Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-PodsDydk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


FP1_W13, FP1_W14,

FP1_U08, FP1_U09,

FP1_K05, FP1_K06

Skrócony opis:

W czasie zajęć prezentowane są zadania współczesnej dydaktyki a także główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole. Oprócz tego student zostaje zaznajomiony z następującymi zagadnieniami:

- cechy procesu nauczania-uczenia się;

- klasa szkolna jako środowisko edukacyjne;

- projektowanie działań edukacyjnych;

- diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia;

- wybrane aspekty systemu oświaty;

Zakres zagadnień poruszanych na zajęciach odnosi się do problematyki związanej z następującymi głównymi tematami:

Znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki; dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe; podstawowe pojęcia dydaktyczne; cele kształcenia (także taksonomiczne ujęcie), treści kształcenia; zasady kształcenia; metody nauczania - podział metod; formy organizacyjne kształcenia; środki dydaktyczne - rola podręcznika; planowanie i organizacja pracy dydaktycznej; Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia; wdrażanie do samokształcenia.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień poruszanych na zajęciach odnosi się do problematyki związanej z następującymi głównymi tematami:

Znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki; dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe; podstawowe pojęcia dydaktyczne; cele kształcenia (także taksonomiczne ujęcie), treści kształcenia; zasady kształcenia; metody nauczania - podział metod; formy organizacyjne kształcenia; środki dydaktyczne - rola podręcznika; planowanie i organizacja pracy dydaktycznej; Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia; wdrażanie do samokształcenia.

Literatura:

1. F. Bereźnicki, Podstawy dydaktyki, Kraków 2011.

2. R. Fisher, Uczymy, jak się uczyć, Warszawa 1999.

2. B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.

3. W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1999.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej podzielone są na etapy: 30 godzin z zakresu modułu pstchologiczno- pedagogicznego i 120 godzin z zakresu dydaktyki przedmiotowej. Praktyki odbywają się po zakończeniu zajęć i po zaliczeniu przedmiotu przez studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)