Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-LitePow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W04

FP2_W06

FP2_U01

FP2_U03

FP2_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii i teorii literatury oraz analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności świadomej analizy i interpretacji tekstów literackich, pochodzących z różnych epok przy wykorzystaniu zróżnicowanych konspektów: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego czy społecznego. Podczas zajęć będziemy poznawać arcydzielne utwory, należące do kanonu literatury powszechnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury europejskiej i światowej, w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską; w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego i filmowego.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje; posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego i filmowego.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, wykonywanie zleconych zadań, przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego utworu, wykazanie się znajomością omawianych arcydzieł literatury powszechnej.

Na ocenę bardzo dobrą student swobodnie analizuje i interpretuje wybrane teksty z literatury powszechnej przy wykorzystaniu prawidłowej terminologii literaturoznawczej; posiada rozszerzoną wiedzę o historii literatury światowej; swobodnie identyfikuje różne rodzaje utworów literackich reprezentatywnych dla poszczególnych literatur narodowych; angażuje się w dyskusje podczas zajęć; systematycznie wykonuje zlecone zadania.

Na ocenę dobrą student przy wparciu ze strony wykładowcy analizuje i interpretuje wybrane teksty z literatury powszechnej przy wykorzystaniu właściwej terminologii literaturoznawczej; posiada zaawansowaną wiedzę o historii literatury światowej; identyfikuje różne rodzaje utworów literackich reprezentatywnych dla poszczególnych literatur narodowych; angażuje się w dyskusje podczas zajęć; systematycznie wykonuje zlecone zadania.

Na ocenę dostateczną student przy wparciu ze strony wykładowcy analizuje i interpretuje wybrane teksty z literatury powszechnej; posiada podstawową wiedzę o historii literatury światowej; identyfikuje różne rodzaje utworów literackich reprezentatywnych dla poszczególnych literatur narodowych; stara się angażować w dyskusje podczas zajęć; wykonuje zlecone zadania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach i wykonywanie zleconych zadań - 15 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, opracowanie prezentacji dotyczącej wybranego utworu - 8 godz. = 0,5 ECTS

lektura zalecanej bibliografii i przygotowanie do kolokwiów - 8 godz. = 0,5 ECTS

Łącznie: 31 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności świadomej analizy i interpretacji tekstów literackich, pochodzących z różnych epok przy wykorzystaniu zróżnicowanych konspektów: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego czy społecznego. Podczas zajęć będziemy poznawać arcydzielne utwory, należące do kanonu literatury powszechnej.

Literatura:

1. „Historia literatury światowej”, t. 1-10, red. M. Szulc, Warszawa 2005.

2. „Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje”, pod red. M. Popiel, T. Bilczewskiego i S. Billa, Kraków 2020.

3. Bloom H., „Jak czytać i po co”, przeł. A. Kunicka, Warszawa 2019.

4. Bloom H., „Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków”, przeł. B. Baran i M. Szczubiałka, Warszawa 2019.

5. Drawicz A., „Mistrz i diabeł: rzecz o Bułhakowie”, Kraków 2002.

6. Kitto F., „Tragedia grecka. Studium literackie”, Bydgoszcz 1998.

7. Kott J., „Szekspir współczesny”, Kraków 1990.

8. Kott J., „Zjadanie bogów: szkice o tragedii greckiej”, Kraków 1986.

9. Mitosek Z., „Poznanie w powieści. Od Balzaka do Masłowskiej”, Kraków 2003.

10. Szturc W., „Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej”, Kraków 1995.

11. Szyrocki M., „Johann Wolfgang Goethe”, Warszawa 1981.

12. Tomkowski J., „Dzieje literatury powszechnej”, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w zajęciach i wykonywanie zleconych zadań - 15 godz.

przygotowanie do zajęć, opracowanie prezentacji dotyczącej wybranego utworu - 10 godz.

lektura zalecanej bibliografii i przygotowanie do kolokwiów - 15 godz.


Łącznie: 40 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)