Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-LiWswXIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05

FP2_U03

FP2_K01


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat najważniejszych wydarzeń historycznych, znajomość życia kulturalnego minionych epok; w tym znajomość najważniejszych prądów literackich romantyzmu i pozytywizmu, dobra orientacja w dziewiętnastowiecznym kanonie literackim.Podstawowa wiedza na temat literatury współczesnej (wiek XX i XXI; najważniejsi twórcy i dzieła).


Skrócony opis:

Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku to przedmiot służący dwóm zasadniczym celom: utrwaleniu wiedzy na temat minionych epok oraz rozpoznaniu wszechobecnych związków literatury współczesnej z dziewiętnastowieczną tradycją literacką.

Pełny opis:

Przedmiot służy zgłębianiu wiedzy na temat historii literatury polskiej. Lektura tekstów naukowych (Janion, Bagłajewski, Dopart, Walas) oraz wieloaspektowa analiza i interpretacja utworów literackich powstałych w XX i XXI wieku, służy tu odsłonięciu wzorcotwórczej mocy literatury romantycznej. Stanowi również pretekst do dyskusji nad siłą oddziaływania poezji wieszczej (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), jej aprobatą z jednej, i pragnieniem jej zdewaluowania i przewartościowania z drugiej strony (Miłosz, Różewicz i in.). Celem przedmiotu jest uwrażliwianie na piękno literatury rozumianej jako dialog twórców i czytelników. Kluczowymi pojęciami są tu: nawiązanie, inspiracja, kontynuacja oraz polemika, krytyka, weryfikacja. Istotnym celem ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności studenta w zakresie analizy dzieła literackiego (praca z tekstem z uwzględnieniem perspektywy diachronicznej) oraz kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej i pogłębianie świadomości długiego trwania wybranych motywów, symboli, idei i mitów.

Literatura:

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczyk-owej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

A.Bagłajewski, Obecność romantyzmu, Lublin 2015.

Dziedzictwo romantyczne, O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, pod red. M. Piechoty, M. Janoszki, O. Kalarusa, Katowice 2013.

M. Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.

M. Janion, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996.

B. Dopart, Komu i do czego służy po roku 1989 tradycja romantyczna, w: Społeczeństwo polskie dziś, pod red. M. Saganiak, M. Wernera, M. Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2017.

T. Walas, „Zmierzch paradygmatu” – i co dalej, w: Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Kraków 2003.

A.Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony. W sposób szczególny wykazuje się znajomością literatury romantycznej i pozytywistycznej.

Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego reprezentującego określony nurt/prąd, epokę.

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat historii literatury XIX wieku i jej związków ze współczesnością. Student jest gotów do konfrontacji swej wiedzy z najnowszymi badaniami na temat zależności pomiędzy literaturą minionych epok a współczesnością.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student wykazuje się doskonałą i dojrzałą znajomością historii literatury (zwłaszcza romantycznej i pozytywistycznej); objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu badań nad tradycją literacką i korzysta z nich jako narzędzi służących opisowi współczesnych zjawisk literackich. Potrafi myśleć krytycznie, konfrontować swą wiedzę z najnowszą literaturą przedmiotu; potrafi samodzielnie dokonywać interesujących analiz.

Na ocenę dobrą student wykazuje się względnie dobrą znajomością historii literatury (zna najważniejszych twórców romantyzmu i pozytywizmu oraz ich dzieła); rozumie i objaśnia większość wprowadzonych terminów służących opisowi i prezentacji problematyki wybranych utworów z przeszłości i współczesności. Podejmuje trud myślenia krytycznego i konfrontacji swej wiedzy z najnowszą literaturą przedmiotu; podejmuje próby samodzielnej analizy dzieła literackiego.

Na ocenę dostateczną student wykazuje się podstawową znajomością historii literatury (potrafi wymienić najważniejszych twórców i ich dzieła); zna podstawowe terminy służące opisowi wybranych dzieł literackich. Podejmuje próby odnalezienia powiązań między romantyzmem i pozytywizmem (problematyką dzieł) a współczesnością.Ma świadomość rozległości i złożoności związków literatury współczesnej z wiekiem XIX.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Ćwiczenia - 30 h, 4 ECTS.


Udział w zajęciach - 30h.

Przygotowanie do kolokwium - 20 h.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych i przygotowanie do zajęć - 20 h.

Przygotowanie pracy pisemnej - 25 h

Konsultacje - 5 h

Łącznie: 100 h = 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku to przedmiot służący dwóm zasadniczym celom: utrwaleniu wiedzy na temat minionych epok oraz rozpoznaniu wszechobecnych związków literatury współczesnej z dziewiętnastowieczną tradycją literacką.

Pełny opis:

Przedmiot służy zgłębianiu wiedzy na temat historii literatury polskiej. Lektura tekstów naukowych (Janion, Bagłajewski, Dopart, Walas) oraz wieloaspektowa analiza i interpretacja utworów literackich powstałych w XX i XXI wieku, służy tu odsłonięciu wzorcotwórczej mocy literatury romantycznej. Stanowi również pretekst do dyskusji nad siłą oddziaływania poezji wieszczej (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), jej aprobatą z jednej, i pragnieniem jej zdewaluowania i przewartościowania z drugiej strony (Miłosz, Różewicz i in.). Celem przedmiotu jest uwrażliwianie na piękno literatury rozumianej jako dialog twórców i czytelników. Kluczowymi pojęciami są tu: nawiązanie, inspiracja, kontynuacja oraz polemika, krytyka, weryfikacja. Istotnym celem ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności studenta w zakresie analizy dzieła literackiego (praca z tekstem z uwzględnieniem perspektywy diachronicznej) oraz kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej i pogłębianie świadomości długiego trwania wybranych motywów, symboli, idei i mitów.

Literatura:

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczyk-owej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

A.Bagłajewski, Obecność romantyzmu, Lublin 2015.

Dziedzictwo romantyczne, O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, pod red. M. Piechoty, M. Janoszki, O. Kalarusa, Katowice 2013.

M. Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.

M. Janion, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996.

B. Dopart, Komu i do czego służy po roku 1989 tradycja romantyczna, w: Społeczeństwo polskie dziś, pod red. M. Saganiak, M. Wernera, M. Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2017.

T. Walas, „Zmierzch paradygmatu” – i co dalej, w: Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Kraków 2003.

D. Zamącińska, Przyboś wobec Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne”, tom XVIII, z. 1, 1970.

A.Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Ćwiczenia - 30 h, 4 ECTS.


Udział w zajęciach - 30h.

Przygotowanie do kolokwium - 20 h.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych i przygotowanie do zajęć - 20 h.

Przygotowanie pracy pisemnej - 25 h

Konsultacje - 5 h

Łącznie: 100 h = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku to przedmiot służący dwóm zasadniczym celom: utrwaleniu wiedzy na temat minionych epok oraz rozpoznaniu wszechobecnych związków literatury współczesnej z dziewiętnastowieczną tradycją literacką.

Pełny opis:

Przedmiot służy zgłębianiu wiedzy na temat historii literatury polskiej. Lektura tekstów naukowych (Janion, Bagłajewski, Dopart, Walas) oraz wieloaspektowa analiza i interpretacja utworów literackich powstałych w XX i XXI wieku, służy tu odsłonięciu wzorcotwórczej mocy literatury romantycznej. Stanowi również pretekst do dyskusji nad siłą oddziaływania poezji wieszczej (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), jej aprobatą z jednej, i pragnieniem jej zdewaluowania i przewartościowania z drugiej strony (Miłosz, Różewicz i in.). Celem przedmiotu jest uwrażliwianie na piękno literatury rozumianej jako dialog twórców i czytelników. Kluczowymi pojęciami są tu: nawiązanie, inspiracja, kontynuacja oraz polemika, krytyka, weryfikacja. Istotnym celem ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności studenta w zakresie analizy dzieła literackiego (praca z tekstem z uwzględnieniem perspektywy diachronicznej) oraz kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej i pogłębianie świadomości długiego trwania wybranych motywów, symboli, idei i mitów.

Literatura:

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczyk-owej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

A.Bagłajewski, Obecność romantyzmu, Lublin 2015.

Dziedzictwo romantyczne, O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, pod red. M. Piechoty, M. Janoszki, O. Kalarusa, Katowice 2013.

M. Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.

M. Janion, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996.

B. Dopart, Komu i do czego służy po roku 1989 tradycja romantyczna, w: Społeczeństwo polskie dziś, pod red. M. Saganiak, M. Wernera, M. Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2017.

T. Walas, „Zmierzch paradygmatu” – i co dalej, w: Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Kraków 2003.

D. Zamącińska, Przyboś wobec Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne”, tom XVIII, z. 1, 1970.

A.Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)