Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-Styl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01, FP2_W06, FP2_W09, FP2_U04, FP2_K02

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretycznojęzykoznawcza refleksja nad zjawiskami polszczyzny w ujęciu stylistycznym. Studenci poznają odmiany polszczyzny oraz różne metodologie opisu języka (zgodne z założeniami podstawowych szkół stylistycznych).

Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu studenci:

- znają podstawowe i zaawansowane terminy stylistyczne, potrafią je zdefiniować i zastosować w praktyce (podczas analizy tekstów)

- wiedzą, czym się charakteryzują różne szkoły stylistyki polskiej i światowej

- umieją wskazać funkcję badań stylistycznych na tle innych badań językoznawczych i literaturoznawczych

- umieją opisać poszczególne gatunki wypowiedzi za pomocą narzędzi reprezentujących różne szkoły stylistyczne

Literatura:

Podstawowe źródła:

M. Bachtin, Problem gatunków mowy. Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2012.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004 (także nowsze wydanie).

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004 (także późniejsze wydania).

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2014.

Szczegółowe opracowania:

J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia 2009, Warszawa.

R.-A. de Beaugrande, W. U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwendek, Warszawa 1990.

W. Czachur, Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy, Warszawa 2020.

T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993 [rozszerzona wersja artykułu pt. Tekst z Encyklopedii kultury polskiej XX wieku, t. 2. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993 i n.];

S. Dubisz, Historia XX-wiecznej polszczyzny literackiej i jej odmian stylowych, [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001;

R. Grzegorczykowa, Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, pod red. J. Bartmińskiego, B. Bonieckiej, Lublin 1998.

G. Habrajska, Wpływ internetu na typologizacje w języku, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Zaśko-Zielińskiej, Kraków 2006, s. 62-72.

A. Kiklewicz, Warianty języka: próba systematyzacji, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXV, Kraków 2009, s. 67-86.

Jak pisać i redagować, pod red. Aleksandry Kubiak-Sokół, Warszawa 2009.

Język w prawie, administracji i gospodarce, pod red. K. Michalczewskiego, Łódź 2010.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990;

A. Kozłowska, Tytuły i podtytuły tekstów literackich Karola Wojtyły, w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, pod red. T. Korpysza, A. Kozłowskiej, Warszawa 2015, s. 125-148.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996;

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2014.

E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001;

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie, Warszawa 2009.

M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. III poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000;

A. Piechnik, Styl urzędowy mieszkańców wsi na przykładzie podań do wybranych ośrodków pomocy społecznej w południowej Małopolsce, Kraków 2019.

Retoryka i wartości, pod red. A. Budzyńskiej-Dacy, E. Modrzejewskiej, Warszawa 2019.

J. Searle, Czynności mowy, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

T. Skubalanka, O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.

T. Skubalanka, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej, Lublin 1995.

A. Świątek, Czy wyczyn to wyjątkowy czyn? O semantyce leksemów wyczyn i czyn. Uwagi wstępne, „Poradnik Językowy” 2020, z. 9, s. 92-103.

Taż, Czy chora kobieta zawsze jest chora? Semantyka inwektyw pochodzących z terminologii medycznej, w: Kobiety i choroby. Literackie i pozaliterackie obrazy doświadczeń życiowych, red. B. Walęciuk-Dejneka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i Wydawnictwo Aureus, Kraków 2019, s. 283-291.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie;

- zna na poziomie rozszerzonym historię i zróżnicowanie dialektalne polszczyzny, a także dorobek naukowy dotyczący dziejów języka;

- w pogłębiony sposób rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna na poziomie zaawansowanym normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej;

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych;

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Opis ECTS:

-aktywne uczestnictwo w zajęciach 30 h;

-samodzielna lektura 35 h;

-przygotowanie do zajęć 35 h;

-przygotowanie do testu końcowego lub napisanie pracy zaliczeniowej 45 h;

-konsultacje 5 h.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć jest weryfikowane podczas rozmów na temat wybranych zagadnień. Na zaliczenie studenci piszą test końcowy lub pracę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywny udział w zajęciach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz. przygotowanie prac zaliczeniowych lub przygotowanie się do testu - 15 godz. razem - 60 godz. = 2 pkt ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywny udział w zajęciach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz. przygotowanie prac zaliczeniowych lub przygotowanie się do testu - 15 godz. razem - 60 godz. = 2 pkt ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywny udział w zajęciach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz. przygotowanie prac zaliczeniowych lub przygotowanie się do testu - 15 godz. razem - 60 godz. = 2 pkt ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)