Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-KN-EmisGl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W13, FP1_W14, FP1_U08, FP1_U09, FP1_K05, FP1_K06, .

Skrócony opis:

Kurs emisji głosu ma na celu zapoznanie studentów z zasadami higieny głosu i sposobami pracy nad głosem jako elementem warsztatu nauczyciela.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się FP1_W13, FP1_W14: student posługuje się podstawową terminologią z zakresu emisji głosu, wyjaśnia zasady higieny głosu w pracy nauczyciela, opisuje proces tworzenia się głosu.

Efekty uczenia się FP1_U08, FP1_U09: student potrafi wykonać ćwiczenia zwiększające nośność głosu, wydłużające fonację oraz kształtujące wyrazistość mowy.

Efekty uczenia się FP1_K05, FP1_K06: student jest przygotowany głosowo do pracy nauczyciela, jest gotowy stosować zasady higieny głosu.

Opis punktów ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 15 h - 0,5 p ECTS,

przygotowanie do zajęć - 15 h - 0,5 p ECTS

projekt treningu głosu - 30 h - 1 p ECTS

W sumie - 2 p ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)