Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-KN-MetNLitJe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:


N-spec2_W01, N-spec2_W02; N-spec2_W04; N-spec2_W05; N-spec2_W06; N-spec2_W07; N-spec2_W08; N-spec2_W09; N-spec2_W10; N-spec2_W11.


UMIEJĘTNOŚCI:


N-spec2_U01; N-spec2_U02; N-spec2_U03; N-spec2_U04; N-spec2_U05; N-spec2_U06; N-spec2_U08; N-spec2_U09.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


N-spec2_K01; N-spec2_K02; N-spec2_K03; N-spec2_K04; N-spec2_K05; N-spec2_K06.

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów filologii polskiej (studia drugiego stopnia), którzy kończą specjalność nauczycielską do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Studenci powinni mieć zdane egzaminy z: psychologii ogólnej, pedagogiki ogólnej, psychologii etapów edukacyjnych, metodyki nauczania literatury i języka polskiego: szkoła podstawowa.

Pełny opis:

Zagadnienia, które będziemy realizować w czasie zajęć:

1. Rola nauczyciela języka polskiego w szkole średniej.

2. Historia szkolnictwa średniego na ziemiach polskich.

3. Omówienie specyfiki pracy w różnych typach szkół średnich.

4. Miejsce edukacji polonistycznej w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

5. Omówienie propozycji lekturowej dedykowanej szkole ponadpodstawowej.

6. Teoria wobec praktyki. Kilka uwag na temat szkolnej rzeczywistości.

7. Strategie uczenia się oraz taksonomia B. S. Blooma.

8. Planowanie poszczególnych etapów lekcji oraz kreatywnych zadań edukacyjnych.

9. Wspieranie procesu utrwalania i pogłębiania wiedzy uczniów.

10. Wspieranie procesu efektywnego wykorzystania nowo zdobytej wiedzy.

11. Indywidualizacja toku nauczania.

12. Praca z uczniem zdolnym oraz uczniem, mającym specjalne potrzeby edukacyjne.

13. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

14. Kompetencje kluczowe.

15. Teoria i praktyka wprowadzania elementów oceniania kształtującego w szkole średniej.

16. Określanie celów i kryteriów lekcji.

17. Informacja zwrotna i ocena koleżeńska na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.

18. Samoocena uczniowska.

19. Monitorowanie pracy ucznia.

20. Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć w szkole średniej. Edukacja zdalna.

21. Praktyki współpracy nauczycieli.

22. Uczę, pytając.

23. Ocenianie wypracowań uczniowskich.

24. Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Teoria i praktyka.

25. Ustny egzamin maturalny. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania.

26. Analizy prac uczniowskich.

Literatura:

1. Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., Jak oceniać, aby uczyć, Warszawa 2006.

2. Chrząstowska B., Lektura i poetyka, Warszawa 1987.

3. Fullan M., Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Warszawa 2013.

4. Furgała M., Przeżycie estetyczne Ingardena a odbiór sztuki literackiej w szkole [w:] Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna, Warszawa 2018.

5. Harari, 21 lekcji na XXI w., tłum. M. Romanek, Kraków 2018.

6. Harmin M., Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015.

7. Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli, przeł. Z. Janowska, Warszawa 2015.

8. Key E., Stulecie dziecka, Warszawa 2017.

9. Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, red. M. Trysińska, K. Maciejak, Warszawa 2019.

10. Kompetencje szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996, red. B. Chrząstowska.

11. Kwiatkowska-Ratajczak M., Psychologiczne źródła wiedzy o uczniu, Poznań 2011.

12. Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży, Poznań 1994.

13. Marzano R. J., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012.

14. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia ogólnego, język polski, IV etap edukacyjny (2012, 2018). Wybrane rozporządzenia ministerialne.

15. Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995.

16. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

17. Sagor R., Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2008.

18. Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014.

19. Sterna D., W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018.

20. Uryga Z., Godziny polskiego: z zagadnień kształcenia literackiego, Kraków 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

4. Egzamin pisemny (test wiedzy).

Praktyki zawodowe:

Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem praktyk na WNH UKSW oraz zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)