Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie dzieł literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-2-PrEdDzL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie dzieł literackich
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, konwersatoryjnym. Poświęcone są problematyce związanej z edycją naukową dzieł literackich, ze szczególnym uwzględnieniem opus posthumum, czyli dzieł brulionowych, pozostawionych przez autorów w rękopisach, nie wydanych za ich życia. Studenci będą zapoznawać się z wybranymi edycjami dzieł literackich oraz analizować zastosowane w nich rozwiązania edytorskie. Główną metodą dydaktyczną jest praca indywidualna (bądź w zespole) na przygotowywanym materiale, dyskusja moderowana, burza mózgów, a także elementy wykładu podawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW_1 - definiuje czym jest edycja naukowa oraz edycja krytyczna dzieła literackiego;

EW_2 - omawia poszczególne elementy edycji naukowej dzieła literackiego;

EW_3 - wyjaśnia problemy edytorskie związane z wydaniem wybranych dzieł literackich;

EU_1 - potrafi przygotować poszczególne elementy edycji krytycznej;

EU_2 - dobiera metody opracowania tekstu dzieła literackiego do rodzaju edycji

UK_1 - pracuje w grupie i w zespole;

UK_2 - uczestniczy w dyskusji, prezentuje swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie opanował efektów kształcenia:

- nie bierze czynnego udziału w zajęciach;

- nie zna terminologii oraz zasad postępowania stosowanych w edytorstwie naukowym;

- nie rozumie problematyki związanej z edycją dzieł;

- nie wykazuje chęci rozwijania swoich kompetencji edytorskich i nie wykorzystuje wiedzy zdobytej podczas zajęć;

- nie wie, czym są dzieła „brulionowe” i jaka problematyka edytorska się z tym wiąże;

- nie potrafi pracować w grupie lub w zespole;

- otrzymał ocenę niedostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu) lub nie oddał pracy.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- sporadycznie bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna w stopniu dostatecznym terminologię oraz zasady postępowania stosowane w edytorstwie naukowym;

- rozumie problematykę związaną z edycją dzieł literackich;

- potrafi z pomocą prowadzącego rozwijać swoje kompetencje edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

- wie, czym są dzieła „brulionowe” i jaka problematyka edytorska się z tym wiąże;

- potrafi pracować w grupie;

- posiada dostateczną wiedzę i umiejętności z zakresu opracowania edycji naukowej tekstu literackiego;

- otrzymał ocenę dostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna dobrze terminologię oraz zasady postępowania stosowane w edytorstwie naukowym w

odniesieniu do tekstów literackich;

- rozumie problematykę związaną z edycją dzieł;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

- wie, czym są dzieła „brulionowe” i jaka problematyka edytorska się z tym wiąże;

- potrafi pracować w grupie i w zespole;

- otrzymał ocenę dostateczną z plusem lub dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach, wykazuje bardzo duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, samodzielnie poszerza swoją wiedzę;

- zna bardzo dobrze terminologię oraz zasady postępowania stosowane w edytorstwie naukowym w odniesieniu do tekstów literackich;

- bardzo dobrze rozumie problematykę związaną z edycją dzieł;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

- bardzo dobrze wie, czym są dzieła „brulionowe” i jaka problematyka edytorska się z tym wiąże;

- potrafi pracować w grupie (w mniejszych i większych zespołach);

- otrzymał ocenę dobrą z plusem lub bardzo dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piotrowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)