Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-KN-DydOg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10, FP2_U01, FP2_K06

Skrócony opis:

Dydaktyka ogólna jest przedmiotem obowiązkowym w programie specjalizacji nauczycielskiej. Podczas zajęć z teorii kształcenia studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu dydaktyki ogólnej: nauczanie, uczenie się, kształcenie, samokształcenie, system kształcenia. Poznają również wybrane systemy dydaktyczne i ich przedstawicieli. Podczas zajęć omawiane są również zagadnienia bardziej szczegółowe: taksonomie celów kształcenia, kryteria doboru treści kształcenia, zasady kształcenia, metody nauczania-uczenia się, organizacyjne formy kształcenia, formy sprawdzania osiągnięć szkolnych.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nauczanie, uczenie się, kształcenie, samokształcenie, system kształcenia.

2. Wybrane systemy dydaktyczne i ich przedstawiciele.

3. Dydaktyka w Polsce: teoria kształcenia wielostronnego W. Okonia.

4. Ogniwa procesu kształcenia.

5. Planowanie i organizacja procesu kształcenia.

6. Cele i metody dydaktyczne. Środki dydaktyczne.

7. Zasady dydaktyczne.

8. Rodzaje i typy lekcji. Aktywność nauczyciela i ucznia.

9. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia.

10. Kształcenie indywidualne i grupowe. Proces samokształcenia.

11. Plan wynikowy i konspekt

13. Taksonomia celów kształcenia, operacjonalizacja celów.

14. Etyka zawodu nauczyciela.

Literatura:

1. R. Bereźnicki, Podstawy dydaktyki, Kraków 2011.

2. S. Dylak, Architektura wiedzy w szkole, Warszawa 2013.

3. K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2004.

4. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka, Kraków 2012.

5. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998.

6. W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć z dydaktyki ogólnej student zna omawiane pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej, poprawnie je definiuje, zna cele, zasady kształcenia, klasyfikację metod dydaktycznych, typy lekcji i bezbłędnie je prezentuje. Student wykorzystuje poznaną wiedzę w samodzielnie przygotowanych konspektach zajęć; podejmuje próbę krytycznej analizy wybranych koncepcji dydaktycznych;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student:

zna wszystkie omawiane pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej, poprawnie je definiuje, zna cele, zasady kształcenia, klasyfikację metod dydaktycznych, typy lekcji; bezbłędnie je prezentuje i odnosi się do nich w samodzielnie przygotowanych konspektach zajęć; podejmuje próbę krytycznej analizy wybranych koncepcji dydaktycznych;

Na ocenę dobrą student:

zna większość omawianych pojęć z zakresu dydaktyki ogólnej, poprawnie je definiuje, zna cele, zasady kształcenia, klasyfikację metod dydaktycznych, typy lekcji; bezbłędnie je prezentuje i odnosi się do nich w samodzielnie przygotowanych konspektach zajęć;

Na ocenę dostateczną student:

zna podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej, poprawnie je definiuje, zna cele, zasady kształcenia, klasyfikację metod dydaktycznych, typy lekcji i odnosi się do nich w samodzielnie przygotowanych konspektach zajęć;

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie zna omawianych pojęć z zakresu dydaktyki ogólnej, nie zna celów, zasad kształcenia, klasyfikacji metod dydaktycznych, typów lekcji; nie potrafi zbudować konspektu zajęć edukacyjnych;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)