Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do estetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-WprdEste
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do estetyki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01 FP2_W04 FP2_W08 FP2_W13

FP2_U04 FP2_U05 FP2_K05 FP2_K01


Skrócony opis:

Treści merytoryczne:

- dzieło sztuki słowa i jego natura (estetyczny punkt widzenia);

-sztuka słowa pośród innych sztuk;

-estetyka i wartościowanie w estetyce (przedmiot badań, wzajemne relacje między aksjologią i estetyką);

-zagadnienie piękna;

-zagadnienie arcydzieła;

-kategorie estetyczne;

- jakości estetyczne

-problem przeżycia estetycznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- dzieło sztuki słowa i jego natura (estetyczny punkt widzenia);

-sztuka słowa pośród innych sztuk;

-estetyka i wartościowanie w estetyce (przedmiot badań, wzajemne relacje między aksjologią i estetyką);

-zagadnienie piękna i historia jego rozumienia ;

- estetyka Romana Ingardena w połączeniu z jego filozofią literatury;

- myśl estetyczna Władysława Stróżewskiego i jego filozoficzna eksploracja tekstów literackich;

-zagadnienie arcydzieła i problem kanonu dzieł sztuki słowa;

-kategorie estetyczne;

- jakości estetyczne

- autorzy dzieł literackich (poezji) o sztuce;

-problem przeżycia estetycznego;

- poznawcza wartość dzieła sztuki literackiej

Literatura:

ŹRÓDŁA O CHARAKTERZE PODRĘCZNIKOWYM:

- R.Ingarden, Wybór pism estetycznych, oprac.i wstęp; A.Tyszczyk, Kraków 2005 (również znajomość wstępu).

- A.B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986.

- W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983.

- W.Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981.

- W.Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.

- W. Stróżewski, P. Taranczewski, Wykłady lubelskie o estetyce, Kraków 2016.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje estetyki, t. 1-3, dowolne wydanie.

- W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, dowolne wydanie.

LITERATURA PODSTAWOWA ODNOSZĄCA SIĘ DO ZAGADNIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ ZAJĘĆ:

- E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

- P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999.

- H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1991.

- R. Ingarden, Wykład jedenasty, [w:] idem, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Tyszczyk, Kraków 2005, s. 26-44.

- R. Ingarden, Przeżycie estetyczne i przedmiot estetyczny, [w:] ibidem, s. 192-222.

- R. Ingarden, Jakości metafizyczne, Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej, Czy odsłanianie jakości metafizycznych rzeczywiście jest funkcją warstwy przedmiotowej?, [w:] ibidem, s. 286-295.

- W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 2002.

- S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, przeł A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1999 (stąd rozdz.: Piękno).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- E. Borowiecka, Poznawcza wartość sztuki, Lublin 1986.

- U. Eco, Historia brzydoty, dowolne wydanie.

- U. Eco, Historia piękna, dowolne wydanie.

- M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

- W. Juszczak, Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995.

- B. Kuczera-Chachulska, Norwida "przypowieść o pięknem" i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki, Warszawa 2009.

- Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Warszawa 2017.

- S. Ossowski, Przyroda i sztuka, w tegoż: Wybór pism estetycznych, red. B. Dziemidoka, Kraków 2004.

- R.M. Rilke, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, tłum. T. Ososiński, Warszawa 2010.

- R.M. Rilke, O poezji i sztuce z pism pośmiertnych, tłum. B.Antochewicz, Wrocław 1995.

- Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. A.J. Nowak, L. Sosnowski, Kraków 2001.

- W. Sołowjow, Wybór pism, t.3., Poznań 1988 (stąd: Ogólny sens sztuki)

- S.Szuman, Wybór pism estetycznych, Kraków 2008 (stąd: O kunszcie i istocie poezji lirycznej).

- J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2004.

- M. Wallis, Wybór pism estetycznych, red. T. Pękala, Kraków 2004.

- Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont;zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu wiedzy o kulturze;ma uporządkowaną i pogłębioną, ogólną i szczegółową wiedzę o kulturze;ma pogłębioną wiedzę o kulturowych kontekstach języka i literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z innymi dyscyplinami nauki; potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretację dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem trafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem; aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami wykładowymi i metodami heurezy, są weryfikowane podczas kolokwiów i wypowiedzi indywidualnych Studentów.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane w trakcie samodzielnej pracy Studenta, a weryfikowane w trakcie dyskusji oraz wystąpień Studentów.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane m.in. w pracy w zespołach i są poddawane ocenianiu ciągłemu podczas zajęć.- Ocena ciągła (bieżąca) przygotowania, pracy i rozwoju wiedzy studenta odbywa się podczas zajęć (rozmowa, dyskusja, analiza tekstów).

- Ocena wystąpień (prezentacji). Studenci wybierają tematy prezentacji i uzgadniają z prowadzącą zajęcia zakres wystąpień. Mogą mieć one charakter wstępu do zajęć (wprowadzenia do dyskusji) lub referatowe (objaśniające konkretne problemy).

- Oceny z kolokwiów, które sprawdzają wiedzę z zajęć lub przygotowanie studenta do zajęć ( w semestrze może być 3 kolokwia, kolokwia nie muszą być zapowiadane przez prowadzącą).

- Ocena z semestralnej pracy pisemnej. Studenci piszą pracę na zajęciach (w terminie wcześniej zaplanowanym).

- Na ocenę ma również wpływ aktywność Studentów, ich zaangażowanie w tok zajęć.

- Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, trzecia nieobecność (w uzasadnionych, życiowych sytuacjach) może zostać zaliczona na dyżurze lub w inny sposób ustalony z Prowadzącą. Jeśli Student ma więcej nieobecności nie może otrzymać zaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)