Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-3-KrytAna
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W13

FP1_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

studenci znają reguły poprawności językowej oraz podstawowe zasady pracy redakcyjnej, rozróżniają funkcje i cele tekstów,

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów/studentek do samodzielnej redakcji różnych gatunkowo tekstów i do analizy stylistycznej różnorodnych tekstów.

Pełny opis:

Podczas warsztatowych zajęć studenci/studentki przygotowują się do samodzielnej redakcji i korekty różnorodnych tekstów. Omawiany i ćwiczymy techniki i zasady redakcyjne dostosowane do poszczególnych rodzajów pracy edytorskiej, analizujemy krytycznie teksty pod względem stylistycznym, merytorycznym i poprawnościowym.

Literatura:

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008;

Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018;

Słownik poprawnej polszczyzny, red. Andrzej Markowski, Warszawa 1999 (i kolejne wyd.);

Nowy słownik ortograficzny (z zasadami pisowni i interpunkcji), red. Edward Polański, Warszawa 2002 (i kolejne wy.);

Słowniki internetowe (języka polskiego, nowych wyrazów i in.).

Wykłady ze stylistyki; Ćwiczenia ze stylistyki, red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010;

Retoryka, red. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Wilczek, Warszawa 2008;

Michał Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci znają na poziomie zaawansowanym pojęcia, zasady i zagadnienia krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej, znają znaki redaktorskie i korektorskie, reguły gramatyczne i ortograficzne języka polskiego, potrafią korzystać ze słowników języka polskiego, słowników poprawnościowych, ortograficznych (wydania tradycyjne i internetowe).

Studenci samodzielnie organizują proces uczenia się, wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce redakcyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Misiak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Iwona Misiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów/studentek do samodzielnej redakcji różnych gatunkowo tekstów i do analizy stylistycznej różnorodnych tekstów.

Pełny opis:

Podczas warsztatowych zajęć studenci/studentki przygotowują się do samodzielnej redakcji i korekty różnorodnych tekstów. Omawiany i ćwiczymy techniki i zasady redakcyjne dostosowane do poszczególnych rodzajów pracy edytorskiej, analizujemy krytycznie teksty pod względem stylistycznym, merytorycznym i poprawnościowym.

Literatura:

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008;

Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018;

Słownik poprawnej polszczyzny, red. Andrzej Markowski, Warszawa 1999 (i kolejne wyd.);

Nowy słownik ortograficzny (z zasadami pisowni i interpunkcji), red. Edward Polański, Warszawa 2002 (i kolejne wy.);

Słowniki internetowe (języka polskiego, nowych wyrazów i in.).

Wykłady ze stylistyki; Ćwiczenia ze stylistyki, red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010;

Retoryka, red. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Wilczek, Warszawa 2008;

Michał Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS = 90 godzin pracy Studenta

15 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - samodzielne poszerzanie kompetencji językowych

45 godzin - wykonywanie samodzielnych redakcji w ramach prac zaliczeniowych.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)