Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-LitPow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W15, FP2_W21, FP2_U07, FP2_K07

Skrócony opis:

Wykład z historii literatury powszechnej będzie dotyczył kluczowego zagadnienia, jakim są granice nowoczesności. W zasadzie przedmiotem zajęć będzie literatura XX wieku, z koniecznymi jednak powrotami w wiek XIX (Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Friedrich Nietzsche), a nawet XVIII (Jan Jakub Rousseau).

Literatura:

Wybrane utwory następujących autorów:

Charles Baudelaire

Artur Rimbaud

Friedrich Nietzsche

Fraz Kafka

Theodor W. Adorno

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatoryjny

2. analiza tekstów (metoda ćwiczeniowa)

3. prezentacja multimedialna (pokaz)

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, organizowanie pracy w grupie.

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach 30 g = 1 ECTS

samodzielna lektura 30 g = 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu 30 g = 1 ECTS

suma: 60 g = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny ciągłej polegająca na weryfikacja notatek z lektur i wykładów.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie zna treści lektur, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu analitycznego, nie posługuje się terminologią literaturoznawczą.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zna treść omawianych lektur, potrafi w sposób odtwórczy zrekonstruować ich problematykę, uczestniczył w zajęciach, zna podstawowe terminy literaturoznawcze, potrafi wskazać podstawową bibliografię dotyczącą wybranego problemu.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który przeczytał lektury dokładnie, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania o wysokim stopniu szczegółowości dotyczące treści. Wskazuje istotne problemy badawcze i ich konteksty w odniesieniu do wybranego utworu. Potrafi odtwórczo dokonać analizy wybranego zagadnienia. Zna w stopniu teoretycznym i potrafi podać przykłady literackie dla terminów literaturoznawczych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w zajęciach, zna wszystkie lektury w stopniu wysokiej szczegółowości, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskazanego problemu z odniesieniami do literatury przedmiotu, posługuje się świadomie i płynnie terminologią literaturoznawczą, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halyna Dubyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Halyna Dubyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acc47e5624d4f42acaa889fe55cf8d2c1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f3a4cc13-1f8e-4ca9-bffa-5acc471601f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład z historii literatury powszechnej będą próbą przekrojowego spojrzenia na światowe dziedzictwo literackie jako na przejaw buntu. Przedmiotem zajęć będzie w przeważającej większości literatura XIX oraz XX-wieczna z uwzględnieniem fundamentalnych dzieł antycznych czy średniowiecznych.

Pełny opis:

Problematyka buntu w literaturze światowej zostanie przybliżona poprzez lekturę wybitnych dzieł europejskich. Poczynając od kategorii wygnania, poprzez strategię przekraczania granic dosłownie (problematyka emigracyjności, czy arbitralności w wyborze systemów językowych), po nowatorstwo formalne czy tematyczne, będziemy przyglądać się temu, jak postawa pisarza-wygnańca, pisarza-outsidera stopniowo stawała się normą literacką. Osobną jednostkę poświęcimy tematyce Zagłady w literaturze europejskiej.

Literatura:

1. Wykład wstępny – zakreślenie tematyczne; Owidiusz jako jeden z pierwszych „emigrantów” literackich, Odyseja Homera i mit „dymów Itaki”.

2. Wygnaniec Dante i „Boska Komedia”.

3. Gustawa Flauberta „Pani Bovary” i „Pani Dalloway” Wirginii Woolf – problematyka kobieca i perspektywa kobiet. Jako uzupełnienie – lektura wierszy Anny Achmatowej z wczesnego okresu jej twórczości (2 jednostki);

4. Literatura „narodowa” a literatura powstająca w określonym systemie językowym - Rainer M. Rilke – „Malte”; V. Nabokov – „Pnin”, N. Gogol (wczesne opowiadania z cyklu ukraińskiego) – 2 jednostki

5. Pisarz wobec totalitaryzmu – Orwell (1984) M. Bułhakow – „Mistrz i Małgorzata” – 2 jednostki

6. W obliczu wojny, w stronę pacyfizmu („Paragraf 22” Hellera, „Przygody dobrego wojaka Szwejka” Haszka)

7. Literatura wobec Zagłady – „Fuga śmierci” i inne wiersze Celana, Primo Levi, „Czy to jest człowiek”, Żydowski Robin Hood Babla (cykl odesski)

8. Lektura i omówienie zgłoszonych przez studentów lektur w zaproponowanym kluczu.

Wymagania wstępne:

Przekrojowa znajomość najwybitniejszych dzieł literatury powszechnej, umiejętność posługiwania się terminologią historycznoliteracką.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)