Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-KN-DydOgn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PP1_W01, FP1_W02, FP1_W03, FP1_U01, FP1_K03Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach przybliżają uczestnikom istotę dydaktyki jako nauki i wszelkich procesów nauczania-uczenia się oraz samokształcenia. Problematyka spotkań zawiera: podstawowe pojęcia związane z dydaktyką, cele kształcenia (także taksonomie i operacjonalizację celów), treści przedmiotowe (na przykładzie przedmiotu język polski), proces kształcenia, zasady kształcenia, metody i formy pracy z uczniem, środki dydaktyczne, lekcja i jej typy, sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniowskich, plany pracy nauczyciela.

Pełny opis:

Na zajęciach student pozna znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki a także relacje między dydaktyką ogólną i dydaktykami szczegółowymi. Zostanie podjęta problematyka wartości z odniesieniem do celów kształcenia ogólnego. Zagadnienia omawiane na zajęciach przybliżą uczestnikom istotę dydaktyki jako nauki i wszelkich procesów nauczania-uczenia się oraz samokształcenia. Problematyka spotkań zawiera: podstawowe pojęcia związane z dydaktyką, cele kształcenia (także taksonomie i operacjonalizację celów), program i treści przedmiotowe (na przykładzie przedmiotu język polski), proces kształcenia i jego ogniwa, zasady kształcenia, metody i formy pracy z uczniem, środki dydaktyczne, lekcja i jej typy, sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniowskich, plany pracy nauczyciela.

Literatura:

1. Bereźnicki F., 2011, Podstawy dydaktyki, Kraków.

2. Kruszewski K., 2012, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa.

3. Kupisiewicz Cz., 2012, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Kraków.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student znaczenie i zakres pojęcia dydaktyka, dostrzega i opisuje związki między dydaktyką ogólną a dydaktykami szczegółowymi, potrafi zdefiniować i objaśnić podstawowe pojęcia związane z dydaktyką. Student potrafi dokonać operacjonalizacji celów, zbudować poprawnie konspekt zajęć edukacyjnych. Student będzie umiał omówić rolę pracy domowej w kształceniu ucznia.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, prezentacje studenckie oraz samodzielne opracowanie konspektu lekcji. Na zakończenie zajęć przewidziano pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Znajomość zagadnień dydaktyki ogólnej ma ścisły związek z działaniami nauczyciela w zakresie dydaktyki szczegółowej i z praktykami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)