Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-2-RedTeSp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów specjalistycznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14


FP1_U09


FP1_K06

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z redakcji tekstów specjalistycznych służą kształtowaniu warsztatu redakcyjnego studentów. Studenci uczą się analizować treść i strukturę tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin. Analizują sposób przekazywania informacji, argumentację, spójność badanych tekstów. Pracują nad zmianą/poprawą analizowanych tekstów, wedle zasad prawidłowego ich tworzenia oraz intencji nadawcy i oczekiwań odbiorcy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci:

- nauczą się analizować strukturę tekstów specjalistycznych;

- nabędą umiejętność opisywania i oceniania struktury tekstów specjalistycznych;

- nauczą się rozpoznawać, wyodrębniać i analizować argumentację w tekstach specjalistycznych;

- zdobędą umiejętność analizy spójności tekstów;

- przeprowadzą praktycznie, w grupie i samodzielnie, proces redagowania tekstów specjalistycznych cudzego autorstwa;

- wyćwiczą umiejętność redagowania i poprawy tekstów specjalistycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna pojęcia, teorie i zasady postępowania związane z redagowaniem tekstów specjalistycznych, głównie naukowych i popularnonaukowych.

Student potrafi organizować proces uczenia się pracy redakcyjnej nad tekstami samodzielnie i w zespole.

Student jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy językoznawczej w działalności zawodowej związanej z redagowaniem tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają przedmiot na podstawie wykonania redakcji-komentarza do wybranego tekstu (podczas ostatnich zajęć w semestrze). W ocenie są brane pod uwagę: wnikliwość lektury skutkująca komentarzami do właściwych ustępów tekstu, sposób zredagowania komentarzy, poprawność językowa wypowiedzi. W ocenie uwzględnione będą także obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz aktywny udział w zajęciach (w tym pisanie własnych krótkcih tekstów).

Na ocenę bardzo dobrą student wykonuje redakcję tekstu w stopniu bardzo dobrym, uwzględniającym właściwy tok logiczny tekstu, jego strukture i kompozycję oraz kształt językowy.

Na ocenę dobrą student redaguje tekst w miarę poprawnie, popelniając nieliczne błędy w komentowaniu oraz nie dostrzegając nielicznych usterek tekstu.

Na ocenę dostateczną student redaguje tekst prawie poprawnie, nie zauważając licznych jego usterek i nie zawsze trafnie komentujac dostrzeżone uchybienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Karolczuk, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 15 godzin.

Samodzielna praca redakcyjna i twórcza nad tekstami: 10 godzin.

Przygotowanie się do zajęć: 10 godzin.

Przygotwanie do pracy zaliczeniowej: 10 godzin.

Konsultacje: 5 godzin.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)