Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec literaturyXIX w

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-LitWsp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna wobec literaturyXIX w
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaWIEDZA


FP1_W01; FP1_W03

FP1_W05; FP1_W07

FP1_W14; FP1_W16


UMIEJĘTNOŚCI


FP1_U03; FP1_U04


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


FP1_K01; FP1_K06

Pełny opis:

Na ćwiczeniach omawiane są wybrane, ale reprezentatywne tematy i problemy polskiej literatury współczesnej w odniesieniu do literatury polskiej epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Celem zestawienia i porównania zjawisk literackich różnych okresów jest uświadomienie sobie podobieństw oraz różnic zachodzących w rozwoju literatury na przestrzeni kilku epok. Dotyczą one kontynuacji lub zarzucenia, wykorzystania lub pominięcia przez współczesną literaturę doświadczeń i dokonań literackich nieodległej przeszłości. Kluczowe pojęcia i zagadnienia brane pod uwagę obejmują przede wszystkim problemy tradycji literackiej, wzorców artystyczno-ideowych, konwencji, naśladowania, nowatorstwa, form pisarstwa i "wielkich" tematów literatury polskiej (na przykładach konkretnych utworów literackich, reprezentujących zwłaszcza powieść i poezję, ale i w oparciu o szkice, artykuły i rozprawy historyczno- i teoretycznoliterackie).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

FP1_W01 - ma podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

FP1_W03 - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

FP1_W05 - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji.

FP1_W07 - ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze literaturoznawstwa; ma podstawową wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tym zakresie i kierunkach ich rozwoju.

FP1_W14 - ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich z poszczególnych epok oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

FP1_W16 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu współczesnego literaturoznawstwa.

UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U03 - umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze.

FP1_U04 - potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

FP1_K06 - ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

OPIS ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 35 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie do egzaminu - 40 godz.

----------------

Suma godzin 110/30 godzin = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

Na ocenę dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz podaje przykłady.

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa i z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji, ma głęboką wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)