminami w analizie materiału językowego; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia dorobek polskich językoznawców w tym zakresie; zna badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie; wymienia i omawia zmiany wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe w poszczególnych okresach rozwoju polszczyzny, swój wywód ilustruje przykładami, posługuje się merytoryczną argumentacją, formułuje wnioski; potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie, potrafi inspirować do tego inne osoby

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)