Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo naukowe
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W13

FP1_U08

FP1_K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu edytorstwa naukowego oraz problemów związanych z każdym etapem przygotowania edycji krytycznej dzieła literackiego.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu, zasad zaliczenia przedmiotu oraz kryteriów oceniania.

2. Edytorstwo naukowe, tekstologia – próba definicji.

3. Historia edytorstwa naukowego w Polsce.

4. Czym jest wydanie krytyczne?

5. Rola i funkcje wydań krytycznych.

6. Czym jest podstawa wydania?

7. O problemach tekstu kanonicznego.

8. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 1.

9. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 2.

10. Kategoria błędu i krytyka tekstu.

11. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 1.

12. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 2.

13. Komentarz edytorski, cz. 1: opis źródeł – zajęcia praktyczne

14. Komentarz edytorski, cz. 2: objaśnienia w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne

15. Komentarz edytorski, cz. 3: słowniki i indeksy w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne

Literatura:

1. Bajer M., Rusnak R., Komentarz edytorski, [w:] S. Morsztyn, Hippolot. Tragedyja, jedna z dzisiąci, które wierszem łacińskim napisał Seneka, na polskie przetłumaczona; Andromacha. Tragedyja z francuskiego przetłumaczona, wyd. M. Bajer, R. Rusnak, Warszawa 2016.

2. Bober-Jankowska M., Komentarz edytorski, [w:] Adam Naruszewicz, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wyd. M. Bober-Jankowska, Warszawa 2008.

3. Bober-Jankowska M., Błąd czy wariant? O technikach redakcyjnych Adama Naruszewicza, „Napis” XXVI (2020).

4. Bober-Jankowska M., Czy Adam Naruszewicz napisał „Żywoty sławnych Polaków”?, „Roczniki Humanistyczne” 2020, z. 1, t. LXVIII, s. 59-73.

5. Bober-Jankowska M., Komentarz edytorski, [w:] A. Naruszewicz, Dziennik podróży Jego Królewskiej Mości na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska, przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019.

6. Bober-Jankowska M., Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza, "Sztuka Edycji" 2018, nr 2, s. 113-129.

7. Bober-Jankowska M., Proza diarystyczna Adama Naruszewicza, Warszawa 2021. [wybrane rozdziały]

8. Chachulski T., Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Warszawa 2019. [wybrane rozdziały]

9. Chachulski T., O interpunkcji Franciszka Dionizego Kniaźnina, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej, pod red. M. Łukaszuk i M. Maciejewskiego, Lublin 2006.

10. Chachulski T., Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

11. Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

12. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

13. Grześkowiak R., Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów", Gdańsk 2003.

14. Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Miki, D. Rojszczak-Robińskiej, Poznań 2017. [wybrane artykuły]

15. Kardasz M., Komentarz edytorski, [w:] W. Bartoszewski, Utwory poetyckie, wyd. M. Kardasz, Warszawa 2019, s. 211-620.

16. Krauze-Karpińska J., Czy postawić przecinek? Interpunkcyjne rozterki wydawcy tekstów dawnych, „Nauka” 2016, t. 4, s. 125-137.

17. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

18. Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W13

student zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

FP1_U08

student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

FP1_K05

student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych

podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego

Opis ECTS:

- aktywność podczas zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 60 godzin

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 30 godzin

Łącznie 150 godzin = 6 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia z:

1) oceny z kolokwium kończącego I semestr (pisemne kolokwium z zakresu podstawowej terminologii i problematyki edytorstwa naukowego);

2) oceny z pracy zaliczeniowej (próba edycji krytycznej).

Uwaga! Żadna z ocen cząstkowych nie może być negatywna.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu edytorstwa naukowego oraz problemów związanych z każdym etapem przygotowania edycji krytycznej dzieła literackiego.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu, zasad zaliczenia przedmiotu oraz kryteriów oceniania.

2. Edytorstwo naukowe, tekstologia – próba definicji.

3. Historia edytorstwa naukowego w Polsce.

4. Czym jest wydanie krytyczne?

5. Rola i funkcje wydań krytycznych.

6. Czym jest podstawa wydania?

7. O problemach tekstu kanonicznego.

8. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 1.

9. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 2.

10. Kategoria błędu i krytyka tekstu.

11. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 1.

12. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 2.

13. Komentarz edytorski, cz. 1 opis źródeł – zajęcia praktyczne

14. Komentarz edytorski, cz. 2 objaśnienia w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne

15. Komentarz edytorski, cz. 3 słowniki i indeksy w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne

Literatura:

1. Bajer M., Rusnak R., Komentarz edytorski, [w:] S. Morsztyn, Hippolot. Tragedyja, jedna z dzisiąci, które wierszem łacińskim napisał Seneka, na polskie przetłumaczona; Andromacha. Tragedyja z francuskiego przetłumaczona, wyd. M. Bajer, R. Rusnak, Warszawa 2016.

2. Bober-Jankowska M. Komentarz edytorski, [w:] Adam Naruszewicz, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wyd. Magdalena Bober-Jankowska, Warszawa 2008.

3. Bober-Jankowska M., Błąd czy wariant? O technikach redakcyjnych Adama Naruszewicza, „Napis” XXVI (2020).

4. Bober-Jankowska M., Czy Adam Naruszewicz napisał „Żywoty sławnych Polaków”?, „Roczniki Humanistyczne” 2020, z. 1, t. LXVIII, s. 59-73.

5. Bober-Jankowska M., Komentarz edytorski, [w:] A. Naruszewicz, Dziennik podróży Jego Królewskiej Mości na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska, przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019.

6. Bober-Jankowska M., Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza, "Sztuka Edycji" 2018, nr 2, s. 113-129.

7. Bober-Jankowska M., Proza diarystyczna Adama Naruszewicza, Warszawa 2021. [wybrane rozdziały]

8. Chachulski T., Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Warszawa 2019. [wybrane rozdziały]

9. Chachulski T., O interpunkcji Franciszka Dionizego Kniaźnina, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej, pod red. M. Łukaszuk i M. Maciejewskiego, Lublin 2006.

10. Chachulski T., Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

11. Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

12. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

13. Grześkowiak R., Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów", Gdańsk 2003.

14. Jak wydawać teksty dawne, red. Karoliny Borowiec, Doroty Masłej, Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Poznań 2017. [wybrane artykuły]

15. Kardasz M., Komentarz edytorski, [w:] W. Bartoszewski, Utwory poetyckie, wyd. M. Kardasz, Warszawa 2019, s. 211-620.

16. Krauze-Karpińska J., Czy postawić przecinek? Interpunkcyjne rozterki wydawcy tekstów dawnych, „Nauka” 2016, t. 4, s. 125-137.

17. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

18. Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Marta Piotrowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)