Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-KN-DiagTerPe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aba6b7631d2714592899bbbd8d536aae9%40thread.tacv2/conversations?groupId=bca044ea-b31f-4ec8-8fc2-040d5955c38c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symWiedza:

EK 1 - student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

EK 2 - posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

EK 3 - zna rodzaje terapii, które można zastosować

EK 4 - zna przyczyny omawianych zaburzeń

EK 5 - zna symptomy tych zaburzeń


Umiejętności:

EK 6 - po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

EK 8 - troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami


Kompetencje:

EK 9 - ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

EK 10 - stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia

bol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Po ukończeniu zajęć student:

1. nazywa zaburzenia jakie mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

2. wymienia i opisuje symptomy zaburzeń

3. wyjaśnia i charakteryzuje przyczyny zaburzeń

4. ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

5. troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami

6. kreatywnie podchodzi do prowadzonych zajęć

Pełny opis:

Na zajęciach omówione będą następujące zagadnienia:

1. ADHD

2. Dysleksja

3. Przyczyny trudności szkolnych

4. Upośledzenie umysłowe

5. Autyzmzagadnienia teoretyczne)

6. Ortoptyka

7. Integracja Sensoryczna

8. Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

9. Zaburzenia Komunikacji językowej

10. Metody terapii

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borowiecka Renata, Dziecko w równowadze, Warszawa 2011.

2. Brejnak Wojciech, Dysleksja: nie jesteś sam, Warszawa 2003.

3. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?, Warszawa 1989.

4. Herda Katarzyna, O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic, Kielce 2007.

5. Kastory – Bronowska, Monika, Wczesna Interwencja, Warszawa 2002.

6. Pisula Ewa, Autyzm, Płock 2002.

7. Wnukowska Katarzyna, Czy moje dziecko mówi poprawnie: poradnik logopedyczny, Gdańsk 2010.

Literatura dodatkowa:

1. Bobula Stanisław, ADHD dar specyficzny, Kraków 2006.

2. Bogdanowicz Marta, Dysleksja w wieku dorosłym, Gdańsk 2012.

3. Borkowska Maria, Integracja Sensoryczna na co dzień, Warszawa 2010.

4. Mrugalska Krystyna, Upośledzenie umysłowe: wskazówki dla rodziców i opiekunów dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych upośledzeniem umysłowym, Warszawa 1986.

5. Zabłocki Kazimierz Jacek, Autyzm, Płock 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

zna rodzaje terapii, które można zastosować

zna przyczyny omawianych zaburzeń

zna symptomy tych zaburzeń

Umiejętności:

po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami

Kompetencje:

ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do zajęć - 7

Konsultacje - 1

Czas na pisanie referatu - 5

Przygotowanie do zaliczenia - 10

Suma godzin: 38 godzin/30(25)godz=1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- wykład informacyjny, konwersatoryjny

- analiza prac uczniów

- prezentacja multimedialna

Efekty kształcenia są osiągane takimi metodami jak: wykład informacyjny, pokaz multimedialny, odpowiedź ustna, sprawdziany pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)