Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-SemMagis
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_W02

FP2_W08

FP2_U01

FP2_U02

FP2_U05

FP2_U06

FP2_K03

FP2_K04


Skrócony opis:

Metodyka pisania pracy magisterskiej; konsultacje; dyskusje.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pomoc w stworzeniu pracy magisterskiej, co odbywa się głównie poprzez konsultacje i dyskusje nad przedstawianymi fragmentami powstających prac.

Literatura:

Bibliografia związana z tematyką rozpraw.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W01 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie

FP2_W02 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie

FP2_W08 - zna na poziomie zaawansowanym normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej), oraz dobre praktyki życia akademickiego, rozumie społeczne uwarunkowania działalności filologa

FP2_U01 - potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje

FP2_U02 - potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy badawcze, przystosować istniejące metody i narzędzia badawcze do nowych problemów

FP2_U05 - potrafi opracować wyniki własnych badań zgodnie ze

standardami naukowymi i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym

FP2_U06 - potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu

FP2_K03 - jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

FP2_K04 - jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w seminarium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)