Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-SemMgr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_W22

FP2_U02

FP2_U04

FP2_U10

FP2_K03

FP2_K05

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: umiejętność prowadzenia badań naukowych i konstruowania dysertacji o charakterze badawczym. Zdolność do świadomego i konsekwentnego stosowania nowoczesnych metod badawczych. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnym językiem naukowym (m.in. naukową terminologią). Biegłość w korzystania ze źródeł, opanowanie formalnych rygorów wywodu naukowego (m.in. sposobu cytowania i parafrazowania, form tworzenia przypisów i bibliografii). Umiejętność stawiania problemu badawczego i zdolność do uzyskiwania sensownych rozwiązań. Umiejętność logicznego dowodzenia.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zasady stawiania problemu badawczego. Określanie celów i metod podejmowanych badań. Zasady opracowywania i wykorzystywania źródeł. Zasady przedstawiania stanu badań. Kompozycja pracy naukowej. Zasady edytorskie polonistycznych prac magisterskich.

Literatura:

1. Franciszek Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego, tł. z ang. Urszula Niklas, wyd. 2., Warszawa 2002.

4. Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Warszawa 2000.

5. Krzysztof Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998.

6. Radosław Zenderowski, Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007.

7. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Ma pogłębioną świadomość złożoności języka oraz istnienia norm językowych i ich roli w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej.

Umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe, rozwijać kompetencje badawcze.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności edukacyjnej i naukowej,

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zrealizował w pełni zakładane efekty kształcenia.

2. Jeśli student nie w pełni nabył umiejętność zdobywania informacji naukowych i nie w pełni zna metody i narzędzia interpretacyjne, otrzymuje ocenę dobrą.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje student, który opanował jedynie podstawowe narzędzia analizy utworu, i zdobywa informacje z pomocą promotora.

4. Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie ma świadomości swoich braków i konieczności doskonalenia. Nie zna metod analizy i nie umie ich stosować.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.