Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium- ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-Trans-c
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium- ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02

FP2_U07

FP2_K01

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do translatoryki, poznanie podstawowych zagadnień związanych ze sztuką przekładu: warsztatem tłumacza pisemnego literatury pięknej, specyfiką przekładu i najczęstszymi wyzwaniami translatorskimi. Ponadto zajęcia przybliżają sylwetki wybranych tłumaczy literatury pięknej, przekłady zakorzenione, serie przekładowe, elementy poetyki przekładu artystycznego i wybrane teorie. Przybliżają problemy terminologiczne: przekład vs. tłumaczenie, ekwiwalencja vs. adekwatność, realia vs. nazwy realiów, inwariant przekładu. Zapoznają z niektórymi strefami przekładu dawniej i dziś. Rozwijają umiejętność analizy wariantów rozwiązań translatorskich. Zapoznają ze strategiami tłumaczenia, odwołując się do dwóch rodzajów źródeł: oświadczeń tłumaczy oraz analiz przekładów (wykorzystywanie wypowiedzi metaliterackich tłumacza i mikroanaliza: porównywanie języka poetyckiego, motywów, środków wersyfikacji i prozodii itd.) Prowadzą do nakreślenia definicji odmiany przekładu wyłaniającej się z analizy oraz do prób ustalenia strategii translatora.

Ćwiczenia mają na celu podkreślenie wagi przekładu w życiu literackim, a także wkładu tłumaczy w jego bogactwo. Odświeżają spojrzenie na historię transferów kulturowych dokonujących się poprzez przekład.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student_ka

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu przekładoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie serii przekładowej (elementy krytyki przekładu)

- potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego, używając specjalistycznej terminologii z zakresu przekładoznawstwa

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i

konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii

ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dostatecznym rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy translatologii. Student formułuje podstawowe opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i serii przekładowej, dokonuje elementarnej historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami z zakresu sztuki tłumaczenia i przekładu artystycznego.

Na ocenę dobrą

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dostatecznym rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy translatologii. Student formułuje podstawowe opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i serii przekładowej, dokonuje elementarnej historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami z zakresu sztuki tłumaczenia i przekładu artystycznego.

Na ocenę bardzo dobrą

student wymienia i prezentuje omawiane dzieła i zagadnienia, kompetentnie rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy translatologii. Student formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i serii przekładowej, dokonuje pogłębionej historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student posługuje się terminami i pojęciami z zakresu sztuki tłumaczenia i przekładu artystycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agata Mikołajko, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agata Mikołajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS, w tym:


0,5 pkt ECTS - 15 h - udział w zajęciach

1,5 pkt ECTS - 40 h - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie zadań, zbieranie materiału i pisanie pracy semestralnej)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS, w tym:


15 h - udział w zajęciach

30 h - samodzielna praca studenta - przygotowanie się do zajęć

15 h - wykonywanie zadań

15 h - zbieranie materiału i pisanie pracy semestralnej


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)