Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat wydawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-WarWyd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat wydawcy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

FP2e_W05

FP2e_W09

FP2e_W19


Umiejętności

FP2e_U05


Kompetencje społeczne

FP2e_K04

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są procesowi powstawania publikacji z punktu widzenia wydawcy.

Pełny opis:

Student dowiaduje się o kolejnych etapach pracy nad publikacją i umiejętnościach potrzebnych do jej przygotowania. Poznaje także zasadnicze mechanizmy rynku księgarskiego oraz wybrane elementy prawa autorskiego (w zakresie publikacji tekstowych).

Literatura:

- A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

FP2e_W05

Zna i rozumie terminologię edytorstwa naukowego oraz współczesnego edytorstwa praktycznego na poziomie zaawansowanym

FP2e_W09

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego na poziomie zaawansowanym.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego: jego historii, osiągnięć i kierunków rozwoju - na poziomie zaawansowanym.

FP2e_W19

Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą teorie i nurty metodologiczne związane z edytorstwem naukowym (teksty z różnych epok), praktycznym edytorstwem współczesnym oraz wiedzą o książce - na poziomie zaawansowanym

Umiejętności

FP2e_U05

Potrafi integrować na poziomie zaawansowanym w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz innych, których znajomość jest niezbędna przy opracowaniu zarówno tekstów autorów żyjących, jak i dzieł dawniejszych.

Potrafi zredagować na poziomie zaawansowanym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

Potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego.

Kompetencje społeczne

FP2e_K04

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy, edytora tekstów dawnych i współczesnych

15 godzin - udział w zajęciach

15 godzin - przygotowanie prac zaliczeniowych

5 godzin - konsultacje

10 godzin - przygotowanie do zajęć

razem: 45 godzin = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach, prac zaliczeniowych (projekt wydania książki) i możliwość przygotowania referatu

Na ocenę niedostateczna:

- student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną

Na ocenę dostateczną:

- student będzie uczestniczył w zajęciach

- student wykona zlecone prace zaliczeniowe

- student zaliczy test końcowy

- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu pracy wydawcy

- student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu warsztatu wydawcy, dotyczącą organizacji pracy w wydawnictwie, planowania publikacji, planowania kosztów i zysków, prawa autorskiego, opracowania redakcyjnego tekstu, fotoedycji, opracowania graficznego i składu, druku, marketingu i sprzedaży książek itd.

- student wymieni i opisze podstawowe zadania wydawcy w pracy nad publikacją

- potrafi integrować w swym warsztacie zawodowym wydawcy

narzędzia z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretacje przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując

różnorodne zadania z obszaru działań wydawcy

Na ocenę dobrą:

- student będzie aktywnie uczestniczył w zajęciach

- student wykona zlecone prace zaliczeniowe na dobrym poziomie

- student zaliczy test końcowy na dobrym poziomie

- student definiuje i stosuje we właściwym kontekście podstawowe pojęcia z zakresu pracy wydawcy

- student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

warsztatu wydawcy, rozróżni i scharakteryzuje poszczególne etapy pracy nad publikacją z punktu widzenia wydawcy

- student wykona w stopniu zadowalającym podstawowe zadania wydawcy w pracy nad publikacją

- potrafi integrować w swym warsztacie zawodowym wydawcy

narzędzia z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretacje przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania w obszarze pracy wydawcy

Na ocenę bardzo dobrą:

- student będzie aktywnie uczestniczył w zajęciach

- student wykona zlecone prace zaliczeniowe na bardzo dobrym poziomie

- student zaliczy test końcowy na bardzo dobrym poziomie

- student definiuje i stosuje we właściwym kontekście pojęcia z zakresu pracy wydawcy

- student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

warsztatu wydawcy, rozróżni i scharakteryzuje poszczególne etapy pracy nad publikacją z punktu widzenia wydawcy

- zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i

rozumie zasady zarządzania zasobami własności

intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

- student wykona w stopniu bardzo dobrym zadania wydawcy w pracy nad publikacją

- potrafi integrować w swym warsztacie zawodowym wydawcy

narzędzia z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretacje przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające

z wykonywania zawodu wydawcy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)