Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania literatury polskiej i jezyka polskiego w liceum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-Metnalic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania literatury polskiej i jezyka polskiego w liceum
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

N-spec2_W03

N-spec2_W04

N-spec2_W05

N-spec2_U01

N-spec2_U03

N-spec2_K01


Skrócony opis:

Omówienie treści kształcenia i celów edukacji polonistycznej zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Prezentacja wybranych programów o podręczników do nauczania języka polskiego w liceum i technikum. Omówienie sposobów pracy z lekturami obowiązkowymi i uzupełniającymi oraz pracy z poezją. Ćwiczenia w organizowaniu sytuacji lekcyjnych związanych z omawianiem różnych tekstów kultury w szkole ponadpodstawowej. Omówienie założeń i koncepcji egzaminu maturalnego z języka polskiego, tworzenie materiałów dydaktycznych. Omówienie koncepcji kształcenia językowego w szkole średniej.

Pełny opis:

1-2. Polonista na starcie. Podstawa programowa jako narzędzie kształcenia polonistycznego. Porównanie podstaw programowych z 2012 r. i z 2018 r.

3. Podręczniki do języka polskiego po reformie oświaty.

4. Historia literatury na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

5. Kształcenie świadomego odbioru dzieła literackiego. Konteksty w dydaktyce literatury.

6. Jak ciekawie prowadzić lekcje języka polskiego? O metodach nauczania.

7. Klasyka literacka na lekcjach języka polskiego. Praca z lekturami obowiązkowymi.

8. Literatura współczesna na lekcjach języka polskiego.

9. Poezja na lekcjach języka polskiego i na egzaminie maturalnym.

10. Nauka o języku na lekcjach języka polskiego i na egzaminie maturalnym.

11. Jak przygotować ucznia do egzaminu pisemnego z języka polskiego? Pisanie rozprawki, wypowiedzi argumentacyjnej i szkicu krytycznego.

12. Jak ocenić pracę maturalną?

13. Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

14. Tekst ikoniczny na lekcjach języka polskiego.

15. Film w podstawie programowej języka polskiego, na lekcjach i egzaminie maturalnym.

Literatura:

(1-2) Polonista na starcie. Podstawa programowa jako narzędzie kształcenia polonistycznego. Porównanie podstaw programowych: obowiązującej i nowej.

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

(3) Podręczniki do języka polskiego po reformie oświaty.

Omówienie wybranych programów nauczania i podręczników do czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum:

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, Język polski. Oblicza epok. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, część 1, Warszawa 2019.

Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość i dziś. Literatura – język – kultura. Liceum i technikum. Klasa 1, część 1, Warszawa 2019.

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński, Język polski. Sztuka wyrazu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, część 1. Starożytność, średniowiecze, Gdańsk 2019.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, część 1, Warszawa 2019.

(4) Historia literatury na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Barbara Myrdzik, O roli tradycji w szkolnym dialogu z tekstami literackimi, w: Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. Barbara Myrdzik, Lublin 2000, s. 163-174.

Alina Zabrotowicz, Wprowadzenie w epokę - szkic projektu, w: Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. Barbara Myrdzik, Lublin 2000, s. 189-199.

Renata Jackowska, Biografia pisarza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, w: Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. Barbara Myrdzik, Lublin 2000, s. 233-239.

Barbara Matusiak, Biografia artysty - niepotrzebny balast czy niezbędny kontekst interpretacyjny?, w: „Polonistyka” nr 23/ 2018.

Andrzej Waśko, Historia literatury i jej likwidatorzy, w: tegoż, O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów), Kraków 2019.

(5) Kształcenie świadomego odbioru dzieła literackiego. Konteksty w dydaktyce literatury.

Witold Bobiński, Konteksty kulturowe w dydaktyce literatury, w: Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 217-240

(6) Jak ciekawie prowadzić lekcje języka polskiego? O metodach nauczania.

Magdalena Marzec-Jóźwicka, Urozmaicaj lekcje! O metodach nauczania, w: tejże, Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej szkole, Lublin 2017, s. 125-161.

Magdalena Marzec-Jóźwicka, Rodzaje i funkcje karty pracy na lekcjach języka polskiego (przykłady), „Język Polski w Liceum” 2/2013/2014, s. 74-87.

Maciej Danieluk, TIK w pigułce. Narzędziownik nauczyciela, Poznań 2019.

(7) Klasyka literacka na lekcjach językach polskiego. Praca z lekturami obowiązkowymi.

Iwona Morawska, Nowe pomysły na znane lektury, czyli klasyka literacka jako wyzwanie dla twórczości metodycznej, w: Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, red. Ewa Jaskółowa, Karolina Jędrych, Katowice 2013, s. 203-216.

Marta Rusek, Oswajanie obcości i dostrzeganie różnicy. O arcydziełach na lekcjach polskiego - na przykładzie Wesela, w: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2010, s. 87-103.

(8) Literatura współczesna na lekcjach języka polskiego.

Anna Adamczuk-Stęplewska, Polska literatura najnowsza (1989-2009) w szkole, Lublin 2012.

Maciej Pabisek, „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka, w: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2011, s. 223-233.

Anna Włodarczyk, Współczesność zamknięta w małych opowieściach. Etyczne interpretacje literatury najnowszej, w: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2011, s. 234-258.

(9) Poezja na lekcjach języka polskiego i na egzaminie maturalnym.

Stanisław Bortnowski, Jak uczyć poezji?, Warszawa 1998.

Stanisław Bortnowski, Scenariusze półwariackie, czyli poezja współczesna w szkole, Warszawa 2002.

Iwona Kulpa-Szustak, Joanna Wojtulewicz, Wszystko jest poezja... Poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze, Warszawa 2014.

Wojciech Strokowski, Poezja Jacka Kaczmarskiego w liceum (Litania 1986, Tunel 2004), w: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2011, s. 126-144.

(10) Nauka o języku na lekcjach języka polskiego i na egzaminie maturalnym.

Agnieszka Kania, Komunikacja niejedno ma imię, czyli o językowym kształceniu licealistów, w: Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak, Kraków 2014, s. 160-176.

Beata Kapela Bagińska, Tomasz Zieliński, Język polski. Nauka o języku w ćwiczeniach maturalnych, Warszawa 2016.

(11) Jak przygotować ucznia do pisemnego egzaminu z języka polskiego? Pisanie rozprawki, wypowiedzi argumentacyjnej i szkicu krytycznego.

Witold Bobiński, Adam Brożek, Wioletta Kozak, Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? Poradnik, http://www.ibe.edu.pl/images/prasa/Materia%20pomocniczy%20do%20matury%20-%20rozprawka%202.pdf

Wioletta Kozak, Między rozprawką a esejem… Szkic krytyczny na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, w: Język polski. Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej, Warszawa 2019, s. 49-125.

(12) Jak ocenić pracę maturalną?

Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, Warszawa 2013.

(13) Retoryka na lekcjach języka polskiego po wprowadzeniu reformy.

Katarzyna Bocheńska, Sztuka retoryki. Uczeń w roli mówcy, Warszawa 2005.

Cathy Miyata, Mów śmiało! Ćwiczenia przygotowujące uczniów do wystąpień przed publicznością, tłum. Magdalena Pagińska, Gdańsk 2005.

Andrzej Waśko, Dziedzictwo retoryki i jego znaczenie w nauczaniu szkolnym, w: tegoż, O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów), Kraków 2019, s. 47-67.

Aneta Załazińska, Michał rusinek, Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy, Warszawa 2010.

(14) Tekst ikoniczny na lekcjach języka polskiego.

Stanisław Bortnowski, Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach polskiego, Warszawa 2003.

Aneta Grodecka, Poeci patrzą... Obrazy - wiersze - komentarze, Warszawa 2008.

Anna Pilch, Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zadania oparte na tekstach ikonicznych. Materiał dla nauczycieli, Warszawa 2014.

Wojciech Strokowski, „Polonista fotogeniczny”, czyli o fotografii w edukacji polonistycznej, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 211-235.

(15) Film w podstawie programowej języka polskiego i na egzaminie maturalnym.

Witold Bobiński, Film fabularny w dydaktyce literatury - spojrzenie w podwójnej perspektywie, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004.

Witold Bobiński, Film jako interpretant w szkolnym czytaniu, w: Szkolne spotkania z literaturą, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2007, s. 101-127.

Roman Sowa, Adaptacje filmowe na lekcjach języka polskiego, „Język polski w szkole ponadpodstawowej”. Rok szkolny 2017/2018, nr 2, s. 28-42.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

N-spec2_W03, N-spec2_W04, N-spec2_W05, N-spec2_U0, N-spec2_U03, N-spec2_K01

Nakład pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie do zajęć - 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Na całościową ocenę pracy studenta składają się następujące elementy: przygotowanie do zajęć, aktywny udział w zajęciach (analizy tekstów / dyskusje / tworzenie materiałów dydaktycznych i ich krytyczna ocena), przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie kart pracy / konspektów / zadań maturalnych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który w pełni opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Ocenę dobrą uzyskuje student, który na poziomie średnio zaawansowanym opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Ocenę dostateczną uzyskuje student, który na poziomie podstawowym opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie opanował efektów kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem praktyk na WNH UKSW oraz zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)