Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec literatury dawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-LiWLiDa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna wobec literatury dawnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02

FP2_W03

FP2_W05

FP2_U03

FP2_K01

FP2_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza i interpretacja dzieł polskiej literatury współczesnej, które powstały pod wpływem inspiracji literaturą staropolską i oświeceniową.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Człowiek wobec literatury – literatura wobec człowieka: Equlibrium, cz. 1

3. Człowiek wobec literatury – literatura wobec człowieka: Equlibrium, cz. 2

4. Wiersze na śmierć (nie)zapomniane: Jan Twardowski wobec twórców dawnych

5. Anny Kamieńskiej powroty do Czarnolasu: Od Czarnolasu: najpiękniejsze wiersze polskie

6. Comploratio według Władysława Broniewskiego: Anka

7. Kochanowski Różewicza: Matka odchodzi

8. Macie swego poetę: Mikołaj Sęp-Szarzyński dzisiaj.

9. Oświecenie Jerzego Stempowskiego: W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie

10. Juliana Przybosia powroty na wieś, czyli ślady oświecenia w liryce polskiej

11. Gałczyński, Miłosz i Pawlikowska-Jasnorzewska pod umówionym jaworem.

12. Lampeczka oświeceniowa Krzysztofa Koehlera: Palus sarmatica [wybrane eseje]

13. Czesława Miłosza spór z klasycyzmem

14. Jak wybrać przeszłość? Andrzej Romanowski wobec dziedzictwa oświecenia

15. Oświecenie jako pretekst: Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe

Literatura:

Bóg czyta wiersze. Antologia poezji polskiej, [wybór] J. Twardowski, współpr. aut. W. Smaszcz, Białystok 2005.

Broniewski W., Anka, Warszawa 1956.

Gałczyński K. I., Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009. [wybrane utwory]

K. Mrowcewicz, Rękopis znaleziony na ścianie, Warszawa 2017. [wybrane eseje]

Kamieńska A., Od Czarnolasu: najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1971.

Koehler K., Palus sarmatica, Warszawa 2016.

Miłosz Cz., Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990. [wybrane wykłady]

Miłosz Cz., Wiersze, t.1, Kraków 1985. [wybrane utwory]

Mrowcewicz K., Tajemnica Sofijówki – tajemnica literatury, [w:] tegoż, Rękopis znaleziony na ścianie, Warszawa 2017, s. 91-120.

Pawlikowska-Jasnorzewska M., Poezje, zebrała M. Wiśniewska, przedmową opatrzył A. Mauresberger, t. 1, Warszawa 1958. [wybrane utwory]

Przyboś, Utwory poetyckie, Warszawa 1975. [wybrane utwory]

Różewicz T., Matka Odchodzi, Wrocław 2000.

Romanowski A., Prawdziwy koniec Rzeczy Pospolitej, Kraków 2007.

Stempowski J., W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie, wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył A. S. Kowalczyk, Warszawa 1993 [wybrane eseje].

Tokarczuk O., Księgi Jakubowe, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W02

student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literatury współczesnej, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie

FP2_W03

student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze współczesnym oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym

FP2_W05

student zna na poziomie rozszerzonym kanon literatury współczesnej, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł literatury najnowszej, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i nawiązania do literatury dawnej, zna dorobek krytyczny im poświęcony

FP2_U03

potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literatury współczesnej oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje złożonego współczesnego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

FP2_K01

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu literatury współczesnej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

FP2_K04

jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Opis ECTS:

- aktywność podczas zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 100 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 20 godzin

Łącznie 150 godzin = 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia ocen z I i II semestru. W procesie oceny brany jest pod uwagę aktywny udział studenta w ćwiczeniach, odnotowywany na bieżąco podczas każdej jednostki zajęciowej. Studenci niewykazujący aktywności zobowiązani są do napisania pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza i interpretacja dzieł polskiej literatury współczesnej, które powstały pod wpływem inspiracji literaturą staropolską i oświeceniową.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Człowiek wobec literatury – literatura wobec człowieka: Equlibrium, cz. 1

3. Człowiek wobec literatury – literatura wobec człowieka: Equlibrium, cz. 2

4. Wiersze na śmierć (nie)zapomniane: Jan Twardowski wobec twórców dawnych

5. Anny Kamieńskiej powroty do Czarnolasu: Od Czarnolasu: najpiękniejsze wiersze polskie

6. Comploratio według Władysława Broniewskiego: Anka

7. Kochanowski Różewicza: Matka odchodzi

8. Macie swego poetę: Mikołaj Sęp-Szarzyński dzisiaj.

9. Oświecenie Jerzego Stempowskiego: W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie

10. Juliana Przybosia powroty na wieś, czyli ślady oświecenia w liryce polskiej

11. Gałczyński, Miłosz i Pawlikowska-Jasnorzewska pod umówionym jaworem.

12. Lampeczka oświeceniowa Krzysztofa Koehlera: Palus sarmatica [wybrane eseje]

13. Czesława Miłosza spór z klasycyzmem

14. Jak wybrać przeszłość? Andrzej Romanowski wobec dziedzictwa oświecenia

15. Oświecenie jako pretekst: Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe

Literatura:

Bóg czyta wiersze. Antologia poezji polskiej, [wybór] J. Twardowski, współpr. aut. W. Smaszcz, Białystok 2005.

Broniewski W., Anka, Warszawa 1956.

Gałczyński K. I., Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009. [wybrane utwory]

K. Mrowcewicz, Rękopis znaleziony na ścianie, Warszawa 2017. [wybrane eseje]

Kamieńska A., Od Czarnolasu: najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1971.

Koehler K., Palus sarmatica, Warszawa 2016.

Miłosz Cz., Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990. [wybrane wykłady]

Miłosz Cz., Wiersze, t.1, Kraków 1985. [wybrane utwory]

Mrowcewicz K., Tajemnica Sofijówki – tajemnica literatury, [w:] tegoż, Rękopis znaleziony na ścianie, Warszawa 2017, s. 91-120.

Pawlikowska-Jasnorzewska M., Poezje, zebrała M. Wiśniewska, przedmową opatrzył A. Mauresberger, t. 1, Warszawa 1958. [wybrane utwory]

Przyboś, Utwory poetyckie, Warszawa 1975. [wybrane utwory]

Różewicz T., Matka Odchodzi, Wrocław 2000.

Romanowski A., Prawdziwy koniec Rzeczy Pospolitej, Kraków 2007.

Stempowski J., W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie, wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył A. S. Kowalczyk, Warszawa 1993 [wybrane eseje].

Tokarczuk O., Księgi Jakubowe, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)