Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-SemMgr-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W19, FP2_W22, FP2_W23, FP2_U01, FP2_U05, FP2_K01

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: umiejętność prowadzenia badań naukowych i konstruowania dysertacji o charakterze badawczym.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

umiejętność prowadzenia badań naukowych i konstruowania dysertacji o charakterze badawczym. Zdolność do świadomego i konsekwentnego stosowania nowoczesnych metod badawczych. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnym językiem naukowym (m.in. naukową terminologią). Biegłość w korzystania ze źródeł, opanowanie formalnych rygorów wywodu naukowego (m.in. sposobu cytowania i parafrazowania, form tworzenia przypisów i bibliografii). Umiejętność stawiania problemu badawczego i zdolność do uzyskiwania sensownych rozwiązań. Umiejętność logicznego dowodzenia.

Wymagania wstępne:

pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył studia licencjackie.

Literatura:

1. Franciszek Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego, tł. z ang. Urszula Niklas, wyd. 2., Warszawa 2002.

4. Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Warszawa 2000.

5. Krzysztof Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998.

6. Radosław Zenderowski, Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007.

7. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W19 Student zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami.

FP2_W22 Student zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię.

FP2_W23 Student ma pogłębioną i uporządkowaną świadomość złożoności języka, oraz zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej.

FP2_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

FP2_U05 Student potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem.

FP2_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

PUNKTACJA ECTS

3,5 punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć – 15 godz.

Prowadzenie kwerendy – 10 godz.

Opracowanie bibliografii – 10 godz.

Prowadzenie badań – 10 godz.

Pisanie pracy magisterskiej – 45 godz.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA:

Student nie uzyskuje zaliczenia, jeżeli:

- Nie zna współczesnych metod analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami (FP2_W19)

- Nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy o kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej literatury europejskiej; nie ma szczegółowej wiedzy o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach (FP2_W22) – dla seminarium literaturoznawczego

- Nie ma pogłębionej i uporządkowanej świadomości złożoności języka oraz nie zna norm językowych i ich roli w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP2_W23) – dla seminarium językoznawczego

- Nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także nie potrafi na ich podstawie formułować sądów krytycznych (FP2_U01)

- Nie potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzi badawczych z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem (FP2_U5)

- Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy, nie rozumie potrzeby uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, nie potrafi inspirować do tego innych osób. (FP2_K01).

Student uzyskuje zaliczenie, jeżeli:

- Zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami (FP2_W19)

- Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach (FP2_W22) – DLA SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZEGO

- ma pogłębioną i uporządkowaną świadomość złożoności języka oraz zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP2_W23) – DLA SEMINARIUM JĘZYKOZNAWCZEGO

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także potrafi na ich podstawie formułować sądy krytyczne (FP2_U01)

- Potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem (FP2_U5)

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby. (FP2_K01).

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (SEM. LITERATUROZNAWCZE – FP2_W19, FP2_W22; SEM. JĘZYKOZNAWCZE – FP2_W19, FP2_W22) są osiąganie następującymi metodami dydaktycznymi:

- samodzielna praca Studenta, polegająca na uporządkowywaniu wiadomości ze wcześniejszych lat studiów i zdobywaniu nowych wiadomości specjalistycznych, wiążących się z tematyką pisanej pracy magisterskiej, a weryfikowane przy pomocy kolokwiów pisemnych.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności (FP2_U_01, FP2_U05) są osiągane przy pomocy następujących metod dydaktycznych:

- samodzielna praca studenta nad przygotowaniem kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej, a weryfikowane w trakcie lektury przez Prowadzącego kolejnych fragmentów pracy licencjackiej, przedstawionych mu przez Studenta.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych (FP2_K01) osiągane są przy pomocy dyskusji na seminarium, a weryfikowane w trakcie sprawdzania przez Prowadzącego fragmentów pracy licencjackiej, przestawionych mu przez Studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.