Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady redagowania tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-2-ZaRedTe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady redagowania tekstu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_W13

FP2_W20

FP2_W23

FP2_U03

FP2_U06

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach z gramatyki języka polskiego, stylistyki, kultury języka, zasad poprawności językowej w praktyce redakcyjnej i zasad redagowania tekstów.

Skrócony opis:

Poznawanie zasad redakcji tekstu, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie poprawnego redagowania tekstów pod względem językowym i merytorycznym (adiustacja i korekta). Rozpoznawanie autorskich intencji i analizowanie

zamierzonych i niezamierzonych błędów (rozpoznawanie błędów). Krytyczne i językowe przygotowanie do wykonywania zadań tekstologicznych. Przygotowanie tekstu do publikacji. Dokonywanie modyfikacji tekstów pod względem graficznym i (ujednolicanie i wyróżnianie). Student umie przygotować tekst, opracować go pod względem językowym i

edytorskim.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są zagadnienia:

- publikacje pomocne w pracy redaktora (tradycyjne/papierowe i elektroniczne);

- rodzaje redakcji: językowa (wydawnicza), merytoryczna;

- kompetencje autora, redaktora i korektora;

- etapy pracy nad tekstem (m.in. redakcja wydawnicza, autoryzacja zmian redakcyjnych, skład, korekta);

- techniki redagowania tekstów (tradycyjna, komputerowa);

- podstawowe terminy dotyczące typografii (kroje i rodzaje pisma) i składu (m.in. akapit, wcięcie, światło, kolumna, łam, żywa pagina);

- różne rodzaje publikacji i style językowe;

- redakcja publikacji naukowej (m.in. podział tekstu głównego, tworzenie przypisów, bibliografii, streszczeń);

- sposoby i zasady korekty.

Literatura:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowski (ostatnie wydanie).

Nowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański.

M. Bańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003.

A. Markowski, polszczyzna znana i nieznana, Warszawa 1993.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego,

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2012;

A. Markowski, Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa [2007];

A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2011;

E. Wolańska, A. Wolański rt al., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2022.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

FP2_W01 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa

FP2_W13 - ma pogłębioną wiedzę o kulturowych kontekstach języka

FP2_W20 - zna współczesne metody analizy zjawisk językowych

FP2_W23 - ma pogłębioną i uporządkowaną świadomość złożoności języka

Umiejętności:

FP2_U03 - umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe

FP2_U06 - potrafi przeprowadzić analizę krytyczną zjawisk językowych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji i typografii, podaje przykłady

- umie zastosować terminologię i wiedzę w praktyce

- wymienia, opisuje, analizuje i poprawia błędy językowe

- wymienia podstawowe słowniki i książki z zakresu warsztatu redaktora i typografa

- bierze aktywny udział w zajęciach, argumentuje, wyraża własne opinie

- pracuje w grupie, kieruje pracami i prezentuje wyniki.

Na ocenę dobrą:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji i typografii, podaje przykłady

- umie zastosować terminologie i wiedzę w praktyce

- wymienia, opisuje, analizuje i poprawia błędy językowe

- wymienia podstawowe słowniki i książki typograficzne

- bierze aktywny udział w zajęciach

- pracuje w grupie, prezentuje wyniki.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji i typografii

- wymienia i poprawia błędy językowe

- potrafi wymienić niektóre z podstawowych słowników i książek z zakresu

typografii

- bierze aktywny udział w zajęciach

- pracuje w zespole.

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Misiak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Iwona Misiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poznawanie zasad redakcji tekstu, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie poprawnego redagowania tekstów pod względem językowym i merytorycznym (adiustacja i korekta). Rozpoznawanie autorskich intencji i analizowanie

zamierzonych i niezamierzonych błędów (rozpoznawanie błędów). Krytyczne i językowe przygotowanie do wykonywania zadań tekstologicznych. Przygotowanie tekstu do publikacji. Dokonywanie modyfikacji tekstów pod względem graficznym i (ujednolicanie i wyróżnianie). Student umie przygotować tekst, opracować go pod względem językowym i

edytorskim.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są zagadnienia:

- publikacje pomocne w pracy redaktora (tradycyjne/papierowe i elektroniczne);

- rodzaje redakcji: językowa (wydawnicza), merytoryczna;

- kompetencje autora, redaktora i korektora;

- etapy pracy nad tekstem (m.in. redakcja wydawnicza, autoryzacja zmian redakcyjnych, skład, korekta);

- techniki redagowania tekstów (tradycyjna, komputerowa);

- podstawowe terminy dotyczące typografii (kroje i rodzaje pisma) i składu (m.in. akapit, wcięcie, światło, kolumna, łam, żywa pagina);

- różne rodzaje publikacji i style językowe;

- redakcja publikacji naukowej (m.in. podział tekstu głównego, tworzenie przypisów, bibliografii, streszczeń);

- sposoby i zasady korekty.

Literatura:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowski (ostatnie wydanie).

Nowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański.

M. Bańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003.

A. Markowski, polszczyzna znana i nieznana, Warszawa 1993.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego,

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

30 godzin udział w zajęciach

60 godzin samodzielna analiza materiału źródłowego

30 godzin przygotowanie do zaliczenia

30 godzin konsultacje

Łącznie: 150 godzin = 6 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowski (ostatnie wydanie).

Nowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański.

M. Bańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003.

A. Markowski, polszczyzna znana i nieznana, Warszawa 1993.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego,

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2012;

A. Markowski, Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa [2007];

A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2011;

E. Wolańska, A. Wolański rt al., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)