Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-TechInfo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PP1_W01, FP1_W02, FP1_W03, FP1_U01, FP1_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Cykl 30 godzin zajęć jest zaplanowany w formie prezentacji narzędzi TIK i zasobów internetowych. Na zajęciach omówione będą różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami. Pojawią się także przykłady praktycznego wykorzystania mediów i narzędzi multimedialnych. Główne zagadnienia odnoszą się do propozycji edukacyjnych wydawnictw (multibooki, pomoce dydaktyczne o charakterze multimedialnym), działań projektowych (eTwinning), gotowych lekcji lekcji zdalnych, filmów edukacyjnych a także do rozwoju zawodowego nauczyciela.

Pełny opis:

Głównym celem uczenia się jest przyswojenie podstawowej wiedzy o TIK w edukacji i nabycie umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym środowisku współczesnego świata w sposób świadomy i celowy. Poza tym ważne jest zapoznanie uczestników zajęć z publikacjami na temat edukacji cyfrowej, pozyskanie informacji o zasobach internetowych służących dydaktyce; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym i dobór właściwego narzędzia do wykonywania działań edukacyjnych.

Prezentacje, omówienia i analizy przykładów będą podstawą rozmów i dyskusji na temat potencjału dydaktycznego różnych aplikacji (edytory tekstu i czytniki immersyjne), narzędzi służących do wizualizacji pojęć (chmury tekstowe i wyrazowe) i tworzenia map myśli, tworzenia multimedialnych tablic związanych z omawianiem lektur (np. genially). Będą omawiane także wybrane internetowe audycje radiowe i filmy oraz serwisy internetowe wspierające samodzielną pracę ucznia ukierunkowaną etycznie (np. https://www.legalnakultura.pl/pl).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 5-7 godzin na samodzielną naukę i przygotowanie do sprawdzianu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć Student posiada wiedzę na temat dynamiki i kierunków rozwoju ogólnie pojętej teleinformatyki użytkowej w zakresie dydaktyki szkolnej; posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, tworzy scenariusze zajęć z zastosowaniem narzędzi multimedialnych, posiada podstawową wiedzę niezbędną do stworzenia audiowizualnej prezentacji wraz z umiejętnością jej zarejestrowania, potrafi twórczo korzystać z zasobów edukacyjnych Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach. Zajęcia podsumowuje sprawdzian pisemny na zakończenie semestru.

Praktyki zawodowe:

Wiedzę, umiejętności i materiały zdobyte w czasie zajęć można wykorzystać w czasie praktyk nauczycielskich.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)