Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-PsychRoz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05

FP2_W09

FW2_W25

KN2_W01

KN2_W02

KN2_W03

KN2_W09

KN2_W11

KN2_W12

FP2_U03

FP2_U07

FP2_U13

FP2_U14

KN2_U01

KN2_U02

KN2_U04

KN2_U05

KN2_U06

FP2_K01

FP2_K02

FP2_K03

FP2_K04

KN2_K01

KN2_K02

KN2_K03

KN2_K04

KN2_K06

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawową wiedzą dotycząca rozwoju, zaburzeń rozwojowych ucznia na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Zdobycie umiejętności tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi. Przygotowanie do radzenia sobie w roli wychowawcy, nauczyciela- osoby współpracującej z uczniem, jego rodziną i środowiskiem. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą profilaktyki, ochrony zdrowia dziecka na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawową wiedzą dotycząca rozwoju, zaburzeń rozwojowych ucznia na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, w tym zaburzeniami zachowania, adhd, zaburzeniami lękowymi, zespołem aspergera. Zdobycie umiejętności tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi i rozwiązywania trudnych sytuacji. Przygotowanie do radzenia sobie w roli wychowawcy, nauczyciela- osoby współpracującej z uczniem, jego rodziną i środowiskiem. Zdobycie umiejętności świadomego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą profilaktyki, ochrony zdrowia dziecka. Zdobycie umiejętności tworzenia i realizowania programów profilaktycznych, motywowania ucznia i komunikacji z nim oraz z osobami znaczącymi dla niego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W05 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji

FP2_W09 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

FW2_W25 - ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

KN2_W01 - ma pogłębioną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania-uczenia się

KN2_W02 - zna terminologię wykorzystywaną do opisu zjawisk oraz sytuacji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych

KN2_W03 - ma poszerzoną wiedzę na temat szkoły jako instytucji dydaktyczno-wychowawczej, wspomagającej rozwój jednostki i społeczeństwa

KN2_W09 - ma poszerzoną wiedzę na temat sytuacji wychowawczych,a także dostosowywania działań pedagogicznych i dydaktycznych do potrzeb i możliwości uczniów w toku nauczania polonistycznego

KN2_W11 - ma uporządkowaną wiedzę na temat kształtowania u uczniów pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ich ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, potrzeby zdobywanie wiedzy i umiejętności przez całe życie

KN2_W12 - ma poszerzoną i usystematyzowaną wiedzę na temat zwykłych i specyficznych trudności szkolnych, lekcyjnej i pozalekcyjnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

FP2_U03 - umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową

FP2_U07 - posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

FP2_U13 - stosuje terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji

FP2_U14 - posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

KN2_U01 - ma pogłębione umiejętności dokonywania obserwacji i elementarnej analizy sytuacji oraz zdarzeń pedagogicznych i dydaktycznych z wykorzystaniem zdobytej wiedzę psychologiczno-pedagogicznej,dydaktycznej oraz merytorycznej

KN2_U02 - potrafi sprawnie posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na drugim i trzecim etapie edukacyjnym

KN2_U04 - potrafi rzetelnie ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji typowych i nietypowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z drugim i trzecim etapem edukacyjnym

KN2_U05 - ma rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi w sposób klarowny, spójny, precyzyjny, poprawny porozumiewać się z uczniami w celach dydaktycznych i wychowawczych, potrafi nawiązać kontakt z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie

KN2_U06 - potrafi twórczo kierować procesami kształcenia i wychowania uczniów na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, wspierać ich rozwój intelektualny, językowy i osobowościowy, posiada rozwinięte umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)

FP2_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

FP2_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

FP2_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

FP2_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną

KN2_K01 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy nauczyciela polonisty i wychowawcy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

KN2_K02 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności merytorycznych, psychologiczno-pedagogicznych, dydaktycznych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego; potrafi uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności; odznacza się rozwagą dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizowaniu obowiązków nauczyciela

polonisty w zakresie merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym

KN2_K03 - potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny budować swój autorytet w relacjach z uczniami i z i innymi nauczycielami oraz w sposób profesjonalny współpracować z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami edukacyjnymi

KN2_K04 - potrafi poprawnie określić priorytety w pracy z uczniami, w tym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KN2_K06 - jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, zgodny z normami etycznymi, czuje się odpowiedzialny za ludzi (uczniów); działa dla ich dobra

OPIS ECTS

udział w zajęciach- 15

przygotowanie do zajęć-15

konsultacje- 5

kolokwium- 25

razem: 60:30 godzin= 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii rozwojowej,

- ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,

- zna procesy psychologiczne zachodzące w danym okresie rozwojowym,

- dostrzega zjawiska i procesy społeczne związane z funkcjonowaniem ucznia;

- wie czym są programy profilaktyczne i na czym polega klimat sprzyjający rozwojowi ucznia,

- bierze aktywny udział w zajęciach,

- pracuje w zespole

Na ocenę dobrą:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii rozwojowej i podaje przykłady,

- ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, podaje przykłady

- zna, omawia procesy psychologiczne zachodzące w danym okresie rozwojowym,

- dostrzega, nazywa zjawiska i procesy społeczne związane z funkcjonowaniem ucznia;

- wie czym są programy profilaktyczne i na czym polega klimat sprzyjający rozwojowi ucznia, potrafi tworzyć programy profilaktyczne,

Na ocenę bardzo dobrą:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii rozwojowej, podaje przykłady i umie zastosować tę wiedzę w praktyce,

- ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, podaje przykłady i umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce;

- zna, omawia , analizuje procesy psychologiczne zachodzące w danym okresie rozwojowym,

- dostrzega, nazywa, interpretuje zjawiska i procesy społeczne związane z funkcjonowaniem ucznia;

- wie czym są programy profilaktyczne i na czym polega klimat sprzyjający rozwojowi ucznia, potrafi tworzyć programy profilaktyczne oraz realizować;

Ocena końcowa:

kolokwium sprawdzające opanowanie materiału nauczania oraz pracę własną studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.