Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-SeMag
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01 FP2_W02 FP2_W08 FP2_U01 FP2_U02 FP2_U05 FP2_U06 FP2_K03 FP2_K04Wymagania wstępne:

Opanowane umiejętności z zakresu przygotowania pracy badawczej (na poziomie licencjatu).


Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej oraz prowadzenie samodzielnych badań

Pełny opis:

Zdolność do świadomego i konsekwentnego stosowania nowoczesnych metod badawczych. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnym językiem naukowym (m.in. naukową terminologią). Biegłość w korzystania ze źródeł, opanowanie formalnych rygorów wywodu naukowego (m.in. sposobu cytowania i parafrazowania, form tworzenia przypisów i bibliografii). Umiejętność stawiania problemu badawczego i zdolność do uzyskiwania sensownych rozwiązań. Umiejętność logicznego dowodzenia.

Literatura:

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, konsultacja filologiczna J. Miodek, Wrocław 2009

2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.

3. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

4. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Wyd. "Universitas" Kraków, 1998.

5. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wyd. 2, Wyd. Uniwersytet Gdański 2001.

6. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Wydaw. Literackie Kraków 1999.

7. Węglińska M. , Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów, Kraków 2007

8. Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

9. Wójcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2015

10. Zendrowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie.

Student zna na poziomie zaawansowanym normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej), oraz dobre praktyki życia akademickiego, rozumie społeczne uwarunkowania działalności filologa.

Student potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje.

Student potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy badawcze, przystosować istniejące metody i narzędzia badawcze do nowych problemów.

Student potrafi opracować wyniki własnych badań zgodnie ze standardami naukowymi i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym.

Student potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu.

Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa.

Student jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej.

Punktacja ECTS

Student za udział w seminarium magisterskim może uzyskać 4 punkty ECTS, na które składają się:

1. Udział w zajęciach - 30 godzin.

2. Przygotowanie się do zajęć - 30 godzin.

3. Samodzielna praca badawcza - 30 godzin.

4. Pisanie pracy magisterskiej - 30 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 90%

Na ocenę dobrą z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 80%

Na ocenę dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 70%

Na ocenę dostateczną z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 60%

Na ocenę dostateczną:

student opanował efekty uczenia w ponad 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Mateusz Kowalski, Magdalena Partyka, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godzin.


2. Przygotowanie się do zajęć - 30 godzin.


3. Samodzielna praca badawcza - 30 godzin.


4. Pisanie pracy magisterskiej - 30 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej oraz prowadzenie samodzielnych badań

Pełny opis:

Zdolność do świadomego i konsekwentnego stosowania nowoczesnych metod badawczych. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnym językiem naukowym (m.in. naukową terminologią). Biegłość w korzystania ze źródeł, opanowanie formalnych rygorów wywodu naukowego (m.in. sposobu cytowania i parafrazowania, form tworzenia przypisów i bibliografii). Umiejętność stawiania problemu badawczego i zdolność do uzyskiwania sensownych rozwiązań. Umiejętność logicznego dowodzenia.

Literatura:

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, konsultacja filologiczna J. Miodek, Wrocław 2009

2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.

3. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

4. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Wyd. "Universitas" Kraków, 1998.

5. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wyd. 2, Wyd. Uniwersytet Gdański 2001.

6. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Wydaw. Literackie Kraków 1999.

7. Węglińska M. , Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów, Kraków 2007

8. Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

9. Wójcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2015

10. Zendrowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska-Kamińska, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska, Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godzin.


2. Przygotowanie się do zajęć - 30 godzin.


3. Samodzielna praca badawcza - 30 godzin.


4. Pisanie pracy magisterskiej - 30 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej oraz prowadzenie samodzielnych badań

Pełny opis:

Zdolność do świadomego i konsekwentnego stosowania nowoczesnych metod badawczych. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnym językiem naukowym (m.in. naukową terminologią). Biegłość w korzystania ze źródeł, opanowanie formalnych rygorów wywodu naukowego (m.in. sposobu cytowania i parafrazowania, form tworzenia przypisów i bibliografii). Umiejętność stawiania problemu badawczego i zdolność do uzyskiwania sensownych rozwiązań. Umiejętność logicznego dowodzenia.

Literatura:

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, konsultacja filologiczna J. Miodek, Wrocław 2009

2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.

3. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

4. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Wyd. "Universitas" Kraków, 1998.

5. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wyd. 2, Wyd. Uniwersytet Gdański 2001.

6. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Wydaw. Literackie Kraków 1999.

7. Węglińska M. , Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów, Kraków 2007

8. Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

9. Wójcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2015

10. Zendrowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski, Łukasz Kucharczyk, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej, Mateusz Kowalski, Łukasz Kucharczyk, Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)