Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-LitPowć
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a84c658ea242240c0a7b27c4bb4ae3554%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ca4efe02-9090-4b2a-9853-de7882d29ed9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W15, FP2_W21, FP2_U07, FP2_K07

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone poszczególnym dziełom mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu literackiego,

genologicznego i ideowego dzieła

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej ich interpretacji

- ukazywanie znaczenia historii recepcji dzieła dla popularnej jego

interpretacji

- ukazywanie sposobu inkorporowania dzieła w funkcjonujący paradygmat kulturowy

- wydobycie kolorytu lokalnego, narodowego właściwego dla dzieła

- analizę poetyki i sposobów obrazowania oraz przemian estetycznych

zachodzących w literaturze różnych epok.

Nie bez znaczenia pozostanie też kwestia wzajemnych wpływów oraz inspiracji, motywów, obrazów, słów-kluczy, polemik i dyskusji toczonych w wymiarze uniwersalnym.

Literatura:

F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przełożył W. Berent. Kęty 2004.

F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Tłumaczenie G. Karski. Londyn 1992.

T. Mann, Upadła; Śmierć w Wenecji, w tenże: Opowiadania. Wrocław 1996.

E. M. Rilke, Malte: pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge. Tłumaczenie W. Hulewicz. Słowo wstępne M. Jastrun. Warszawa 1979.

W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków. Warszawa 2010.

F. Kafka, Ameryka. Przełożył J. Kydryński. Warszawa 1978.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, organizowanie pracy w grupie.

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach

samodzielna lektura

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna, esej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)