Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-Transla
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02, FP2_U07, FP2_K01


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z pracą i owocami pracy tłumacza tekstów literackich. Zajęcia mają charakter praktyki translatologicznej, pozwalającej na samodzielną ocenę przydatności i zasadności najważniejszych koncepcji i pojęć teoretycznych. W rezultacie uczestnicy zajęć nabywają podstawowe umiejętności niezbędne w warsztacie tłumacza. Zasadniczy walor zajęć polega jednak na uzyskaniu głębszego i bardziej zniuansowanego wglądu w takie zjawiska jak komparatystyka (rozumiana zarówno od strony literackiej, jak i kulturoznawczej) czy teoria rozumienia i interpretacji (w ich odniesieniu do problematyki translatologicznej).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mikołajko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agata Mikołajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z teorii i metodologii przekładu.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyki translatologicznej, pozwalającej na samodzielną ocenę przydatności i zasadności najważniejszych koncepcji i pojęć teoretycznych poznanych w trakcie wykładu (semestr I). W rezultacie uczestnicy zajęć nabywają podstawowe umiejętności niezbędne w warsztacie tłumacza. Zasadniczy walor zajęć polega jednak na uzyskaniu głębszego i bardziej zniuansowanego wglądu w takie zjawiska jak komparatystyka (rozumiana zarówno od strony literackiej, jak i kulturoznawczej) czy teoria rozumienia i interpretacji (w ich odniesieniu do problematyki translatologicznej).

Językiem źródłowym, z którego tłumaczone są teksty (literatura, opracowania naukowe, scenariusze filmowe), jest język angielski.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązuje znajomość wybranych artykułów wskazanych przez prowadzącego zajęcia):

Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009.

The Translation Studies Reader, edited by L. Venuti, London and New York 2004.

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2013.

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów/problemów, Kraków 2004.

Kultura w stanie przekładu, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa 2012.

Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440-2005. Antologia, pod red. E. Balcerzana i E. Rajewskiej, Poznań 2007.

Literatura dodatkowa:

Agata Mikołajko, Ancient Myth in the Contemporary World, in: (In)fidelity in Translation, eds. dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, dr Marta Mamet-Michalkiewicz. Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Agata Mikołajko, European Idea of Translation from Bakhtinian Perspective, in: Languages, Cultures, Communications, ed. Cenka Iwanowa. Bułgaria 2017.

Agata Mikołajko, Tłumaczenie jako rezultat uwarunkowań kulturowych (na wybranych przykładach tłumaczeń Owidiusza w modernistycznej literaturze europejskiej), w: Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, red. Piotr Dejneka, Agata Mikołajko. Wydawnictwo UKSW 2017, s. 241-256.

Agata Mikołajko, Ars Amatoria i modernistyczny przekład Juliana Ejsmonda, w: Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni, red. Anna Szczepan-Wojnarska. Wydawnictwo UKSW 2014, s. 42-62.

Agata Mikołajko, Mit o Orfeuszu i Eurydyce – wybrane przykłady refrakcji modernistycznych, w: Tłumaczenia w XXI wieku, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko, Łukasz Kucharczyk, Wydawnictwo UKSW.

Agata Mikołajko, Kilka uwag na marginesie polskich modernistycznych tłumaczeń Szekspira, w: Tłumaczenia w XXI wieku, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko, Łukasz Kucharczyk, Wydawnictwo UKSW.

Agata Mikołajko, Obraz morza w poezji polskiej i anglosaskiej – rekonesans – wybrane przypadki, w: Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. W poszukiwaniu formy, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko. Wydawnictwo UKSW Warszawa.

Teksty (literackie i nie tylko) dobierane przez prowadzącego w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z teorii i metodologii przekładu.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązuje znajomość wybranych artykułów wskazanych przez prowadzącego zajęcia):

Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009.

The Translation Studies Reader, edited by L. Venuti, London and New York 2004.

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2013.

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów/problemów, Kraków 2004.

Kultura w stanie przekładu, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa 2012.

Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440-2005. Antologia, pod red. E. Balcerzana i E. Rajewskiej, Poznań 2007.

Literatura dodatkowa:

Agata Mikołajko, Ancient Myth in the Contemporary World, in: (In)fidelity in Translation, eds. dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, dr Marta Mamet-Michalkiewicz. Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Agata Mikołajko, European Idea of Translation from Bakhtinian Perspective, in: Languages, Cultures, Communications, ed. Cenka Iwanowa. Bułgaria 2017.

Agata Mikołajko, Tłumaczenie jako rezultat uwarunkowań kulturowych (na wybranych przykładach tłumaczeń Owidiusza w modernistycznej literaturze europejskiej), w: Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, red. Piotr Dejneka, Agata Mikołajko. Wydawnictwo UKSW 2017, s. 241-256.

Agata Mikołajko, Ars Amatoria i modernistyczny przekład Juliana Ejsmonda, w: Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni, red. Anna Szczepan-Wojnarska. Wydawnictwo UKSW 2014, s. 42-62.

Agata Mikołajko, Mit o Orfeuszu i Eurydyce – wybrane przykłady refrakcji modernistycznych, w: Tłumaczenia w XXI wieku, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko, Łukasz Kucharczyk, Wydawnictwo UKSW.

Agata Mikołajko, Kilka uwag na marginesie polskich modernistycznych tłumaczeń Szekspira, w: Tłumaczenia w XXI wieku, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko, Łukasz Kucharczyk, Wydawnictwo UKSW.

Agata Mikołajko, Obraz morza w poezji polskiej i anglosaskiej – rekonesans – wybrane przypadki, w: Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. W poszukiwaniu formy, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko. Wydawnictwo UKSW Warszawa.

Teksty (literackie i nie tylko) dobierane przez prowadzącego w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z teorii i metodologii przekładu.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązuje znajomość wybranych artykułów wskazanych przez prowadzącego zajęcia):

Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009.

The Translation Studies Reader, edited by L. Venuti, London and New York 2004.

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2013.

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów/problemów, Kraków 2004.

Kultura w stanie przekładu, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa 2012.

Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440-2005. Antologia, pod red. E. Balcerzana i E. Rajewskiej, Poznań 2007.

Literatura dodatkowa:

Agata Mikołajko, Ancient Myth in the Contemporary World, in: (In)fidelity in Translation, eds. dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, dr Marta Mamet-Michalkiewicz. Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Agata Mikołajko, European Idea of Translation from Bakhtinian Perspective, in: Languages, Cultures, Communications, ed. Cenka Iwanowa. Bułgaria 2017.

Agata Mikołajko, Tłumaczenie jako rezultat uwarunkowań kulturowych (na wybranych przykładach tłumaczeń Owidiusza w modernistycznej literaturze europejskiej), w: Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, red. Piotr Dejneka, Agata Mikołajko. Wydawnictwo UKSW 2017, s. 241-256.

Agata Mikołajko, Ars Amatoria i modernistyczny przekład Juliana Ejsmonda, w: Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni, red. Anna Szczepan-Wojnarska. Wydawnictwo UKSW 2014, s. 42-62.

Agata Mikołajko, Mit o Orfeuszu i Eurydyce – wybrane przykłady refrakcji modernistycznych, w: Tłumaczenia w XXI wieku, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko, Łukasz Kucharczyk, Wydawnictwo UKSW.

Agata Mikołajko, Kilka uwag na marginesie polskich modernistycznych tłumaczeń Szekspira, w: Tłumaczenia w XXI wieku, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko, Łukasz Kucharczyk, Wydawnictwo UKSW.

Agata Mikołajko, Obraz morza w poezji polskiej i anglosaskiej – rekonesans – wybrane przypadki, w: Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. W poszukiwaniu formy, red. Anna Szczepan-Wojnarska, Agata Mikołajko. Wydawnictwo UKSW Warszawa.

Teksty (literackie i nie tylko) dobierane przez prowadzącego w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)