Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-Stylit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01, FP2_W02, FP2_W06, FP2_W18, FP2_U02, FP2_U06, FP2_K01Skrócony opis:

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretycznojęzykoznawcza refleksja nad zjawiskami polszczyzny w ujęciu stylistycznym. Studenci poznają odmiany polszczyzny oraz różne metodologie opisu języka (zgodne z założeniami podstawowych szkół stylistycznych).

Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu studenci:

- znają podstawowe i zaawansowane terminy stylistyczne, potrafią je zdefiniować i zastosować w praktyce (podczas analizy tekstów)

- wiedzą, czym się charakteryzują różne szkoły stylistyki polskiej i światowej

- umieją wskazać funkcję badań stylistycznych na tle innych badań językoznawczych i literaturoznawczych

- umieją opisać poszczególne gatunki wypowiedzi za pomocą narzędzi reprezentujących różne szkoły stylistyczne

Literatura:

J.L. Austin, 1993, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa.

M. Balowski, S. Gajda, (red. red.), 1996, Styl a tekst, Opole.

J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, 2009, Tekstologia, Warszawa.

K. Budzyk, 1946, Zarys dziejów stylistyki teoretycznej w Polsce, w: Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Warszawa.

T.A. van Dijk (red.), 2001, Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Warszawa.

T. Dobrzyńska, E. Janus (red. red.), 1983, Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław.

T. Dobrzyńska, 1993, Tekst. Próba syntezy, Warszawa .

T. Dobrzyńska, 2003, Tekst – styl – poetyka, Kraków.

A. Furdal, 1973, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław.

P.H. Grice, 1977, Logika i konwersacja. tłum. J. Wajszczuk, w: Język w świetle nauki, Warszawa 1980 lub Przegląd Humanistyczny 1977 z. 7.

G. Habrajska, J. Ślósarska (Red.), 2006, Kognitywizm w poetyce i stylistyce, Kraków.

Z. Klemensiewicz, 1961, O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, w: tegoż, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa.

F. de Saussure, 2002, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa.

T. Skubalanka, 1990, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej, Lublin.

T. Skubalanka, 1995, O definicjach stylu, w: O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne, Lublin.

J. Searle, 1987, Czynności mowy, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa.

E. Tabakowska, 1995, Gramatyka i obrazowanie, Kraków.

A. Wilkoń, 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.

M. Wojtak, 1998, Stylistyka a pragmatyka – stan i perspektywy w stylistyce polskiej, Stylistyka 7.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze językoznawstwa; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych zakresach i kierunkach ich rozwoju

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu współczesnego językoznawstwa

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie samodzielnego formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej

- potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin językoznawstwa, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę zjawisk językowych

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

Opis ECTS:

-aktywne uczestnictwo w zajęciach 15 h;

-samodzielna lektura 30 h;

-przygotowanie do zajęć 30 h;

-przygotowanie testu zaliczeniowego 45 h;

-konsultacje 5 h.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć jest weryfikowane podczas rozmów na temat wybranych zagadnień. Na zaliczenie studenci piszą test końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)