Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do estetyki literackiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-WpEstLi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do estetyki literackiej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02

FP2_W07

FP2_U03

FP2_K01

Wymagania wstępne:

Dotychczasowa wiedza z zakresu szeroko pojętej estetyki literackiej zdobyta w ramach szkoły średniej i dotychczasowego kształcenia w toku studiów I stopnia.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do estetyki literackiej, zapoznanie studentów z ważnymi kategoriami estetycznymi, które funkcjonowały zarówno w dawnej jak i we współczesnej literaturze oraz sztuce oraz z możliwością ich praktycznego zastosowania we wszelkiego rodzajach pracach o charakterze literaturoznawczym.

Pełny opis:

Zajęcia zapoznają studentów z teoriami estetycznymi odnoszącymi się do definicji i sposobów rozumienia piękna, procesu twórczego i przeżycia estetycznego.

Studenci poznają problematykę arcydzieła, sposoby rozumienia piękna w dziejach (w tym w historii literatury).

Kategorie estetyczne omawiane są w kontekstach problemowych, z perspektywy możliwości ich praktycznego zastosowania w sztuce interpretacji dzieł literackich.

Treści merytoryczne:

- dzieło sztuki słowa i jego natura (estetyczny punkt widzenia)

- estetyka i sztuka wartościowania (aksjologia)

- zagadnienie piękna i historia jego rozumienia

- teorie piękna oraz ich realizacje w dziejach sztuki i literatury

- myśl estetyczna Władysława Stróżewskiego i jego filozoficzna eksploracja tekstów literackich

- zagadnienie arcydzieła i problem kanonu dzieł sztuki słowa

- kategorie estetyczne;

- jakości estetyczne

- metafizyczność w sztuce / metafizyczność sztuki

- problem przeżycia estetycznego;

Literatura:

ŹRÓDŁA O CHARAKTERZE PODRĘCZNIKOWYM:

- A.B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986.

- W.Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.

- W. Stróżewski, P. Taranczewski, Wykłady lubelskie o estetyce, Kraków 2016.

inne:

- U. Eco, Historia brzydoty, dowolne wydanie.

- U. Eco, Historia piękna, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje estetyki, t. 1-3, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, dowolne wydanie.

LITERATURA PODSTAWOWA ODNOSZĄCA SIĘ DO ZAGADNIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ ZAJĘĆ:

- E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

- P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999.

- H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1991.

- R. Ingarden, Wykład jedenasty, [w:] idem, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Tyszczyk, Kraków 2005, s. 26-44.

- R. Ingarden, Przeżycie estetyczne i przedmiot estetyczny, [w:] ibidem, s. 192-222.

- R. Ingarden, Jakości metafizyczne, Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej, Czy odsłanianie jakości metafizycznych rzeczywiście jest funkcją warstwy przedmiotowej?, [w:] ibidem, s. 286-295.

- S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, przeł A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1999 (stąd rozdz.: Piękno).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (zagadnienia ogólne)

- W. Juszczak, Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995.

- A. Linzey, Teologia zwierząt (dowolne wydanie)

- Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Warszawa 2017.

- S. Ossowski, Przyroda i sztuka, w tegoż: Wybór pism estetycznych, red. B. Dziemidoka, Kraków 2004.

- R. M. Rilke, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, tłum. T. Ososiński, Warszawa 2010.

- R.M. Rilke, O poezji i sztuce z pism pośmiertnych, tłum. B. Antochewicz, Wrocław 1995.

- https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_WSS_2017_01_04/c/11302-8875.pdf

- Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. A.J. Nowak, L. Sosnowski, Kraków 2001.

- W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981.

- Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

- H.U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna 1, przeł. J. Fenrychowa, Kraków 2008

- M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001 - książka dostępna online

- W. Hogarth, Analiza piękna, oprac. M. Lachman, Gdańsk 2011

- J. Pollakówna, Zapatrzenie, Gdańsk 2014

- R. Scruton, Piękno, przeł. S. Krawczyk, A. Rejniak-Majewska, Łódź 2018

- W. Stróżewski, Estetyka, hasło w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W02

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty

metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać

powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie realizowane poprzez wprowadzenie terminologii, teorii i nurtów metodologicznych odnoszących się do estetki literackiej.

FP2_W07

Student w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego,, realizowane poprzez zastosowanie wiedzy z zakresu estetyki literackiej do analizy i interpretacji dzieła literackiego.

FP2_U03

Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP2_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i

konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii

ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu. Realizowane w programie zajęć z estetyki literackiej.

Metody i kryteria oceniania:

- Ocena wystąpień (prezentacji). Studenci wybierają tematy prezentacji i uzgadniają z prowadzącą zajęcia zakres wystąpień. Mogą mieć one charakter wstępu do zajęć (wprowadzenia do dyskusji) lub referatowy (objaśniający konkretny problem).

- Oceny z kolokwium

- Na ocenę ma również wpływ aktywność Studentów, ich zaangażowanie w tok zajęć.

- Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, trzecia nieobecność (w uzasadnionych, życiowych sytuacjach) może zostać zaliczona na dyżurze lub w inny sposób ustalony z Prowadzącą. Jeśli Student ma więcej nieobecności niż 3, nie może otrzymać zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS

15 godzin - udział w zajęciach;

45 godzin - przygotowywanie się do zajęć, prezentacji, zapoznanie się z literaturą przedmiotu;


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do estetyki literackiej, zapoznanie studentów z ważnymi kategoriami estetycznymi, które funkcjonowały zarówno w dawnej jak i we współczesnej literaturze oraz sztuce oraz z możliwością ich praktycznego zastosowania we wszelkiego rodzajach pracach o charakterze literaturoznawczym.

Pełny opis:

Zajęcia zapoznają studentów z teoriami estetycznymi odnoszącymi się do definicji i sposobów rozumienia piękna, procesu twórczego i przeżycia estetycznego.

Studenci poznają problematykę arcydzieła, sposoby rozumienia piękna w dziejach (w tym w historii literatury).

Kategorie estetyczne omawiane są w kontekstach problemowych, z perspektywy możliwości ich praktycznego zastosowania w sztuce interpretacji dzieł literackich.

Treści merytoryczne:

- dzieło sztuki słowa i jego natura (estetyczny punkt widzenia)

- estetyka i sztuka wartościowania (aksjologia)

- zagadnienie piękna i historia jego rozumienia

- teorie piękna oraz ich realizacje w dziejach sztuki i literatury

- myśl estetyczna Władysława Stróżewskiego i jego filozoficzna eksploracja tekstów literackich

- zagadnienie arcydzieła i problem kanonu dzieł sztuki słowa

- kategorie estetyczne;

- jakości estetyczne

- metafizyczność w sztuce / metafizyczność sztuki

- problem przeżycia estetycznego;

Literatura:

ŹRÓDŁA O CHARAKTERZE PODRĘCZNIKOWYM:

- A.B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986.

- W.Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.

- W. Stróżewski, P. Taranczewski, Wykłady lubelskie o estetyce, Kraków 2016.

inne:

- U. Eco, Historia brzydoty, dowolne wydanie.

- U. Eco, Historia piękna, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje estetyki, t. 1-3, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, dowolne wydanie.

LITERATURA PODSTAWOWA ODNOSZĄCA SIĘ DO ZAGADNIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ ZAJĘĆ:

- E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

- P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999.

- H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1991.

- R. Ingarden, Wykład jedenasty, [w:] idem, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Tyszczyk, Kraków 2005, s. 26-44.

- R. Ingarden, Przeżycie estetyczne i przedmiot estetyczny, [w:] ibidem, s. 192-222.

- R. Ingarden, Jakości metafizyczne, Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej, Czy odsłanianie jakości metafizycznych rzeczywiście jest funkcją warstwy przedmiotowej?, [w:] ibidem, s. 286-295.

- S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, przeł A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1999 (stąd rozdz.: Piękno).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (zagadnienia ogólne)

- W. Juszczak, Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995.

- A. Linzey, Teologia zwierząt (dowolne wydanie)

- Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Warszawa 2017.

- S. Ossowski, Przyroda i sztuka, w tegoż: Wybór pism estetycznych, red. B. Dziemidoka, Kraków 2004.

- R. M. Rilke, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, tłum. T. Ososiński, Warszawa 2010.

- R.M. Rilke, O poezji i sztuce z pism pośmiertnych, tłum. B. Antochewicz, Wrocław 1995.

- https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_WSS_2017_01_04/c/11302-8875.pdf

- Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. A.J. Nowak, L. Sosnowski, Kraków 2001.

- W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981.

- Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Wymagania wstępne:

podczas zjazdów online zajęcia będą prowadzone na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS

15 godzin - udział w zajęciach;

45 godzin - przygotowywanie się do zajęć, prezentacji, zapoznanie się z literaturą przedmiotu;


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)