Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec literatury dawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-LitWsDw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna wobec literatury dawnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP2_W02

FP2_W03

FP2_W05


UMIEJĘTNOŚCI

FP2_U03


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP2_K01

FP2_K04

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przedstawienie szeroko rozumianych nawiązań literatury współczesnej do literatury dawnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Wiersze na śmierć (nie)zapomniane: Jan Twardowski wobec twórców dawnych

3. Przemijanie i trwanie: Tadeusz Parnicki, Srebrne orły

4. Literackie powroty do Czarnolasu: Anna Kamieńska, Od Czarnolasu: najpiękniejsze wiersze polskie

5. Gościu, siądź pod mym cieniem: Karol Wojtyła, Uczta czarnoleska

6. Comploratio według Władysława Broniewskiego: Anka

7. Tren po Kochanowskim: Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi

8. Orzechowski, Górnicki, Kochanowski i inni: Jarosław Marek Rymkiewicz, Samuel Zborowski

9. Thema regium: Baka Jarosława Rymkiewicza

10. Gałczyński, Miłosz i Pawlikowska-Jasnorzewska pod umówionym jaworem.

11. Sofijówka wciąż prowokująca: Krzysztof Mrowcewicz, Tajemnica Sofijówki

12. Spór z klasycyzmem? Czesław Miłosz: Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku (fragmenty)

13. Powroty na wieś: Julian Przyboś wobec literatury Oświecenia

14. Utopia czy antyutopia? Szymborska i Miłosz wobec bytów idealnych

15. Kolokwium końcowe.

Literatura:

1. Bóg czyta wiersze. Antologia poezji polskiej, [wybór] J. Twardowski, współpr. aut. W. Smaszcz, Białystok 2005.

2. T. Parnicki, Srebrne orły, Warszawa 2016.

3. K. Wojtyła, Renesansowy psałterz, Kraków 1999.

4. A. Kamieńska, Od Czarnolasu: najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1971.

5. W. Broniewski, Anka, Warszawa 1956.

6. T. Różewicz, Matka Odchodzi, Wrocław 2000.

7. J. M. Rymkiewicz, Samuel Zborowski, Warszawa 2010.

8. J. M. Rymkiewicz, Thema regium, Warszawa 1978.

9. K. I. Gałczyński, Filon i Laura i dobrze poinformowany facet, [w:] tegoż, Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009.

10. Cz. Miłosz, Do Laury, [w:] tegoż, Wiersze, t.1, Kraków 1985.

11. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Laura i Filon, [w:] tejże, Poezje, zebrała M. Wiśniewska, przedmową opatrzył A. Mauresberger, t. 1, Warszawa 1958.

12. J. Hen, Mój przyjaciel król. Opowieść o Stanisławie Auguście, Warszawa 2003.

13. O. Tokarczuk, Księgi Jakubowe, Warszawa 2014 (fragmenty).

14. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990.

15. K. Mrowcewicz, Tajemnica Sofijówki – tajemnica literatury, [w:] tegoż, Rękopis znaleziony na ścianie, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

FP2_W02

FP2_W03

FP2_W05

UMIEJĘTNOŚCI

FP2_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP2_K01

FP2_K04

Opis ECTS:

aktywność na platformie e-learningowej: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 45 godzin

przygotowanie do kolokwium: 45 godzin

Łącznie 120 godzin = 4 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

aktywność na zajęciach;

ocena z ustnego kolokwium końcowego, które odbędzie się online.

Kryteria oceniania: FP2_W02, FP2_W03, FP2_W05

Na ocenę niedostateczną (2): student nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii, teorii i nurtów metodologicznych z zakresu literaturoznawstwa, nie potrafi wskazać powiązań między nimi oraz zastosować ich w analizie. Nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze. Nie rozumie głównych zjawisk i nurtów obecnych w teatrze współczesnym. Nie zna na poziomie rozszerzonym kanonu literackiego poszczególnych epok, głównych kierunków analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób nie rozumie ich kontekstów kulturowych i powiązań między nimi, nie zna dorobku krytycznego im poświęconego.

Na ocenę dostateczną (3): student dostatecznie zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, w sposób dostateczny potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie. Doistatecznie zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze. Dostatecznie rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym. Zna dostatecznie kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, dostatecznie rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, dostatecznie zna dorobek krytyczny im poświęcony.

Na ocenę dobrą (4): student dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie. Dobrze zna terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz dobrze rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym. Zna dobrze kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, dobrze rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, dobrze zna dorobek krytyczny im poświęcony.

Na ocenę bardzo dobrą (5): student bardzo dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, bardzo dobrze potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie. Bardzo dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym. Zna bardzo dobrze na poziomie rozszerzonym kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, bardzo dobrze zna dorobek krytyczny im poświęcony.

Efekt: FP2_U03

Na ocenę niedostateczną (2): studetn potrafi nie potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Na ocenę dostateczną (3): student dostatecznie potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Na ocenę dobrą (4): student dobrze potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Na ocenę bardzo dobrą (5): student bardzo dobrze potrafi potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Efekt: FP2_K05

Na ocenę niedostateczną (2): nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego. Nie jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Na ocenę dostateczną (3): jest dostatecznie gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego. Jest dostatecznie gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Na ocenę dobrą (4): jest dobrze przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego. Jest dobrze przygotowany do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Na ocenę bardzo dobrą (5): jest bardzo dobrze przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego. Jest jest bardzo dobrze przygotowany do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)