Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-Trans
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie;

FP2_U07 - potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, używając specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa;

FP2_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć i narzędzi literaturoznawczych.

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do podstawowych teorii i metodologii przekładoznawstwa oraz prezentuje ich znaczenie oraz sposoby wykorzystania w pracy filologa.

Pełny opis:

Zajęcia pełnią rolę wprowadzenia do teorii przekładu i mają charakter dwuetapowy: w pierwszym semestrze studenci zapoznają się z problematyką teoretyczną (wykład), w drugim - z praktyką translatologiczną (ćwiczenia), podczas której mogą samodzielnie ocenić przydatność i zasadność najważniejszych koncepcji i pojęć. W rezultacie nabywają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w warsztacie tłumacza. Zasadniczy walor zajęć polega jednak na uzyskaniu głębszego i bardziej zniuansowanego wglądu w takie zjawiska jak komparatystyka (rozumiana zarówno od strony literackiej, jak i kulturoznawczej) czy teoria rozumienia i interpretacji (w ich odniesieniu do problematyki translatologicznej).

Językiem źródłowym, z którego tłumaczone są teksty (literatura, opracowania naukowe, scenariusze filmowe), jest język angielski.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązuje znajomość wybranych artykułów wskazanych przez prowadzącego zajęcia):

Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009.

The Translation Studies Reader, edited by L. Venuti, London and New York 2004.

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2013.

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów/problemów, Kraków 2004.

Kultura w stanie przekładu, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa 2012.

Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440-2005. Antologia, pod red. E. Balcerzana i E. Rajewskiej, Poznań 2007.

Z. Zaleska, Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wołowiec 2015.

H. Stephan, Życie w przekładzie, Kraków 2001.

Literatura dodatkowa:

Teksty (literackie i nie tylko) dobierane przez prowadzącego w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W03, FP2_W07, FP2_W14: Zna i objaśnia główne koncepcje teoretyczne translatologii. Porównuje odmienne ujęcia i potrafi poddać je analizie oraz krytyce. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą narzędzi i metodologii interpretacyjnych

FP2_U04: Uzyskuje narzędzia, dzięki którym lepiej i swobodniej radzi sobie z tekstami obcojęzycznymi. Potrafi odnaleźć w sytuacji wielojęzyczności, różnych kontekstów kulturowych i społecznych.

FP2_K07: Zdobywa umiejętności przydatne w pracy naukowej i w życiu zawodowym. Jest świadomym i krytycznym uczestnikiem życia kulturalnego.

ECTS (semestr I) = 5:

Udział w wykładzie: 15

Przygotowanie do ćwiczeń: 20

Konsultacje: 10

Samodzielne opracowanie zagadnień lekturowych: 60

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 20

Suma godzin: 125

Liczba ECTS: 125 / 25 = 5

ECTS (semestr II) = 4:

Udział w ćwiczeniach: 15

Przygotowanie do ćwiczeń: 30

Konsultacje: 5

Samodzielne opracowanie zagadnień lekturowych: 35

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 15

Suma godzin: 100

Liczba ECTS: 100 / 25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny. Metody heurystyczne, praca w małych zespołach.

Analiza tekstu literackiego w różnych tłumaczeniach, zgodnie z opisową metodą badania przekładu.

Ocenie podlega przygotowanie do zajęć:

- znajomość literatury przedmiotu (kolokwium)

- opanowanie terminologii i posługiwanie się nią (ocena ciągła, formująca)

- rozbudowywanie słownictwa specjalistycznego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)