Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edycje cyfrowe z elementami kodowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-2-EdCyfKd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edycje cyfrowe z elementami kodowania
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W13

FP1_U08

FP1_K05

Wymagania wstępne:

Od uczestników wymagana jest znajomość problematyki oraz terminologii edytorstwa naukowego na poziomie podstawowym oraz elementarna umiejętność obsługi komputera i prostego edytora tekstów (np. Notatnika czy TextEdit).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z rudymentarną wiedzą na temat naukowych edycji cyfrowych oraz podstaw procesu projektowania i tworzenia wybranych elementów takich edycji; poznanie i umiejętności obsługi edytora XML i tworzenie podstawowego dokumentu zgodnego ze standardem Text Encoding Initiative (TEI).

Literatura:

A Lexicon for Scholarly Editing: https://lexiconse.uantwerpen.be.

Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet - Nowe Media - Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, dostęp online: https://sbc.org.pl/publication/82090.

A Companion to Digital Humanities, red. S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth, Malden 2004, dostęp online: http://www.digitalhumanities.org/companion/.

A Companion to Digital Literary Studies, red. S. Schreibman, R. Siemens, Oxford 2008, dostęp online: hhttp://www.digitalhumanities.org/companionDLS/.

A New Companion to Digital Humanities, red. S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth, Chichester 2016.

E. Pierazzo. Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods, 2014; dostęp online: https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01182162/document.

Digital Scholarly Editing. Theories and Practices, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, Cambridge 2016, dostęp online: https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0095.

L. Burnard, Czym jest Text Encoding Initiative?, tłum. J. Bilińska, Warszawa 2015, dostęp online: https://www.delab.uw.edu.pl/raporty/czym-jest-text-encoding-initiative/

Ł. Cybulski, Krytyka tekstu na rozdrożach. Anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej połowie XX w., Warszawa 2017.

https://tei-c.org

"Digital Scholarship in the Humanities": https://academic.oup.com/dsh.

"Digital Humanities Quarterly": http://www.digitalhumanities.org/dhq/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia związane z językiem XML, w szczególności te związane ze standardem Text Encoding Initiative; rozpoznaje główne teorie edytorstwa naukowego XX w.; zna zasady tworzenia semantycznego opisu dokumentu w języku XML TEI.

umiejętności

Student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych w zakresie obsługi edytora XML i tworzenia dokumentów bardziej rozbudowanych strukturalnie; wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach zajęć potrafi znaleźć źródła wiarygodnej informacji, materiały szkoleniowe i poradniki.

kompetencje

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć przy planowaniu działalności zawodowej jako twórca cyfrowych edycji naukowych i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje Student, który:

- doskonale zna podstawowe pojęcia związane z językiem XML, w szczególności te związane ze standardem TEI, rozpoznaje główne teorie edytorstwa naukowego XX w. i potrafi je scharakteryzować; potrafi tworzyć poprawny semantyczny opis podstawowego dokumentu w języku XML TEI;

- bardzo dobrze orientuje się w elektronicznych źródłach wiedzy i bardzo dobrze wykorzystuje je do doskonalenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania języka XML do tworzenia cyfrowych edycji naukowych;

- jest w pełni gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.

Ocenę dobrą otrzymuje Student, który:

- dobrze zna podstawowe pojęcia związane z językiem XML, w szczególności te związane ze standardem TEI, rozpoznaje większość głównych teorii edytorstwa naukowego XX w. i potrafi je ogólnie scharakteryzować; potrafi tworzyć poprawny semantyczny opis dokumentu w języku XML TEI;

- dobrze orientuje się w elektronicznych źródłach wiedzy i wykorzystuje je do doskonalenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania języka XML do tworzenia cyfrowych edycji naukowych;

- jest w gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- zna niektóre podstawowe pojęcia związane z językiem XML, w szczególności te związane ze standardem TEI, rozpoznaje część głównych teorii edytorstwa naukowego XX w., ale nie zawsze potrafi je scharakteryzować; ma problemy ze stworzeniem poprawnego semantycznego opis dokumentu w języku XML TEI;

- posiada ogólną orientację w elektronicznych źródłach wiedzy i wykorzystuje je do doskonalenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania języka XML do tworzenia cyfrowych edycji naukowych;

- nie jest w pełni gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, ale posiada dostateczną wiedzę, by odpoowiednio podnieść poziom swoich kompetencji we własnym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

15 godzin - uczestnictwo w zajęciach

30 godzin - przygotowanie się do zajęć

25 godzin - przygotowanie pracy rocznej/przygotowanie się do kolokwium

5 godzin - konsultacje

3 pkt ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)