Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-PrEdLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a36fb270b1e004e43b0e68f01ebcd5c0a%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8a780c6-e260-43cb-892a-45e515582064&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2e_W05;

FP2e_W19;

FP2e_U05;

FP2e_K04.

Pełny opis:

Semestr pierwszy

I — Czy dzieła Lenina naprawdę drukowano na papierze klasy pierwszej? O procesie produkcji książki i o jej budowie

II — „Eee, to nie ma obrazków”. O okładkach i ilustracjach książkowych. Józef Wilkoń jako ilustrator Pana Tadeusza

III — Co wypada, a czego nie wypada czytać filologowi? O wydaniach krytycznych, naukowych, popularnonaukowych, popularnych i beznadziejnych

IV — Ryszard Krynicki ‒ prywatny wydawca Herberta. Co wynika z uważnego czytania not edytorskich

V — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centymetr Reymonta, czyli nikczemni wydawcy Chłopów

VI — Kim jest „człowiek”. Czy ocenzurowany słownik może mówić prawdę?

VII—VIII — „Bóg Ci zapłać za pamięć, ale bądź potępiony for ever za kaligrafię”. Jak czytać i wydawać rękopisy

Semestr drugi

IX — Ile było Nie-boskich komedii. Wydawnicze dylematy i uniki

X — Przedwiośnie dwóch Andrzejów i Przedwiośnie Żeromskiego. Manipulacje i tajemnice

XI — „Wyraz «świnia» użyty był przez usta Zbawiciela-Świata, a wyraz «cymbał» użyty był przez usta Pawła, Apostoła narodów — z tej to przyczyny można bezpiecznie świństwo zwać świństwem, a cymbalstwo mienić cymbalstwem”. O sposobach wydawania Norwida

XII — Listy „Chopina” do Delfiny Potockiej (studium przypadku)

XIII — Jak wydawać pamiętniki, dzienniki i listy autorów sławnych? (Dąbrowska, Nałkowska, Lechoń, Wat)

XIV — Jak wydawać pamiętniki, dzienniki, listy autorów nieznanych? (dokumenty rodzinne, z piwnic i ze strychów)

XV — Czy warto kupować książki? Co wypada mieć, a czego się wystrzegać? Co przegapiliśmy spośród nowości wydawniczych? Plus: znaki właścicieli, ślady użytkowników, kurioza

Kod do „zespołu” na MS Teams: vc8t78c

Link do stosownego „kanału” tamże:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a36fb270b1e004e43b0e68f01ebcd5c0a%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8a780c6-e260-43cb-892a-45e515582064&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

a) zna i rozumie terminologię edytorstwa naukowego oraz współczesnego edytorstwa praktycznego na poziomie zaawansowanym;

b) ma uporządkowaną wiedzę obejmującą teorie i nurty metodologiczne związane z edytorstwem naukowym (teksty z różnych epok), praktycznym edytorstwem współczesnym oraz wiedzą o książce - na poziomie zaawansowanym;

c) potrafi integrować na poziomie zaawansowanym w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz innych, których znajomość jest niezbędna przy opracowaniu zarówno tekstów autorów żyjących, jak i dzieł dawniejszych. Potrafi zredagować na poziomie zaawansowanym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi; potrafi przeprowadzić krytykę tekstu w odniesieniu do dzieł literatury dawniejszej (XVI—XX wiek) i przygotować edycję krytyczną dzieła literackiego. Potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego;

d) prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy, edytora tekstów dawnych i współczesnych.

Metody i kryteria oceniania:

GŁÓWNE WARUNKI ZALICZENIA:

1) obecność – bez konsekwencji zajęcia można opuścić dwa razy (w trakcie całego roku akademickiego); ewentualna trzecia nieobecność skutkuje koniecznością zaliczenia wszystkich trzech opuszczonych zajęć na najbliższym dyżurze; ewentualna czwarta nieobecność skutkuje koniecznością wykonania adekwatnych zadań specjalnych; pięciokrotna nieobecność na zajęciach skutkuje niezaliczeniem całego cyklu;

2) rozmowa końcowa lub praca pisemna dotycząca:

a) opracowanego wcześniej przez Studenta wybranego problemu edytorskiego (lista tematów do wyboru ‒ do 1 lutego 2021, terminy rozmów ‒ do uzgodnienia; w grę wchodzi także temat własny, zatwierdzony wszakże przez prowadzącego);

b) wybranych zagadnień spośród poruszanych na zajęciach.

NA OCENĘ KOŃCOWĄ MAJĄ TAKŻE WPŁYW:

3) wykonywanie bieżących zadań pisemnych;

4) aktywność podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)